ShowYourSustainability
Fi En

Vastuullisuusraportti

Yritys AB

Yrityskuvaus

Toiminnan kuvaus
PK Kanavat Oy on vuonna 1988 perustettu savunhallinta- ja ilmanvaihtokanavien valmistamiseen erikoistunut yritys. Toimintamme käsittää myös konehuoneiden valmistuksen, rakennuspeltilistat sekä ohutpeltityöt.

Vastuullisuusohjelman soveltamisala ja kattavuus


ToimintaympäristöMissio

Missionamme on tuottaa laadukkaita ratkaisuja vaativiin kohteisiin ja tarpeisiin. Pyrimme omassa toiminnassamme huomioimaan myös lopputuotteiden ilmastokuormitusta hyödyntämällä entistä tehokkaammin tehtaassa syntyvää hukkamateriaalia uusien tuotteiden kehittämisessä ja jalostuksessa.

Visio

Kehitämme parhaat tuotteet vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Arvot

JATKUVA KEHITTYMINEN
JOUSTAVUUS
TEHOKKUUS
KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS

Palaa alkuun

Toimintaperiaatteet

Hankintapolitiikka

Vastuutaho: Anneli Miettinen

Edistettävät vaikutukset:

SOVELTAMISALA
Hankintapolitiikkaa sovelletaan PK Kanavat Oy:ssä kaikkiin hankintoihin. Tämä politiikka linjaa hankintamme tavoitteet ja tahtotilan.

LAIT JA ASETUKSET
Yrityksemme hankinnan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä asianmukaisia sosiaalisia käytäntöjä. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Edellytämme hankintakumppaneiltamme samoja asioita.
Asiakkaat, työntekijät ja kumppanit voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista, jotka käsittelemme asianmukaisesti.

HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET
Hankintojemme tavoitteena on varmistaa tuotteidemme/palveluidemme korkea asiakastyytyväisyys ja saavuttaa omat strategiset liiketoiminnan tavoitteemme. Hankinnassa huomiomme siihen liittyvät merkittävät vastuullisuutemme näkökulmat ja pyrimme jatkuvasti parantamaan niiden tilannetta myös kumppaniemme toiminnassa.
Parannamme jatkuvasti toimittajiemme hyväksyntä-, arviointi- ja seurantaprosesseja. Odotamme kumppanimme antavan seurantatietoja vastuullisuusohjelmamme toteuttamista sekä vastuullisuusraportointia varten.

HANKINTOJEN VASTUULLISUUS
Ympäristövastuu
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme merkittävimmiltä kumppaneiltamme seurantatietoja ympäristövastuullisuudesta osana omaa vastuullisuusohjelmaamme.

Sosiaalinen vastuu
Kohtelemme toimittajiamme tasapuolisesti. Korostamme vastuullisia, rehellisiä, avoimia ja pitkäaikaisia toimittajasuhteita yhteisten prosessien kehittämiseksi.
Parannamme valmiuksiamme tunnistaa paremmin sosiaalisia riskejä omassa hankintaketjussa.
Edellytämme että kumppanimme ovat sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin toiminnassaan:
- YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
- YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
- ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

Turvallisuus
Turvallisuus omassa toiminnassamme on tärkeää. Hankinnassa edellytämme niin tuotteiden kuin palveluiden turvallisuutta. Turvallisuus huomioidaan niin toimittajien kriteerien asettamisessa ja seurannassa kuin tuotteiden ja palveluiden vaatimusten täyttymisen arvioinnissa.

YHTEISTYÖ JA YHDESSÄ KEHITTYMINEN
Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi toiminnastamme kumppaneillemme ja teemme luottamuksellista yhteistyötä.
Annamme reilusti tosiasioihin ja tietoon perustuvaa palautetta omille kumppaneillemme. Odotamme, että kumppanimme antavat palautetta meille, jotta voimme yhdessä kehittyä ja luoda asiakkaillemme lisäarvoa.
Käsittelemme yhteiset poikkeamat rakentavasti ja opimme tekemistämme virheistä.
Auditoimme säännöllisesti strategisia hankintakumppaneitamme osana johtamisjärjestelmäämme. Auditointiohjelmat kattavat myös toimittajien toimintaan liittyvät vastuullisuusnäkökohdat. Auditointien tavoitteena on yhteinen kehittyminen, prosessien tehostaminen ja toimitusketjun vastuullisuuden varmistaminen.

OHJELMISTOT JA SEURANNAT HANKINNAN VASTUULLISUUDESTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja -raportoinnissamme sekä kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa ShowYourSustainability.com™-palvelua.

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on PK Kanavat Oy:n toimitusjohtaja, joka vastaa myös sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista.

Tavoite:

Vastuulliset kumppanit

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni :  : 

Toimenpiteet

Seuraamme yhteistyökumppaneidemme vastuullisuutta säännöllisillä selvityksillä. Määritämme ja tarkistamme toimittajia, tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset jo valintavaiheessa.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Tuotevaatimukset eivät täyty Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Määritämme ja tarkistamme tuotevaatimukset jo ennen uuden tuotteen/toimittajan valintaa.
Mahdollisuus: Tuotteiston laatu ja vastuullisuus paranee Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Huomioimme uuden toimittajan/tuotteen valinnassa laatu- ja vastuullisuusaiheet.

MittaaminenHenkilöstöpolitiikka

Vastuutaho: Anneli Miettinen

Edistettävät vaikutukset:

SOVELTAMISALA
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme ja henkilöstön tulee toiminnassaan noudattaa tässä kuvattuja periaatteita.
Henkilöstöpolitiikka perustuu arvoihimme ja eettisiin toimintaperiaatteisiimme.

PERIAATTEET
Luottamus ja vastuullisuus
Henkilöstöpolitiikkamme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja vastuun kantamiseen.
Rakennamme luottamusta panostamalla hyvään työtehtävien perehdytykseen ja ihmisten osallistamiseen eri keinoin.

HR-prosessien kehittäminen
Panostamme HR-prosesseihin ja osallistamme henkilöstön toiminnan kehittämiseen. HR:n yksi tehtävä on organisaation osaamisen jatkuva kehittäminen. Panostamme myös vaikuttavaan perehdyttämiseen, jota kehitämme systemaattisesti saavutettujen perehdytystulosten perusteella.

Vastuullisuus, eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
Henkilöstön edellytetään toimivan vastuullisesti ja noudattavan eettisiä toimintaperiaatteita. Eettiset periaatteet käydään läpi aina perehdyttämisen yhteydessä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti.

Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen
Kehitämme johtamista ja esimiestyötä yrityksessämme systemaattisesti.

Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen
Vastuu työhyvinvoinnista on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Työnantaja luo puitteet ja toimintaedellytykset työhyvinvoinnin tukemiseen. Työntekijät vastaavat oman työhyvinvointinsa aktiivisesta ylläpitämisestä.
Keräämme aktiivisesti kehitysideoita henkilöstöltämme.
Käytössä on varhaisen puuttumisen toimintamalli. Seuraamme jatkuvasti työilmapiiriä ja sen kehitystä.

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TAVOITTEET
- Vetovoimainen työpaikka
- Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö
- Rohkeus ja intohimo saavuttaa yhteiset tavoitteet
- Henkilöstön osaaminen tukee kasvua ja kansainvälistymistä
- Hyvä työilmapiiri, joka mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on PK Kanavat Oy:n toimitusjohtaja, joka vastaa myös ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista.

Tavoite:

Hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia säännöllisillä selvityksillä. Rohkaisemme henkilöstöämme antamaan palautetta henkilöstöön kohdistuvasta toiminnasta.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Henkilöstön vaihtuvuus pienenee Merkittävyys: Pieni Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Hyödynnämme henkilöstöllemme kertyvää kokemusta ja vastaanotamme kehitysehdotuksia toiminnastamme.
Mahdollisuus: Tehokkaampi toiminta Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Rohkaisemme henkilöstöämme antamaan palautetta toimintamme kehittämisestä ja tehostamisesta. Otamme vastaan palautteet avoimin mielin.

MittaaminenRiskienhallintapolitiikka

Vastuutaho: Anneli Miettinen

Edistettävät vaikutukset:

SOVELTAMISALA
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Tämä politiikka linjaa varautumisemme ja ennakointimme nykyisten riskien lisäksi myös tulevaisuuden uhkiin.

RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Riskienhallinnan tarkoituksena on edistää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan avulla pyritään etukäteen tunnistamaan ja hallitsemaan potentiaalisia uhkia ja ongelmia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia. Riskienhallinta tukee yrityksen strategian täytäntöönpanoa.

RISKISTRATEGIA
Johto ja omistajat määrittävät riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn. Jos riskin ottaminen ei ole linjassa yhtiön strategisten tavoitteiden kanssa, on riskinoton kynnys silloin korkea.

RISKIEN LUOKITTELU
Strategiset riskit
Strategiset liittyvät usein ulkoisiin tapahtumiin ja muutoksiin, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin suunnitelmiin ja strategisiin tavoitteisiin.
- Toimintaympäristön muutokset
- Maineriskit
- Poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset riskit
- Teknologiariskit
- Sotatila lähialueilla
- Laajat pandemiat ja epidemiat
- Ilmaston muutoksen aiheuttamat riskit

Operatiiviset riskit
Operatiiviset riskit liittyvät organisaation arjen toimintoihin.
- Organisaatioon ja johtamiseen liittyvät riskit
- Maksuvalmius-, valuutta- ja korkoriskit
- Tietoturva- ja tietosuojariskit
- Toimittaja, alihankinta- ja kumppaniriskit
- Hankinta-, sopimus- ja vastuuriskit
- Työterveys- ja turvallisuusriskit
- Ympäristöriskit
- Tuoteriskit
- Yrityskauppoihin liittyvät riskit

RISKIENHALLINNAN ORGANISOINTI, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
Riskienhallinta
Toimitusjohtaja johtaa riskienhallintaa. Riskienhallinnan johtamisessa toimitusjohtajaa tukee yrityksen hallitus.
Jokaisen työntekijän pitää tuntea ja hallita oman vastuualueensa riskit.

Riskienhallinnan raportointi
Keräämme tietoa omalta henkilöstöltä, kumppaneiltamme ja sidosryhmiltä riskinhallinnasta.

Henkilöstön riskienhallinnan osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
Henkilöstö perehdytetään riskeihin ja riskienhallinnan kannalta riittävän tietoisuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan kehittäminen varmistetaan ottamalla riskienhallinta osaksi päivittäistä työtä ja johtamista.

OHJELMISTOT JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja -raportoinnissamme sekä kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa ShowYourSustainability.com™-palvelua

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on PK Kanavat Oy:n toimitusjohtaja, joka vastaa myös sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista.

Tavoite:

Taloudellisesti kestävä ja riskitön toiminta

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Riskien tunnistamiseen, minimointiin ja hallintaan panostetaan ja sitoutetaan myös henkilöstöä. Kehitämme jatkuvasti toimittajien arviointi- ja valintaprosessiamme. Seuraamme asiakkaidemme maksukykyä.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Kriittisten toimittajien toimituskyky Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Pieni
Toimenpiteet:
Seuraamme toimittajiemme taloustilannetta ja toimitusvarmuutta ja puutumme poikkeamiin. Arvioimme toimittajien toimitusvarmuuden uuden toimittajan valinnan yhteydessä.
Riski: Oman toimituskyvyn pettäminen Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Pieni
Toimenpiteet:
Pidämme huolta henkilöstöstämme. Dokumentoimme työvaiheet ja prosessit.
Riski: Luottotappiot Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Seuraamme asiakkaiden maksukykyä ja reagoimme poikkeamiin aktiivisesti.

Mittaaminen

Luottoluokitus

[Hallinnollinen]Liikevaihto

[Hallinnollinen]Tulos

[Hallinnollinen]Tavoite:

Turvallinen työpaikka

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin suuri :  : 

Toimenpiteet

Panostamme turvallisten prosessien ja työskentelytapojen perehdyttämiseen. Kannustamme henkilöstöä ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä havainnoista.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Työtapaturma Merkittävyys: Erittäin suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Perehdytämme henkilöstön turvalliseen työskentelyyn. Rohkaisemme henkilöstöämme ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä havainnoista.

MittaaminenTietoturvapolitiikka

Vastuutaho: Anneli Miettinen

Edistettävät vaikutukset:

JOHDANTO
Tietoturvallisuustoiminnan tavoitteena on tukea PK Kanavat Oy:n liiketoimintaa, suojata sen mainetta ja vastata lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin.
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan kaikkien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamista.
Ulkoisten osapuolten kuten toimittajien, alihankkijoiden ja palveluntoimittajien osalta tämän politiikan vaatimukset sisällytetään soveltuvilta osin hankintasopimuksiin.
Tietoturvallisuuden käytännön toteutus edellyttää sitä, että työntekijät ja kumppanit ymmärtävät, miksi tietoturvallisuus on tärkeää. Käytännön työn riskien ymmärtäminen ja niiden hallitseminen edellyttää tarkentavien ohjeiden noudattamista työntekijöiltä sekä jatkuvaa tietoturvakouluttamista ja työntekijöiden perehdyttämistä.
Tietoturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavaa haittaa maineelle ja asiakassuhteille. Politiikan noudattamatta jättämiseen tai vaatimusten vastaiseen toimintaan puututaan matalalla kynnyksellä.

TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN MÄÄRITELMÄT
Tietoturvallisuus koostuu tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä vastuista ja käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan tietojen, tietojärjestelmien ja palvelujen turvaaminen siten, että niiden luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan taata ja osoittaa toteutuneen.
- Luottamuksellisuus: Tieto on vain siihen oikeutettujen saatavilla.
- Eheys: Tieto on oikeaa ja eheää, eikä muuttunut tahallisen tai tahattoman teknisen tai inhimillisen toiminnan seurauksena.
- Saatavuus: Tieto on saatavilla aina sitä tarvittaessa.
- Kiistämättömyys: Tietoon tehdyt muutokset sen käsittelyn eri vaiheissa pystytään tarvittaessa todentamaan.
Tietoturvaan kuuluvat tietoturvaorganisaatio, tietojen turvaamisen menetelmät, välineet ja toimenpiteet, työhön osoitetut resurssit sekä välineistön ja tilojen tietoturvaominaisuudet.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön oikeutta henkilötietojen suojaan. Tietosuojatyön tavoitteena on lainsäädännön vaatimusten täyttäminen, asianmukaisuuden ja käyttötarkoitussidonnaisuuden takaaminen henkilötietojen käsittelyssä sekä rekisteröityjen oikeuksien tehokas toteutuminen kaikessa yrityksen toiminnassa.

TIETOSUOJAVASTUUT JA ORGANISOINTI
Kaikki PK Kanavat Oy:ssä työskentelevät henkilöt vastaavat tietoturvallisuusasioista osana muita työtehtäviään oman toimenkuvansa ja vastuualueidensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaista vastuuta tietoturvasta huolehtimisesta ei voida siirtää muille eikä ulkoistaa.
Vastuut tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti ovat seuraavat:
- Rekisterinpitäjä: PK Kanavat Oy - päättää henkilötietojen käsittelytarkoituksesta ja -tavasta.
- Tietojenkäsittelijä: PK Kanavat Oy:n henkilöstö - säilyttää ja käsittelee tiedot rekisterinpitäjän puolesta.

Tietoturvallisuuden johtaminen
- Johto kehittää tietoturvan johtamista, henkilöstön tietoturvaosaamista ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti, sekä avustaa tietoturvakysymyksissä.
- Toimitusjohtaja vastaa tietoturvapolitiikan ja muun tietoturvadokumentaation ajantasaisuudesta yhdessä prosessinomistajien kanssa.
- Johto käsittelee tietoturvariskejä systemaattisesti osana riskienhallinnan periaatteiden mukaista toimintaansa.
- Johto hyväksyy tietoturvapolitiikan, seuraa sen toteutumista ja esittää resurssit tietoturvan toteuttamiseksi.

Koko henkilöstö
Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa tietoturvapolitiikkaa ja ohjeita työssään, koska ne ovat osa henkilöstön työtehtäviä ja asiakaspalvelua. Henkilöstön tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelleen.

Kumppanit ja toimittajat
Ulkopuolisia palvelutoimittajia koskeviin sopimuksiin liitetään tämän politiikan tietoturvavaatimuksia soveltuvin osin. Näiden tahojen vastuulla on noudattaa sopimuksellisia tietoturvavaatimuksia siten kuin eri tahojen välillä on sovittu.
Toimittajille voidaan tehdä tietoturva-auditointeja ja tarkastuksia tietoturvan toteutumisen varmistamiseksi.

Riskien arviointi
Tietoturvariskejä arvioidaan riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti osana yrityksen toimintaa, sekä uusien järjestelmien määrittelyvaiheessa ja merkittävien muutosten yhteydessä.
Tietoturvariskit arvioidaan ja analysoidaan niiden liiketoimintavaikutusten perusteella. Riskiarvioinnin perusteella päätetään hallintakeinoista ja riskien priorisoinnista, joiden avulla riskit tuodaan hyväksyttävälle tasolle.

TOIMINTA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOIKKEAMISSA
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan, käsitellään ja rekisteröidään.
Tietoturvapoikkeamat ilmoitetaan tarvittaessa valvontaviranomaiselle voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaongelmista, rikkomuksista ja riskeistä esimiehelle.
Politiikan noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin, kuten esimerkiksi huomautukseen, varoitukseen tai ääritapauksessa työsuhteen purkamiseen, mikäli kyseessä on tahallinen toiminta.

OHJELMISTOT JA TIETOTURVAN TOTEUTUMISEN SEURANTA
Hyödynnämme tietoturvallisuuden toteutumisen ja tason seurannassa ShowYourSustainability.com™-palvelua.

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on PK Kanavat Oy:n toimitusjohtaja, joka vastaa myös sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista.

Tavoite:

Tietoturvariskien minimointi ja hallinta

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Perehdytämme henkilöstömme huolellisesti tietoturvalliseen toimintaan ja järjestelmien turvalliseen käyttöön. Huomioimme toimittajien tietoturvan toimittajien arvioinnissa ja valinnassa.


Riskit ja mahdollisuudet


MittaaminenYhdenvertaisuuspolitiikka

Vastuutaho: Anneli Miettinen

Edistettävät vaikutukset:

SOVELTAMISALA
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme. Tämä politiikka linjaa kuinka yhdenvertaisuus huomioidaan toiminnassamme ja ihmisten kanssakäymisessä.

TAVOITTEET
Yhdenvertaisuuspolitiikka tukee yrityksemme strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Tiedostamme, että monimuotoisuus on työ- ja liikesuhteissa meille mahdollisuus.
Kunnioitamme toiminnassamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta omassa vaikutuspiirissämme.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO
Kohtelemme kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä tasavertaisesti.
Luomme henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen organisaation kaikilla tasoilla riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Tuemme henkilöstöämme eri elämänvaiheissa työelämän ja perhe-elämän vaatimusten yhteensovittamisessa. Työhön liittyviä asioita olemme linjanneet tarkemmin Henkilöstöpolitiikassa.
Noudatamme laadittua yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Puutumme jämäkästi kaikkeen syrjintään ja epäasialliseen käytökseen.

ORGANISOINTI
Henkilöstöhallinto johtaa yhdenvertaisuustyötämme.
Osallistamme henkilöstön yhdenvertaisuuden kehittämiseen ja mahdollistamme jatkuvan palautteen annon liittyen yhdenvertaisuuden kehittämiseen.
Toteutamme kyselyitä, joiden avulla saamme tietoa suoraan henkilöstöltä kehittämistä vaativista asioista.

OHJELMISTOT JA YHDENVERTAISUUDEN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa ShowYourSustainability.com™-palvelua.

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on PK Kanavat Oy:n toimitusjohtaja, joka vastaa myös sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista.

Tavoite:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Merkittävyys:
Erittäin suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia ja tyytyväisyyttä säännöllisillä selvityksillä. Käytössämme on tasa-arvosuunnitelma, jonka henkilöstö tuntee. Panostamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen viestimällä aiheesta eri kanavissa.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Hyvä työnantajamielikuva ja työpaikkaa suositteleva henkilöstö Merkittävyys: Pieni Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Viestimme yhdenvertaisuuspolitiikastamme sidosryhmillemme.

MittaaminenYmpäristöpolitiikka

Vastuutaho: Anneli Miettinen

Edistettävät vaikutukset:

JOHDANTO
Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yritysvastuullisuuttamme. Ympäristönäkökohtien arviointi ja ympäristövaikutusten pienentäminen on strategisesti tärkeä painopistealue.
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä.
Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni.

SOVELTAMISALA
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Odotamme, että kumppanit ja sidosryhmät ovat tietoisia ohjeistamme ja noudattavat niitä.

VAATIMUSTENMUKAISUUS JA YMPÄRISTÖTYÖ
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.
Toteutamme myös omien toimittajiemme seurantaa, joissa huomioimme ympäristönäkökohdat.

TOIMITTAJAT JA HEIDÄN VELVOLLISUUTENSA
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja vastuullisuudesta. Velvoitamme kumppanimme vastaamaan seurantatietojen antamiseen sovelluksessa.

KESKEISET YMPÄRISTÖPERIAATTEET
- Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja toimimme toiminnalle asetettujen ympäristöehtojen mukaisesti.
- Teemme yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, että ympäristötyömme vastaa toiminnoillemme asetettuja odotuksia ja vaatimuksia.
- Pienennämme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia hankinnoissa, palvelussa ja logistiikassa.
- Edistämme kiertotaloutta koko arvoketjussamme.
- Otamme ympäristönäkökulmat huomioon investoinneissa ja yritysostoissa.
- Kohotamme koko henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista tehokkailla sisäisillä koulutuksilla.
- Sitoudumme jatkuvan parantamisen periaatteisiin.
- Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä taloudellisesti kestävällä tavalla.
- Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta toimintamme hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.

VASTUUT JA ROOLIT
Yrityksen johto asettaa ympäristöpolitiikan ja ympäristötavoitteet.
Johto vastaa toimintojen suunnittelusta ja resursoinnista yhdessä johtoryhmän kanssa.
Jokaisen työntekijän vastuulla on ohjeiden ja määräysten noudattaminen omassa työssään. Arvostamme työntekijöidemme kehitysideoita ympäristönsuojelun parantamiseksi.

YMPÄRISTÖRIKKOMUSTEN JA VAHINKOJEN ILMOITTAMINEN
Jos työntekijä huomaa, että yrityksemme tai kumppanimme toimii vastoin politiikkaa, ohjeistustamme tai lainsäädännön vaatimuksia hänen oikeutensa ja velvollisuutensa on ilmoittaa siitä suoraan esimiehelleen.
Rikkomuksesta voidaan ilmoittaa viranomaisille, jos on syytä epäillä, että työntekijän tai kumppanin toiminta on ympäristölain vastaista.

OHJELMISTOT JA YMPÄRISTÖVASTUULLISUUDEN SEURANTA
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja -raportoinnissamme sekä kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa ShowYourSustainability.com™-palvelua.

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Tämän politiikan omistajana on PK Kanavat Oy:n toimitusjohtaja, joka vastaa myös sen päivittämisestä.

Tavoite:

Ilmastonmuutoksen hillintä

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Selvitämme Scope 1 ja 2 -päästömme sekä teemme ja käynnistämme suunnitelman päästöjen pienentämiseksi. Selvitämme päästömme Scope 3:n osalta merkittävimmiltä toimijoilta heidän kyvykkyytensä raportoida päästöistään.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Pieni vaikutusmahdollisuus Merkittävyys: Erittäin pieni tai olematon Todennäköisyys: Erittäin suuri
Toimenpiteet:
Osallistamme myös sidosryhmiämme ilmastonmuutoksen hillintään.

Mittaaminen

Tavoite:

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni :  : 

Toimenpiteet

Huomioimme toimittajien valinnassa toimittajiin vaikuttavat ilmastoriskit. Huomioimme ilmastonmuutoksen vaikutukset, kun suunnittelemme tuotevalikoimaamme.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Tuotekehityksen edelläkävijyys Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Seuraamme ilmastonmuutoksen kehitystä ja kehitämme tuotteistoamme aktiivisesti vastaamaan uusiin tarpeisiin.

Mittaaminen

Tavoite:

Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Pieni
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Huomioimme vedenkulutuksen minimoinnin kaikessa toiminnassamme. Huomioimme myös veden saatavuuteen liittyvät riskit sekä omassa että toimittajiemme toiminnassa.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Veden saatavuuden ongelmat Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Pieni
Toimenpiteet:
Seuraamme veden saatavuutta kuivilla kausilla ja varaudumme ongelmiin minimoimalla vedenkulutuksen.

Mittaaminen

Vedenkulutus

[Ympäristö]Tavoite:

Kiertotalouden edistäminen

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Kohtalainen
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Arvioimme hankittavat tuotteet ja materiaalit niiden kierrätettävyyden ja uusiokäytön näkökulmasta. Maksimoimme kierrätysasteen omassa toiminnassamme.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Kustannusten nousu Merkittävyys: Kohtalainen Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Perehdymme aiheeseen ja selvitämme kustannustehokkaat ratkaisut kiertotalouden edistämiseksi.

Mittaaminen

Tavoite:

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

Merkittävyys:
Kohtalainen
Vaikutettavuus:
Pieni
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Säilytämme vaaralliset ja ympäristön pilaantumista aiheuttavat aineet turvallisesti ja käsittelemme jätteet asianmukaisesti. Selvitämme, kuinka toimittajamme huomioivat ympäristön pilaantumista aiheuttavien aineiden käsittelyä koskevat riskit.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Ympäristövahinko Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Erittäin pieni tai olematon
Toimenpiteet:
Perehdytämme henkilöstön käsittelemään ympäristölle haitallisia aineita asiaankuuluvasti. Rohkaisemme henkilöstöä kertomaan ympäristönsuojeluun liittyvistä havainnoista.

Mittaaminen

Ympäristöpoikkeamat

[Ympäristö]Tavoite:

Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeleminen

Merkittävyys:
Pieni
Vaikutettavuus:
Erittäin pieni tai olematon
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin pieni tai olematon :  : 

Toimenpiteet

Huomioimme toimittajien, tuotteiden ja palveluiden valinnassa mahdolliset vaikutukset ekosysteemiin ja biodiversiteettiin. Pidämme asianmukaista huolta omien toimitilojemme ympäristöstä.


Riskit ja mahdollisuudet


MittaaminenYritys AB

Vastuullisuusviestintä

Vastuutaho: Anneli Miettinen

JOHDANTO
Läpinäkyvä toiminta on osa arvojamme, ja toimintaamme ohjaavat arvot toteutuvat myös viestinnässämme.

SIDOSRYHMIEN JA NIIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN
Olemme tunnistaneet viestinnän kannalta tärkeimmät sidosryhmät ja eri sidosryhmiin kuuluvat toimijat ja niiden tarpeet. Olemme suunnitelleet viestintämme eri sidosryhmien tarpeille sopiviksi. Selvitämme viestintämme tarpeenmukaisuutta ja otamme vastaan palautetta, jonka pohjalta kehitämme viestintäämme.

MISTÄ VIESTIMME
Viestimme sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme ajankohtaisista asioista, kuten toimintaa koskevista vaatimuksista, ohjeista ja muutoksista sekä vastuullisuuden kehityssuunnista ja vastuullisuustyömme tuloksista. Lisäksi kannustamme sidosryhmiämme vastuullisiin tekoihin käyttäen erilaisia viestinnän keinoja.

SISÄINEN VIESTINTÄ – MILLOIN, MITEN JA KENELLE VIESTIMME
- Perehdytys
- Infolaput työpisteissä
- Viralliset ohjeistukset ja ohjekansiot
- Palaverit: Kerran viikossa yrityksen toimitiloissa fyysinen palaveri henkilöstölle.

ULKOINEN VIESTINTÄ – MILLOIN, MITEN JA KENELLE VIESTIMME
- Auditoinnit
- Hankintatilanteet
- Palaverit
- Uutiskirjeet: 1-4 kertaa vuodessa sähköpostilla asiakasrekisterin yhteystiedoille
- Verkkosivut
- Sosiaalinen media

VASTUULLISET TAHOT JA MUUTOKSET
Sisäisestä vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja, johtoryhmä ja esihenkilöt. Ulkoisesta vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja, johtoryhmä ja sidosryhmäyhteyshenkilöt.Toiminnasta syntyvän jätteen kokonaismäärä 0 kg
Tuotetun vaarallisen jätteen kokonaismäärä 0 kg
Tuotetun radioaktiivisen jätteen kokonaismäärä 0kg
Kierrättämättömän jätteen kokonaismäärä 0 kg
Kierrättämättömän jätteen prosenttiosuus

Loppukäsittelyyn ohjattu jäte 0 kg
Jaottelu 1: Tavanomainen ja vaarallinen jäte
Tavanomainen jäte 0 kg
Vaarallinen jäte 0 kg
Jaottelu 2: Jätteenkäsittelytyypit
Poltto 0 kg
Kaatopaikka 0 kg
Muu loppukäsittely 0 kg
Loppukäsittelystä muualle ohjattu jäte 0 kg
Jaottelu 1: Tavanomainen ja vaarallinen jäte
Tavanomainen jäte 0 kg
Vaarallinen jäte 0 kg
Jaottelu 2: Hyödyntämistoimityypit
Kierrätys 0 kg
Valmistelu uudelleen-
käyttöä varten
0 kg
Muut hyödyntämistoimet 0 kg
Taustatietoa jätteen koostumuksesta
Taustatietoa kiertotalouden periaatteen mukaisesti suunniteltujen tuotteiden luokittelussa ja määrittelyssä käytettyjen tietojen laskentamenetelmistä
Yleistä tietoa jätteistäPalaa alkuun