ShowYourSustainability
Fi En

Vastuullisuusraportti

Yritys AB

Sisällys

Raportilla pääsee liikkumaan klikkaamalla sisällysluettelon eri kohtia.

YrityskuvausToimintaperiaatteet

•Code of conduct -Vastuullisuuspolitiikka
   • Tavoite: Taloudellisesti kestävä ja riskitön toiminta
   • Tavoite: Toiminta ei sisällä tai aiheuta korruptiota
•Hankintapolitiikka
   • Tavoite: Vastuulliset toimittajat ja alihankkijat
•Henkilöstöpolitiikka
   • Tavoite: Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu
   • Tavoite: Aktiivinen osallistuva henkilöstö sekä muut sidosryhmät
•Riskienhallintapolitiikka
   • Tavoite: Turvallinen työpaikka
•Tietoturvapolitiikka
   • Tavoite: Tietoturvallinen toiminta ja tietoturvariskien hallinta
•Yhdenvertaisuuspolitiikka
•Ympäristöpolitiikka
   • Tavoite: Ilmaston muutoksen hillintä
   • Tavoite: Ilmaston muutokseen sopeutuminen
   • Tavoite: Vesi- ja merivarojen suojeleminen (esim. veden puhtauden suojeleminen ja kulutuksen vähentäminen)
   • Tavoite: Kiertotalouden edistäminen
   • Tavoite: Ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen.
   • Tavoite: Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
   • Tavoite: Hiilijalanjäljen minimointi
•Toimintapolitiikka

Vastuullisuusviestintä

Yrityskuvaus

Toiminnan kuvaus
Vahvaa rakennus­alan asian­tuntemusta
Insinööritoimisto Savolainen Oy on vakaasti kasvava rakennusalan asiantuntijayritys, joka tarjoaa laadulla ja ammattitaidolla rakennusalan suunnittelu- ja konsultointipalveluita. Tarjoamme arkkitehti- ja rakennesuunnittelupalveluita sekä rakennuttajatehtäviä ja työnvalvontaa – jo vuodesta 1960. Päätoimipaikkamme sijaitsee Iisalmessa ja sivukonttorit Kuopiossa sekä Kajaanissa.

Arkki­tehti­suunnittelu Savoplan
Tarjoamme arkkitehti-suunnittelua aputoiminimellä Savoplan. Arkkitehtitoimisto Savoplan luo suomalaista kaupunkikuvaa suunnittelemalla käytännön-läheistä ja asiakaslähtöistä arkkitehtuuria asiakkailleen. Savoplan on keskittynyt teollisuuden sekä julkisen-sektorin uudis- ja saneeraus-rakentamiskohteisiin.

Rakenne­suunnittelu
Perinteinen osaamisalueemme on rakennesuunnittelu. Olemme erikoistuneet rakenteiden, perustusten ja betonielementtien suunnitteluun. Vahvin osaamis-alueemme on suurten teolli-suuden halli- ja tehdastilojen rakennesuunnittelu.

Rakennut­tami­nen
Tarjoamme korkeatasoista rakennuskonsultoinnin asiantuntemusta. Tuotamme mittavienkin hankkeiden rakennuttamispalvelut valmistelusta hanke- ja toteutussuunnitteluun, johtamiseen ja työn-valvontaan.

Vastuullisuusohjelman soveltamisala ja kattavuus


ToimintaympäristöMissio

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota rakennusalan suunnittelu- ja konsultointipalveluita laadulla ja ammattitaidolla. Pyrimme luomaan kestäviä ja luottamukseen perustuvia pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Visio

Olemme kannattava, innovatiivinen ja kehittyvä asiantuntijayritys, joka on halutuin työpaikka sekä yhteistyökumppani. Toimintamme taustalla ovat harmonisoidut ja sujuvat prosessit.

Arvot

Toimintaamme ohjaavat perinteiset arvot, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme.
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit tunnistavat meidät arvoistamme:
LAATU, AMMATTITAITO, ASIAKASLÄHTÖISYYS, LUOTTAMUS.

Palaa alkuun

Toimintaperiaatteet

Code of conduct -Vastuullisuuspolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

Johdanto

Eettiset ohjeet määrittelevät yrityksemme toimintaperiaatteet yhdessä arvojemme kanssa. Ne ovat pohjana kaikelle toiminnallemme. Ne opastavat meitä siinä, kuinka kohtamme kohtaamme asiakkaat, kollegat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät.
Eettistä kulttuuriamme kehittävät ja luovat yhdessä kaikki yrityksemme työntekijät.
Odotamme, että me kaikki noudatamme eettisissä ohjeissa annettuja periaatteita.


Nämä eettiset ohjeet koskevat koko yrityksemme toimintaa. Odotamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia vastuullisuustavoitteistamme sekä ohjeistuksista ja noudattavat niitä.

Eettiset periaatteet


Lainsäädäntö ja politiikat
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Politiikkamme määrittelevät tarkemmin, kuinka toimimme esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstöasioissa. Henkilöstömme ja sidosryhmämme ovat tietoisia voimassa olevista politiikoistamme.Luottamuksellisuus
Käsittelemme tietoomme saatua luottamuksellista tietoa huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Käytämme luottamuksellista tietoa vain tarkoituksenmukaisesti.

Ammattimainen ja asiantunteva toiminta
Osoitamme kaikessa toiminnassamme ammatillisuutta ja hyvää käytöstä. Osaamme ratkaista ristiriitatilanteet rakentavasti ja toisia kunnioittaen.

Turvallisuus ja terveys
Turvallisuusasiat ovat prioriteetti numero 1. Jokaisen oikeus on tehdä työnsä turvallisesti. Turvallisuudella me ymmärrämme fyysisen ja henkisen turvallisuuden. Jokaisen työntekijä osallistuu on oman työympäristön turvallisuuden kehittäminen.

Ympäristövastuu
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä. Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme sekä -ohjelmamme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.


Kunnioittava ja häirinnästä vapaa työympäristö
Kohtelemme kanssaihmisiä kunnioittavasti. Hyväksymme erilaiset ihmiset riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Jokaisen työntekijän tulee kohdella kollegoitaan kunnioittavasti ja reilusti.
Emme suvaitse mitään fyysistä, sanallista, seksuaalista tai psykologista häirintää tai kiusaamista

Eturistiriidat
Toiminnassamme teemme päätöksiä siten, että mahdolliset eturistiriidat eivät ohjaa päätöksiämme. Toiminnassa yrityksen etu menee oman edun edelle.
Tällaisia tilanteita voivat olla omistus- tai sukulaisuussuhteet esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstön rekrytoinneissa.
Tuomme päätöksenteossa mahdolliset eturistiriidat selkeästi oman esimiehemme tietoon ennen päätöksiä.

Lahjonnan ja korruption torjunta
Emme salli lahjontaa emmekä korruptiota, emmekä sellaisia lahjoja tai kestitsemisiä, joilla voisi olla vaikutusta päätöksentekoon.
Meillä on vastuu siitä, että emme osallistu päätöksentekoon tilanteissa, joissa oman edun tavoitteleminen on mahdollista. Lahjonnan ja korruption vastaiseen toimintaan käytössä on Whistleblowing -ilmoituskanava. Voit tehdä anonyymisti ilmoituksen, jos epäile yrityksemme tai kumppanimme lainvastaista toimintaa tai muusta havaitusta epäkohdasta.

Tiedot toimitusketjun vastuullisuudesta
Haluamme olla tietoisia kumppaniemme ja sidosryhmiemme eettisistä asioista. Lähetämme säännöllisesti sähköisiä seurantakyselyitä, joihin kumppaneidemme tulee vastata. Näin olemme selvillä ja pystymme kehittämään yhdessä eettistä toimintaamme.

Kansainväliset ja kansalliset sopimukset

Olemme osana eettisiä ohjeitamme sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin:
•    YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
•    YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS
•    ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
•    Valtiosopimus: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS
•    Valtiosopimus: YLEISSOPIMUS lapsen oikeuksista
•    Asetus: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS


Ohjelmistot ja vastuullisuuden seuranta

Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta
•    Whistleblowing -ilmoituskavana


Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Insinööritoimisto Savolainen Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Insinööritoimisto Savolainen Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Taloudellisesti kestävä ja riskitön toiminta

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Prossien kuvaaminen. Laaja-alainen riskien tunnistaminen ja hallinta. Erilaisten havaintojen, poikkeamien ja kehitysehdotusten seuranta ja käsittely. Sisäiset auditoinnit ja tarkastukset vuosittain.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Sopimusriskit Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Sopimukset tehdään hankkeen alussa kirjallisesti. Sopimukset käydään läpi sopimusosapuolien kesken.
Riski: Laadunvarmistuksen pettäminen ja prosessien noudattamatta jättäminen Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Vaikuttava perehdytys prosessi, jossa laadunvarmistuksen tavoitteet ja säännöt käydään läpi. Sitoutetaan henkilöstö toimimaan ohjeistuksen mukaan. Kuvataan laadunvarmistukset toimintaohjeet selkeästi.

Mittaaminen

Luottoluokitus

[Hallinnollinen]Liikevaihto

[Hallinnollinen]Whitsle Blower -havainnot

[Hallinnollinen]Kehitysehdotusten lukumäärä

[Hallinnollinen]Tavoite:

Toiminta ei sisällä tai aiheuta korruptiota

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Perehdyttäminen. Asiakkaiden ohjeistaminen korruption ja harmaan talouden estämiseen. Urakka-asiakirjoissa rajattu ketjuttaminen ja harmaa talous. Anomyymi Whistleblower-ilmoituskanava henkilöstölle ja sidosryhmille epäkohtien ilmoittamiseen ja käsittelyn kanavaksi.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Sisäiset havainnot ja poikkeamat liittyen väärinkäytöksiin

[Hallinnollinen]

Hankintapolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

Hankintapolitiikan soveltamisalue
Hankintapolitiikkaa sovelletaan Insinööritoimisto Savolainen Oy:ssä kaikkiin hankintoihin. Tämä politiikka linjaa hankintamme tavoitteet ja tahtotilan.

Lait ja asetukset
Yrityksiemme hankinnan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä asianmukaisia sosiaalisia käytäntöjä. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Edellytämme hankintakumppaneiltamme samoja asioita.
Lakien ja asetusten rikkomisen ilmoituksiin ja korruption vastaiseen toimintaan tarjoamme ilmoituskanavan. Loppukäyttäjät, työntekijät ja kumppanit voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Käsittelemme ilmoitukset Whistleblowing -direktiivin ja kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hankintojen yleiset periaatteet
Hankintojemme tavoitteena on varmistaa tuotteidemme/palveluidemme korkea asiakastyytyväisyys ja saavuttaa omat strategiset liiketoiminnan tavoitteemme. Hankinnassa huomiomme siihen liittyvät merkittävät vastuullisuutemme näkökulmat ja pyrimme jatkuvasti parantamaan niiden tilannetta myös kumppaniemme toiminnassa.
Parannamme jatkuvasti toimittajiemme hyväksyntä-, arviointi- ja seurantaprosesseja. Odotamme kumppanimme antavan seurantatietoja vastuullisuusohjelmaamme toteuttamista sekä vastuullisuusraportointia varten.

Hankintojen vastuullisuus

Ympäristövastuu
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja ympäristövastuullisuudesta osana omaa vastuullisuusohjelmaamme.

Sosiaalinen vastuu
Kohtelemme toimittajiamme tasapuolisesti. Korostamme vastuullisia, rehellisiä, avoimia ja pitkäaikaisia toimittajasuhteita yhteisten prosessien kehittämiseksi.
Parannamme valmiuksiamme tunnistaa paremmin sosiaalisia riskejä omassa hankintaketjussa.
Sitoudumme omassa toiminnassamme tasa-arvosuunnitelmassa määriteltyihin asioihin. Arvostamme sitä, että myös pienemmät kumppanimme laativat oman yhdenvertaisuussuunnitelman.

Edellytämme että kumppanimme ovat sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin toiminnassaan:
•    YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
•    YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS
•    ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

Turvallisuus
Turvallisuus omassa toiminnassamme on prioriteetti numero 1. Hankinnassa edellytämme niin tuotteiden kuin palveluiden turvallisuutta. Turvallisuus huomioidaan niin toimittajien kriteerien asettamisessa ja seurannassa kuin tuotteiden ja palveluiden vaatimusten täyttymisen arvioinnissa. Koko henkilöstömme kirjaa turvallisuushavaintoja, joiden avulla pääsemme kehittämään tuoteturvallisuutta ja työturvallisuutta. Voimme velvoittaa sopimuksen mukaisesti myös kumppaneitamme kirjaamaan turvallisuushavaintoja tuottaessaan meille tuotteita tai palveluita.

Yhteistyö ja yhdessä kehittyminen
Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi toiminnastamme kumppaneillemme ja teemme luottamuksellista yhteistyötä.

Annamme reilusti tosiasioihin ja tietoon perustuvaa palautetta omille kumppaneillemme. Odotamme, että kumppanimme antavat palautetta meille, jotta voimme yhdessä kehittyä ja luoda uusia innovaatioita.

Käsittelemme yhteiset poikkeamat rakentavasti ja opimme tekemistämme virheistä.

Auditoimme säännöllisesti strategisia hankintakumppaneitamme osana johtamisjärjestelmäämme. Auditointiohjelmat kattavat myös toimittajien toimintaan liittyvät vastuullisuusnäkökohdat. Auditointien tavoitteena on yhteinen kehittyminen, prosessien tehostaminen ja toimitusketjun vastuullisuuden varmistaminen.

Ohjelmistot ja seurannat hankinnan vastuullisuudesta
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta
•    Whistleblowing -ilmoituskavana

Vastuulliset tahot ja muutokset
Tämän politiikan omistajana on Insinööritoimisto Savolainen Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Insinööritoimisto Savolainen Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Vastuulliset toimittajat ja alihankkijat

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Toimittajakriteerien ja ostettavien tuotteiden ja palveluiden kriteerien asettaminen ja seuranta. Poikkeamien ja kehitysehdotusten kirjaaminen ja seuraaminen (toimittajat).


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Toimittajien toimitusvarmuus Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Toimittajien auditoinnit ja vastuullisuuden kartoitus. Velvoitetaan toimittajat toimimaan yrityksen laatu- ja vastuullisuusjärjestelmien mukaisesti.
Riski: Laatupoikkeamat Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Poikkemia kerätään, havainnot käsitellään ja toimenpiteistä viestitään. Toimittajat ja alihankkijat velvoitetaan toimimaan yrityksen toimintapolitiikan mukaisesti ja noudattamaan laatu-, ympäristö- ja vastuullisuusjärjestelmien periaatteita.
Riski: Toimittajien valinta Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Pieni
Toimenpiteet:
Toimittajien auditoinnit ja vastuullisuuden kartoitus. Velvoitetaan toimittajat toimimaan yrityksen laatu- ja vastuullisuusjärjestelmien mukaisesti.
Mahdollisuus: Resurssien riittävyys Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Toimittajien auditoinnit ja vastuullisuuden kartoitus. Velvoitetaan toimittajat toimimaan yrityksen laatu- ja vastuullisuusjärjestelmien mukaisesti. Toimittajien ja alihankkioiden resurssit ja sitoutuminen hankkeisiin varmistetaan ja sitä seurataan jatkuvasti.
Mahdollisuus: Toiminnan joustavuus Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Toimittajien auditoinnit ja vastuullisuuden kartoitus. Velvoitetaan toimittajat toimimaan yrityksen laatu- ja vastuullisuusjärjestelmien mukaisesti. Toimittajien ja alihankkioiden velvoitetaan sitoutuvat hankkeisiin ja mahdoolisuus muutoksiin. Jatkuva yhteydenpito ja avoimuus.

Mittaaminen

Toimittaja selvityksen / arvioinnin tulokset

[Hallinnollinen]

Henkilöstöpolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

Henkilöstöpolitiikan soveltamisalue
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme ja henkilöstön tulee toiminnassaan noudattaa tässä kuvattuja periaatteita.
Henkilöstöpolitiikka perustuu arvoihimme, eettisiin toimintaperiaatteisiimme, tasa-arvopolitiikkaan ja vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan.


Henkilöstöpolitiikan periaatteet
Luottamus ja vastuullisuus
Henkilöstöpolitiikkamme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vastuun kantamiseen.
Osoitamme luottamusta arjessa hyvän työtehtäviin perehdytyksen kautta ja vuosittaisten kehityskeskustelujen toteutuksessa.

HR-prosessien kehittäminen
Panostamme HR-prosesseihin ja osallistamme henkilöstön toiminnan kehittämiseen hyödyntämällä sovelluksia. HR:n yksi tehtävä on yksilöllisten koulutus- ja urapolkujen suunnittelu. Panostamme myös vaikuttavaan perehdyttämiseen, jota kehitämme systemaattisesti saavutettujen perehdytystulosten perusteella.
Vastuullisuus, eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
Henkilöstön edellytetään toimivan vastuullisesti ja noudattavan eettisiä toimintaperiaatteita. Eettiset periaatteet käydään läpi aina perehdyttämisen yhteydessä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti. Noudatamme laadittua tasa-arvo suunnitelmaa.

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen
Tuemme johtajia esimiestyössämme ja huomiomme ihmisten johtamisen vaatimukset ja tarpeet jo perehdytyksessä.
Kaikki esimiehet on oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan johtamisen ja esimiestyön koulutuksiin vähintään yhden kerran 5 vuoden aikana.

Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen
Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu vuosisuunnitteluun. Vastuu työhyvinvoinnista on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Työnantaja luo puitteet ja toimintaedellytykset työhyvinvoinnin tukemiseen. Työntekijät vastaavat oman työhyvinvointinsa aktiivisesta ylläpitämisestä.
Keräämme aktiivisesti kehitysideoita henkilöstöltämme Ceriffi Check® -sovelluksen avulla.

Käytössä on varhaisen puuttumisen toimintamalli. Toteutamme työilmapiirikyselyt 2 kertaa vuodessa. Seuraamme jatkuvasti työilmapiiriä ja sen kehitystä.

Henkilöstöpolitiikan tavoitteet
•    Vetovoimainen työpaikka
•    Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö
•    Rohkeus intohimo saavuttaa yhteiset tavoitteet
•    Henkilöstön osaaminen tukee kasvua
•    Hyvä työilmapiiri, joka mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen

Vastuulliset tahot ja muutokset
Tämän politiikan omistajana on Insinööritoimisto Savolainen Oy:n henkilöstöjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Insinööritoimisto Savolainen Oy:n johtoryhmä.

Tavoite:

Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin suuri :  : 

Toimenpiteet

Yritykselle on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jota noudattamalla edistämme tasa-arvoa työssämme.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Tasa-arvo-ohjelma

[Hallinnollinen]Tavoite:

Aktiivinen osallistuva henkilöstö sekä muut sidosryhmät

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Vaikuttava perehdytysprosessi. Helppo ja nopea tapa tehdä havaintoja, kehitysehdotuksia tai poikkeamia, jotka käsitellään. Vaikutusmahdollisuudet. Työnantaja kannustaa kouluttautumaan ja lisäämään ammattitaitoa. TYKY-toiminta, liikuntasetelit, oma kuntosali tt käytössä.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Osaamisen varmistaminen ja saatavuus Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Yrityskuvan kehittäminen ja markkinointi mm. somessa. Rekrytointiprosessin läpivientiin etsitty pitkäaikainen asiantuntija kumppaniksi. Laaditaan henkilöstölle henkilökohtaiset koulutus- ja kehityssuunnitelmat, jotka päivitetään vuosittain kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Mittaaminen

Asiakaspalautteet

[Hallinnollinen]

Riskienhallintapolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

Soveltamisala
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Tämä politiikka linjaa varautumisemme ja ennakointimme nykyisten riskien lisäksi myös tulevaisuuden uhkiin.

Riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet
Riskienhallinnan tarkoituksena on edistää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan avulla pyritään etukäteen tunnistamaan ja hallitsemaan potentiaalisia uhkia ja ongelmia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia. Riskienhallinta tukee yrityksen strategian täytäntöönpanoa.

Riskistrategia
Johto ja omistajat määrittävät riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn. Jos riskin ottaminen ei ole linjassa yhtiön strategisten tavoitteiden kanssa, on riskinoton kynnys silloin korkea.

Riskien luokittelu
Strategiset riskit
Strategiset liittyvät usein ulkoisiin tapahtumiin ja muutoksiin, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin suunnitelmiin ja strategisiin tavoitteisiin.
·    Toimintaympäristön muutokset
·    Maineriskit
·    Poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset riskit
·    Teknologiariskit
·    Sotatila lähialueilla
·    Laajat pandemiat ja epidemiat
·    Ilmaston muutoksen aiheuttamat riskit

Operatiiviset riskit
Operatiiviset riskit liittyvät organisaation arjen toimintoihin.
·    Organisaatioon ja johtamiseen liittyvät riskit
·    Maksuvalmius-, valuutta- ja korkoriskit
·    Tietoturva- ja tietosuojariskit
·    Toimittaja, alihankinta- ja kumppaniriskit
·    Hankinta-, sopimus- ja vastuuriskit
·    Työterveys- ja turvallisuusriskit
·    Ympäristöriskit
·    Tuoteriskit

Riskienhallinnan organisointi, vastuut ja velvollisuudet
Strateginen riskienhallinta
Toimitusjohtaja johtaa riskienhallintaa. Riskienhallinnan johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä ja yrityksen hallitus.

Operatiivinen riskienhallinta
Ohjausryhmä koordinoi riskienhallintaprosessia ja vastaa riskiraportoinnista sekä toteuttaa yhdessä liiketoimintojen kanssa riskien tunnistamista.
Jokaisen työntekijän pitää tuntea ja hallita oman vastuualueensa riskit.

Riskienhallinnan raportointi
Keräämme tietoa omalta henkilöstöltä, kumppaneiltamme ja sidosryhmiltä riskinhallinnasta vuosittain sovelluksen avulla.
Riskienhallinnan raportit ja tilanne tiedon koostaa johtoryhmä.

Henkilöstön riskienhallinnan osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
Henkilöstölle järjestetään vuosittain koulutusta riskienhallinnasta riittävän riskitietoisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan kehittäminen varmistetaan ottamalla riskienhallinta osaksi päivittäistä työtä ja johtamista.

Ohjelmistot ja riskien hallinnan seuranta
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Riskienhallinnan suunnittelu seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Riskien tunnistaminen ja korjaavien sekä ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ohjaus
•    Whistleblowing -ilmoituskavana: korruption vastainen toiminta ja muiden epäkohtien ilmoittaminen, käsittely ja ohjaus

Vastuulliset tahot ja muutokset
Tämän politiikan omistajana on Insinööritoimisto Savolainen Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Insinööritoimisto Savolainen Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Turvallinen työpaikka

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Turvallisuushavaintojen tekeminen ja käsittely, säännölliset riskienarvioinnit, projektikohtaiset riskienarviointi, työhyvinvoinnin mittarointi, säännölliset työpaikkaselvitykset työterveyshuoltopalvelujen toimesta.... Pelastussuunnitelman ylläpito. Ensiapukoulutusten ylläpito, työturvallisuuskortit ja tulityökorttikoulutukset. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö työmaalla.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Kaatuminen Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Työpaikan piha-alueiden liukkauden torjuntaan kiinnitetään huomiota. Mahdollisista poikkeamista tiedotetaan kiinteistönhoitajalle.
Riski: Työmatkat Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Tiedotetaan henkilöstöä mahdollisista riskeistä ja toiminnasta niiden sattuessa. Työterveyshuolto ja vakuutustyhtiö mukana riskien torjunnassa.
Riski: Työmaatoiminta Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Työntekijät perehdytetään työmaan toimintoihin ennen työmaalle menoa toimittajan puolesta. Työntekijöille hankitaan asianmukaiset turvavarusteet ja henkilökortti.

Mittaaminen

Läheltäpiti -tilanteet

[Sosiaalinen]Työtapaturmat

[Sosiaalinen]Kehitysehdotukset - työturvallisuus

[Sosiaalinen]Turvallisuushavainto

[Sosiaalinen]

Tietoturvapolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

JOHDANTO
Tietoturvallisuustoiminnan tavoitteena on tukea Insinööritoimisto Savolainen Oy:n liiketoimintaa, suojata sen mainetta ja vastata lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin.
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan kaikkien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamista. Insinööritoimisto Savolainen Oy:n johtoryhmä on hyväksynyt tämän politiikan ja valvoo sen toteutumista. Politiikan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuosittain.
Ulkoisten osapuolten kuten toimittajien, alihankkijoiden ja palveluntoimittajien osalta tämän politiikan vaatimukset sisällytetään soveltuvilta osin toimittajavaatimuksiin.

Tietoturvallisuuden käytännön toteutus edellyttää sitä, että työntekijät ja kumppanit ymmärtävät, miksi tietoturvallisuus on tärkeää. Käytännön työn riskien ymmärtäminen ja niiden hallitseminen edellyttää tarkentavien ohjeiden noudattamista työntekijöiltä sekä jatkuvaa tietoturvakouluttamista ja työntekijöiden perehdyttämistä.
Tietoturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavaa haittaa maineelle ja asiakassuhteille. Politiikan noudattamatta jättämiseen tai vaatimusten vastaiseen toimintaan puututaan matalalla kynnyksellä.

TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN MÄÄRITELMÄT
Tietoturvallisuus koostuu tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä vastuista ja käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan tietojen, tietojärjestelmien ja palvelujen turvaaminen siten, että niiden luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan taata ja osoittaa toteutuneen.
-    Luottamuksellisuus: Tieto on vain siihen oikeutettujen saatavilla.
-    Eheys: Tieto on oikeaa ja eheää, eikä muuttunut tahallisen tai tahattoman teknisen tai inhimillisen toiminnan seurauksena.
-    Saatavuus: Tieto on saatavilla aina sitä tarvittaessa.
-    Kiistämättömyys: Tietoon tehdyt muutokset sen käsittelyn eri vaiheissa pystytään tarvittaessa todentamaan.
Tietoturvaan kuuluvat tietoturvaorganisaatio, tietojen turvaamisen menetelmät, välineet ja toimenpiteet, työhön osoitetut resurssit sekä välineistön ja tilojen tietoturvaominaisuudet.
Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön oikeutta henkilötietojen suojaan. Tietosuojatyön tavoitteena on lainsäädännön vaatimusten täyttäminen, asianmukaisuuden ja käyttötarkoitussidonnaisuuden takaaminen henkilötietojen käsittelyssä sekä rekisteröityjen oikeuksien tehokas toteutuminen kaikessa yrityksen toiminnassa.

TIETOSUOJAVASTUUT JA ORGANISOINTI
Kaikki Insinööritoimisto Savolainen Oy:ssä työskentelevät henkilöt vastaavat tietoturvallisuusasioista osana muita työtehtäviään oman toimenkuvansa ja vastuualueidensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaista vastuuta tietoturvasta huolehtimisesta ei voida siirtää muille eikä ulkoistaa.
Vastuut tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti ovat seuraavat:
-    Rekisterinpitäjä: Insinööritoimisto Savolainen Oy -päättää henkilötietojen käsittelytarkoituksesta ja -tavasta.
-    Tietojenkäsittelijä: Insinööritoimisto Savolainen Oy:n henkilöstö -säilyttää ja käsittelee tiedot rekisterinpitäjän puolesta.


TIETOTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN
-    Johtoryhmä kehittää tietoturvan johtamista, henkilöstön tietoturvaosaamista ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti, sekä avustaa tietoturvakysymyksissä.
-    Johtoryhmä vastaa tietoturvapolitiikan ja muun tietoturvadokumentaation ajantasaisuudesta yhdessä prosessinomistajien kanssa.
-    Johtoryhmäryhmä käsittelee tietoturvariskejä systemaattisesti osana riskienhallinnan periaatteiden mukaista toimintaansa.
-    Johtoryhmä raportoi vuosittain hallitukselle tietoturvan tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä ja esittää toimintasuunnitelman seuraavalle raportointikaudelle.
-    Johto hyväksyy tietoturvapolitiikan, seuraa sen toteutumista ja esittää resurssit tietoturvan toteuttamiseksi.


KOKO HENKILÖSTÖ
Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa tietoturvapolitiikkaa ja ohjeita työssään, koska ne ovat osa henkilöstön työtehtäviä ja asiakaspalvelua. Henkilöstön tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelleen.
Tietoturvaan liittyvät havainnot kirjataan ja käsitellään Ceriffi Check® -sovelluksessa.


KUMPPANIT JA TOIMITTAJAT
Ulkopuolisia palvelutoimittajia koskeviin sopimuksiin liitetään tämän politiikan tietoturvavaatimuksia soveltuvin osin. Näiden tahojen vastuulla on noudattaa sopimuksellisia tietoturvavaatimuksia siten kuin eri tahojen välillä on sovittu.
Ulkopuoliset tahot kirjaavat tietoturvaan liittyvät havainnot Ceriffi Check® -sovellukseen.
Toimittajille voidaan tehdä tietoturva-auditointeja ja tarkastuksia tietoturvan toteutumisen varmistamiseksi.

RISKIEN ARVIOINTI
Tietoturvariskejä arvioidaan riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti vähintään puolivuosittain osana johtoryhmän toimintaa, sekä uusien järjestelmien määrittelyvaiheessa ja merkittävien muutosten yhteydessä.
Tietoturvariskit arvioidaan ja analysoidaan niiden liiketoimintavaikutusten perusteella. Riskianalyysin perusteella päätetään hallintakeinoista ja riskien priorisoinnista, joiden avulla riskit tuodaan hyväksyttävälle tasolle.

TOIMINTA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOIKKEAMISSA
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan, käsitellään ja rekisteröidään toimintaohjeen mukaisesti Ceriffi Check® -sovelluksella.
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan tarvittaessa valvontaviranomaiselle voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelle sekä kirjata aina tietoturvahavainto Ceriffi Check®-sovellukseen.
Politiikan noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin, kuten esimerkiksi huomautukseen, varoitukseen tai ääritapauksessa työsuhteen purkamiseen, mikäli kyseessä on tahallinen toiminta.


OHJELMISTOT JA TIETOTURVAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Hyödynnämme tietoturvallisuuden toteutumisen ja tason seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com™
•    Tietoturvallisuuden ja tietosuojan seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Tietoturvahavaintojen ja poikkeaminen käsittely, ilmoitukset ja raportit
•    Whistleblowing -ilmoituskavana: Ilmoituksen lainvastainen toiminnasta tai muusta tietoturvaan liittyvistä epäkohdista.

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Insinööritoimisto Savolainen Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Insinööritoimisto Savolainen Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Tietoturvallinen toiminta ja tietoturvariskien hallinta

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

GDPR-lain edellyttämät toimenpiteet ja prosessit. Koneiden päivittäminen ja tietoturvasta huolehtiminen. Kulunvalvonta. Salasanat. Tietoturvallisuuden huomiointi osaamisessa, perehdyttämisessä ja työohjeissa.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Poikkeamat ja havainnot liittyen tietoturvaan

[Hallinnollinen]Tietoturvaprosessien kuvaus ja toimenpiteiden dokumentointi.

[Hallinnollinen]

Yhdenvertaisuuspolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

Yhdenvertaisuuspolitiikan soveltamisalue
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme. Tämä politiikka linjaa kuinka yhdenvertaisuus huomioidaan toiminnassamme ja ihmisten kanssa käymisessä.

Tavoitteet
Yhdenvertaisuuspolitiikassa nojaamme vahvasti meidän arvioihimme.
Yhdenvertaisuuspolitiikka tukee yrityksemme strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Tiedostamme, että monimuotoisuus on työ- ja liikesuhteissa meille mahdollisuus.
Kunnioitamme toiminnassamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta omassa vaikutuspiirissämme.


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kohtelemme kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä tasavertaisesti.
Luomme henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen organisaation kaikilla tasoilla riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Tuemme henkilöstöämme eri elämänvaiheissa työelämän ja perhe-elämän vaatimusten yhteensovittamisessa. Työsuhteeseen liittyviä asioita olemme linjanneet tarkemmin Henkilöstöpolitiikassa.
Noudatamme laadittua yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Puutumme jämäkästi kaikkeen syrjintään ja epäasialliseen käytökseen. Käytössämme on Whistelblowing -ilmoituskanava, jonne henkilöstö voi anonyymisti ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.
Organisation

Organisointi
Henkilöstöhallinto johtaa yhdenvertaisuustyötämme.
Toteutamme vuosittain kyselyt, joiden avulla saamme tietoa suoraan henkilöstöltä kehittämistä vaativista asioista.

Ohjelmistot ja yhdenvertaisuuden seuranta

Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Yhdenvertaisuuden suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Henkilöstön kehitysideat yhdenvertaisuuden kehittämiseksi
•    Whistleblowing -ilmoituskavana: epäasiallinen käytös tai syrjintä

Vastuulliset tahot ja muutokset

Tämän politiikan omistajana on Insinööritoimisto Savolainen Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Insinööritoimisto Savolainen Oy:n Johtoryhmä.Ympäristöpolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

Johdanto
Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yritysvastuullisuuttamme. Ympäristönäkökohtien arviointi ja ympäristövaikutusten pienentäminen on strategisesti tärkeä painopistealue.
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä.
Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni.

Soveltamisala
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Odotamme, että kumppanit ja sidosryhmät ovat tietoisia ohjeistamme ja noudattavat niitä.


Vaatimustenmukaisuus ja ympäristötyö
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Ympäristöjohtamisemme pohjautuu ympäristöjärjestelmään (ISO 14001:2015), missä ympäristönäkökohdat, ympäristöriskit ja -mahdollisuudet on tunnistettu.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.
Ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltuvuus ja vaikuttavuus arvioidaan vuosittain sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Suunnitelmien mukaisesti toteutamme myös omien toimittajiemme auditointeja, joissa huomioimme ympäristönäkökohdat.

Toimittajat ja heidän velvollisuutensa
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja vastuullisuudesta. Velvoitamme kumppanimme vastaamaan seurantatietojen antamiseen sovelluksessa.


•    Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja toimimme toiminnalle asetettujen ympäristöehtojen mukaisesti.
•    Teemme yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, että ympäristötyömme vastaa toiminnoillemme asetettuja odotuksia ja vaatimuksia.
•    Pienennämme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia hankinnoissa, palvelussa ja logistiikassa.
•    Edistämme kiertotaloutta koko arvoketjussamme.
•    Otamme ympäristönäkökulmat huomioon investoinneissa ja yritysostoissa.
•    Kohotamme koko henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista tehokkailla sisäisillä koulutuksilla.
•    Sitoudumme jatkuvan parantamisen periaatteisiin.
•    Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä taloudellisesti kestävällä tavalla.
•    Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta toimintamme hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.

Vastuut ja roolit
Yrityksen hallitus asettaa ympäristöpolitiikan ja ympäristötavoitteet.
Operatiivinen johto vastaa toimintojen suunnittelusta ja resursoinnista yhdessä johtoryhmän kanssa.
Jokaisen työntekijän vastuulla on ohjeiden ja määräysten noudattaminen omassa työssään. Arvostamme työntekijöidemme kehitysideoita ympäristönsuojelun parantamiseksi.

Ympäristörikkomusten ja vahinkojen ilmoittaminen
Jos työntekijä huomaa, että yrityksemme tai kumppanimme toimii vastoin politiikkaa, ohjeistutamme tai lainsäädännön vaatimuksia hänen oikeutensa ja velvollisuutensa on ilmoittaa siitä suoraan esimiehelleen tai tehdä anonyymisti ilmoitus Whistleblowing -ilmoituskanavassa.
Rikkomuksesta voidaan ilmoittaa viranomaisille, jos on syytä epäillä, että työntekijän tai kumppanin toiminta on ympäristölainvastaista.

Ohjelmistot ja ympäristövastuullisuuden seuranta
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com ™
•    Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
•    Ympäristöhavainnot ja poikkeamat, toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta
•    Whistleblowing -ilmoituskavana


Vastuulliset tahot ja muutokset
Tämän politiikan omistajana on Insinööritoimisto Savolainen Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Insinööritoimisto Savolainen Oy:n Johtoryhmä.

Tavoite:

Ilmaston muutoksen hillintä

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Palveluiden kehittäminen. Suunnittelutyössä energiatehokkuuden huomiointi ja päästöjen minimointi suunnitteluratkaisussa.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Asiakkaiden tarpeet liittyen infran kehittämiseksi kohti ilmaston muutoksen hillintää Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Pyrimme toiminnassamme pienentämään ympäristövaikutuksia ja vähentämään hiilijalanjälkeä. Koulutamme henkilöstöä ja pyrimme lisäämään heidän osaamistaan ilmaston muutoksen hillinstä ja sen tuomista osaksi meidän toimintaamme. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin ja selvitämme heidän tavoitteet.

Mittaaminen

Energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät toteutuneet toimenpiteet

[Ympäristö]Kehitysehdotukset liittyen päästöjen pienentämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen

[Ympäristö]Tavoite:

Ilmaston muutokseen sopeutuminen

Merkittävyys:
Pieni
Vaikutettavuus:
Pieni
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Huomioidaan ilmastonmuutokseen liittyvät asiat suunnittelussa (mm. lumikuormien ja sadevesien poisjohtaminen).


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Tavoite:

Vesi- ja merivarojen suojeleminen (esim. veden puhtauden suojeleminen ja kulutuksen vähentäminen)

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Pieni
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Huomioimme vesi- ja merivarojen suojelemisen periaatteet suunnittelutoiminnassamme. Kierrätämme toiminnastamme syntyvät jätteet asianmukaisesti. Käytämme toiminnassamme vettä minimaalisesti.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Kehitysehdotukset ja toteutetut toimenpiteet veden käytön vähentämiseksi

[Ympäristö]Ympäristöpoikkeamat

[Ympäristö]Tavoite:

Kiertotalouden edistäminen

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Huomioimme kierotalouden periaatteet ja hiilijalanjälen vaikutukset suunnittelutoiminnassamme. Edistämme kiertotaloutta jätteiden määrän vähentämisellä, kierrätysasteen parantamisella tai henkilöstön kouluttamisesta.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Jätteiden kierrätysaste

[Ympäristö]Kehitysehdotukset tuotteiden elinkaaren jatkamiseksi tai kierrätettävyyden parantamiseksi

[Ympäristö]Jätteiden määrä

[Ympäristö]Tavoite:

Ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen.

Merkittävyys:
Pieni
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Huomioimme ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisen periaatteet suunnittelutoiminnassamme. Edistämme ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelemista jätteiden määrän vähentämisellä, kierrätysasteen parantamisella tai henkilöstön kouluttamisesta.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Ympäristöpoikkeamat

[Ympäristö]Tavoite:

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni :  : 

Toimenpiteet

Jätteen minimointi. Jätteiden lajittelu ja kierrätys. Vähäpäästöiset ajoneuvot. Energiatehokkaiden ja kestävien laitteiden suosiminen.


Riskit ja mahdollisuudet


Mittaaminen

Kehitysehdotukset ja toteutetut toimenpiteet veden käytön vähentämiseksi

[Ympäristö]Vaarallisten jätteiden määrä

[Ympäristö]Tavoite:

Hiilijalanjäljen minimointi

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Etäpalaverit, matkustamisen minimointi, kiinteistön energiatehokkuuden lisääminen, lämmitys sähköllä (tuottaja), lajitellaan ja kierrätetään jätteet, minimoidaan paperin käyttö, suositaan sähköautoja, lisätty latauspisteitä.


Riskit ja mahdollisuudet


MittaaminenToimintapolitiikka

Vastuutaho: Katri Savolainen

Edistettävät vaikutukset:

Toimintojen ja Henkilöstön kehittäminen
Parannamme toimintamme asiakastyytyväisyyttä, prosessien tehokkuutta ja vähennämme ympäristövaikutuksia jatkuvasti prosessien kehittämisen ja henkilöstön osaamisen lisäämisen kautta.
Sitoutuminen asiakasvaatimusten täyttämiseen, standardiin ja lainsäädännön vaatimuksiin
Sitoutuminen voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseen sekä ISO9001 laatujärjestelmän ja ISO14001 ympäristöjärjestelmän standardien vaatimuksiin.
Tavoitteellinen toiminta
Toiminnan tavoitteiden asettaminen vuosittain ja niiden viestiminen henkilöstölle ja sidosryhmille.Yritys AB

Vastuullisuusviestintä

Vastuutaho: Katri Savolainen

JOHDANTO
Läpinäkyvä toiminta on osa arvojamme, ja toimintaamme ohjaavat arvot toteutuvat myös viestinnässämme.

SIDOSRYHMIEN JA NIIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN
Olemme tunnistaneet viestinnän kannalta tärkeimmät sidosryhmät ja eri sidosryhmiin kuuluvat toimijat ja niiden tarpeet. Olemme suunnitelleet viestintämme eri sidosryhmien tarpeille sopiviksi. Selvitämme viestintämme tarpeenmukaisuutta ja otamme vastaan palautetta, jonka pohjalta kehitämme viestintäämme.

MISTÄ VIESTIMME
Viestimme sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme ajankohtaisista asioista, kuten toimintaa koskevista vaatimuksista, ohjeista ja muutoksista sekä vastuullisuuden kehityssuunnista ja vastuullisuustyömme tuloksista. Lisäksi kannustamme sidosryhmiämme vastuullisiin tekoihin käyttäen erilaisia viestinnän keinoja.

SISÄINEN VIESTINTÄ – MILLOIN, MITEN JA KENELLE VIESTIMME
- Perehdytys - Viralliset ohjeistukset ja ohjekansiot - Palaverit - Uutiskirjeet - Vastuullisuusraportti yrityksen verkkosivuilla

ULKOINEN VIESTINTÄ – MILLOIN, MITEN JA KENELLE VIESTIMME
- Auditoinnit - Hankintatilanteet - Palaverit - Uutiskirjeet - Tiedotteet - Verkkosivut - Sosiaalinen media - Vastuullisuusraportti yrityksen verkkosivuilla

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Sisäisestä vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja, johtoryhmä ja esihenkilöt. Ulkoisesta vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja, johtoryhmä ja sidosryhmäyhteyshenkilöt.
Palaa alkuun