ShowYourSustainability
Fi En

Vastuullisuusraportti

Yritys AB

Demo Company Oy

Raportin hyväksynyt: Hallitus, 10.01.2023

Nimi

Nimi:
Demo Company Oy
Y-tunnus:
2562094-3
Postinumero:
20100
Käyntiosoite:
Hunajapolku 1
Kaupunki:
Demolinna
Henkilöstö:
10
Naistyöntekijät:
7 (70,0%)
Puh.:
0501234567
Sähköposti:
info@democompany.fi
www-sivu:
www.democompany.fi
Liikevaihto:
1500000€
Toimipisteitä:
1

Kuvaus
Demo Company Oy on vuonna 2020 perustettu perheyritys, joka toimittaa hunajaa kotikylänsä asukkaille.

Vastuullisuusohjelman soveltamisala ja kattavuus
Vastuullisuusohjelmamme kattaa koko toimintamme.

Toimintaympäristö
Sijaitsemme Etelä-Suomessa, mutta liiketoimintamme kattaa koko Suomen.

Missio
Missiomme on tuottaa maukasta ja laadukasta hunajaa vastuullisesti ja ennallistaa luonnon monimuotoisuutta.

Visio
Visiomme on olla toimialamme vastuullisin ja läpinäkyvin yritys vuoteen 2025 mennessä.

Arvot

Rehellisyys
Avoimuus
Läpinäkyvyys

Toimintamme vaikutukset

Biodiversiteetin rikastuminen

Kuvaus
Hunajantuotantomme lisää mehiläisten esiintymistä alueella, mikä pölytyksen ansiosta vaikuttaa positiivisesti biodiversiteettiin.

Vaikutuksen olennaisuus

Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti   Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Yli 5 vuoden kuluttua  Hyödyllisyys: Kohtalainen (3)  Levinneisyys: Suuri (4)  

Taloudellinen olennaisuus

Taloudellinen vaikutus: Ei  

Riskit ja mahdollisuudet

Mehiläiset auttavat luontoa säilyttämään monimuotoisuutensa.

Vaikutusta edistävät politiikat: #Ympäristöpolitiikka

Ilmaston lämpeneminen

Kuvaus
Toiminnastamme pääsee biokaasuja ja hiilidioksiidia pieniä määriaä ilmastoon ja se lisää ilmaston lämpenemistä.

Vaikutuksen olennaisuus

Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti   Olemassaolo: Todellinen   Milloin: 1-5 vuoden kuluttua  Vakavuus: Kohtalainen (3)  Levinneisyys: Erittäin suuri (5)   Korjattavuus: Kohtalaisen helppoa/vaikeaa (3)

Taloudellinen olennaisuus

Taloudellinen vaikutus: Kyllä  
Tyyppi: Riski   Vaikuttaa: Suorasti Kumpuaa: Tulevaisuudesta   Milloin: Yli 5 vuoden kuluttua  Todennäköisyys esiintymiselle: Kohtalainen (3)  Taloudellinen vaikutus: Erittäin suuri (5)   Riippuvuus luonnonvaroihin ja yhteiskuntaan Erittäin suuri (5)


Riskit ja mahdollisuudet

Mehiläisten elinolosuhteet heikkenevät ilmastonmuutoksen myötä, jolloin hunajantuotantokin hankaloituu.

Vaikutusta edistävät politiikat: #Hankintapolitiikka #Ympäristöpolitiikka

Paikallinen työllistäminen

Kuvaus
Tällä hetkellä työllistämme suoraan 5 henkilöä. Noin 20 henkilöä saa välillisesti työtä kauttamme. Kolmen vuoden päästä työllistämme suoraan 10 henkilöä ja välillisesti 30 henkilöä.

Vaikutuksen olennaisuus

Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti   Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Suuri (4)  Levinneisyys: Pieni (2)  

Taloudellinen olennaisuus

Taloudellinen vaikutus: Kyllä  
Tyyppi: Mahdollisuus   Vaikuttaa: Suorasti Kumpuaa: Sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta   Milloin: Alle vuoden kuluttua  Todennäköisyys esiintymiselle: Kohtalainen (3)  Taloudellinen vaikutus: Suuri (4)   Riippuvuus luonnonvaroihin ja yhteiskuntaan Pieni (2)


Riskit ja mahdollisuudet

Riskinä on työvoiman riittävyys ja pitkäaikaiseen työsuhteeseen sitouttamisen onnistuminen. Jos onnistumme, voimme kasvattaa liiketoimintaamme.

Vaikutusta edistävät politiikat: #Code of conduct - Eettiset ohjeet #Hankintapolitiikka #Yhdenvertaisuuspolitiikka

Tasa-arvon paraneminen

Kuvaus
Palkkaamme myös vaikeasti työllistyviä henkilöitä, mikä parantaa työnteon tasa-arvoa.

Vaikutuksen olennaisuus

Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti   Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Hyödyllisyys: Suuri (4)  Levinneisyys: Pieni (2)  

Taloudellinen olennaisuus

Taloudellinen vaikutus: Ei  

Riskit ja mahdollisuudet

Työnteon tasa-arvon parantaminen tuo meille positiivista mainetta ja näyttää toisille esimerkkiä.

Vaikutusta edistävät politiikat: #Code of conduct - Eettiset ohjeet #Yhdenvertaisuuspolitiikka

Ympäristöpäästöt


Minkä vuoden tietoja käsitellään?

Kasvihuonekaasupäästöjen taustatiedot
|[FI]Kasvihuonekaasupäästöjen minimoimiseksi on tehty systemaattista työtä vuodesta 2018 lähtien. Esimerkiksi vuonna 2019 siirryimme kokonaan biodieseliin ja laatikoiden kierrätysaste nostettiin 80 prosenttiin.]FI[|[EN]Since 2018, systematic work has been done to minimize greenhouse gas emissions. For example, in 2019 we switched completely to biodiesel and the recycling rate of boxes was increased to 80 percent.]EN[

Käytetty laskentamenetelmä
|[FI]Laskennassa on käytetty apuna SYKE:n excel-pohjaista hiilijalanjälkilaskentatyökalua Y-hiilaria. Y-hiilari on yleisesti käytetty työkalu, ja siinä on huomioitu tärkeimmät päästölähteet.]FI[|[EN]In the calculation, SYKE's excel-based carbon footprint calculation tool Y-kilar was used as an aid. The Y-carbon is a commonly used tool, and it takes into account the most important emission sources.]EN[


SCOPE 1 päästöt yht.

460 (39,66%)

+

Markkinaperusteiset SCOPE 2 päästöt yht.

200 (17,24%)

+

SCOPE 3 päästöt yht.

500 (43,10%)

=

1160 tCO2ekv

SCOPE 1 päästöt yht.

460 (41,44%)

+

Sijaintiperusteiset SCOPE 2 päästöt yht.

150 (13,51%)

+

SCOPE 3 päästöt yht.

500 (45,05%)

=

1110 tCO2ekv

Päästöjen erittelyt

SCOPE 1 päästöt yht. 460 t CO2ekv

Omat ajoneuvot: 88.00 t CO2ekv
Kiinteistöt: 62.00 t CO2ekv

Markkinaperusteiset SCOPE 2 päästöt yht. 200 t CO2ekv

Ostettu/hankittu sähkö: 45.00 t CO2ekv
Ostettu/hankittu höyry: 55.00 t CO2ekv
Ostettu/hankittu lämmitys: 110.00 t CO2ekv

Sijaintiperusteiset SCOPE 2 päästöt yht. 150 t CO2ekv

Ostettu/hankittu sähkö: 25.00 t CO2ekv
Ostettu/hankittu lämmitys: 78.00 t CO2ekv
Ostettu/hankittu jäähdytys: 47.00 t CO2ekv

SCOPE 3 päästöt yht. 500 t CO2ekv

Ostetut tavarat ja palvelut: 10.00 t CO2ekv
Tuotantohyödykkeet: 34.50 t CO2ekv
Polttoaineeseen ja energiaan liittyvät toiminnat: 19.00 t CO2ekv
Tuotantoketjun alkupään kuljetukset ja jakelu: 11.80 t CO2ekv
Toiminnassa muodostuva jäte: 23.00 t CO2ekv
Työsuhteisten työntekijöiden työmatkaliikenne: 22.00 t CO2ekv


Kiertotalous


Jätteet
Syntyneet jätteet yhteensä: 45 kg


Päästöjen vuotuinen kehitys

Valitse esitysmuoto

Vastuullisuustoimenpiteet

Code of conduct - Eettiset ohjeet

Vastuutaho: Toimitusjohtaja
Edistettävät vaikutukset:
  #Tasa-arvon paraneminen

Johdanto
Eettiset ohjeet määrittelevät yrityksemme toimintaperiaatteet yhdessä arvojemme kanssa. Ne ovat pohjana kaikelle toiminnallemme. Ne opastavat meitä siinä, kuinka kohtamme kohtaamme asiakkaat, kollegat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät.
Eettistä kulttuuriamme kehittävät ja luovat yhdessä kaikki yrityksemme työntekijät.
Odotamme, että me kaikki noudatamme eettisissä ohjeissa annettuja periaatteita.

Soveltamisala
Nämä eettiset ohjeet koskevat koko yrityksemme toimintaa. Odotamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia vastuullisuustavoitteistamme sekä ohjeistuksista ja noudattavat niitä.

Eettiset periaatteet

Lainsäädäntö ja politiikat
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Politiikkamme määrittelevät tarkemmin, kuinka toimimme esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstöasioissa. Henkilöstömme ja sidosryhmämme ovat tietoisia voimassa olevista politiikoistamme.

Luottamuksellisuus
Käsittelemme tietoomme saatua luottamuksellista tietoa huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Käytämme luottamuksellista tietoa vain tarkoituksenmukaisesti.

Ammattimainen ja asiantunteva toiminta
Osoitamme kaikessa toiminnassamme ammatillisuutta ja hyvää käytöstä. Osaamme ratkaista ristiriitatilanteet rakentavasti ja toisia kunnioittaen.

Turvallisuus ja terveys
Turvallisuusasiat ovat prioriteetti numero 1. Jokaisen oikeus on tehdä työnsä turvallisesti. Turvallisuus kattaa sekä fyysisen että henkisen turvallisuuden. Jokaisen työntekijän vastuulla on oman työympäristön turvallisuuden kehittäminen.

Ympäristövastuu
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä. Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme sekä -ohjelmamme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmille.

Kunnioittava ja häirinnästä vapaa työympäristö
Kohtelemme kanssaihmisiä kunnioittavasti. Hyväksymme erilaiset ihmiset riippumatta heidän etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Jokaisen työntekijän tulee kohdella kollegoitaan kunnioittavasti ja reilusti.
Emme suvaitse mitään fyysistä, sanallista, seksuaalista tai psykologista häirintää tai kiusaamista.

Eturistiriidat
Toiminnassamme teemme päätöksiä siten, että mahdolliset eturistiriidat eivät ohjaa päätöksiämme. Toiminnassa yrityksen etu menee oman edun edelle.
Tällaisia tilanteita voivat olla omistus- tai sukulaisuussuhteet esimerkiksi hankinnoissa ja henkilöstön rekrytoinneissa.
Tuomme päätöksenteossa mahdolliset eturistiriidat selkeästi oman esimiehemme tietoon ennen päätöksiä.

Lahjonnan ja korruption torjunta
Emme salli lahjontaa emmekä korruptiota, emmekä anna tai ota vastaan sellaisia lahjoja tai kestitsemisiä, joilla voisi olla vaikutusta päätöksentekoon.
Meillä on vastuu siitä, että emme osallistu päätöksentekoon tilanteissa, joissa oman edun tavoitteleminen on mahdollista. Lahjonnan ja korruption vastaiseen toimintaan käytössä on Whistleblowing -ilmoituskanava, jossa voi tehdä anonyymisti ilmoituksen, jos epäilee yrityksemme tai kumppanimme lainvastaista toimintaa tai on havainnut muun epäkohdan.

Tiedot toimitusketjun vastuullisuudesta
Haluamme olla tietoisia kumppaneidemme ja sidosryhmiemme eettisistä asioista. Lähetämme säännöllisesti sähköisiä seurantakyselyitä, joihin kumppaneidemme tulee vastata. Näin olemme selvillä ja pystymme kehittämään yhdessä eettistä toimintaamme.

Kansainväliset ja kansalliset sopimukset
Olemme osana eettisiä ohjeitamme sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin:
- YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
- YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
- ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- Valtiosopimus: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
- Valtiosopimus: Yleissopimus lapsen oikeuksista
- Asetus: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

Ohjelmistot ja vastuullisuuden seuranta
Hyödynnämme vastuullisuusohjelmassamme ja kumppaneiden vastuullisuuden seurannassa seuraavia ohjelmistoja:
ShowYourSustainability.com™
- Vastuullisuusohjelman suunnittelu, seurannat, tiedonkeräys ja raportointi
Ceriffi Check®
- Toimittajapalautteet, asiakaspalautteet, työturvallisuus, henkilöstön ja kumppaneiden osallistaminen, poikkeamien seuranta
- Whistleblowing -ilmoituskavana

Vastuulliset tahot ja muutokset
Tämän politiikan omistajana on Demo Company Oy:n toimitusjohtaja ja sen päivittämisestä ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Demo Company Oy:n johtoryhmä.

Tavoite:

Taloudellisesti kestävä ja riskitön toiminta

Merkittävyys
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Toteutamme vuosittain toimittaja-arviointeja. Seuraamme asiakkaidemme maksukykyä.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski Luottotappiot ja myynnit Vakavuus: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Seuraamme asiakkaiden maksukykyä sekä maksunopeutta.

Todentaminen:

[Hallinnollinen]


[Hallinnollinen]
Hankintapolitiikka

Vastuutaho: Toimitusjohtaja
Edistettävät vaikutukset:
  #Paikallinen työllistäminen

Soveltamisala
Hankintapolitiikkaa sovelletaan Demo Companyssa merkittäviin hankintoihin. Tämä politiikka linjaa hankintamme tavoitteet ja tahtotilan.

Lait ja asetukset
Yrityksemme hankinnan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä asianmukaisia sosiaalisia käytäntöjä. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Edellytämme hankintakumppaneiltamme samoja asioita.
Lakien ja asetusten rikkomisesta ilmoittamiseen ja korruption vastaiseen toimintaan tarjoamme ilmoituskanavan. Loppukäyttäjät, työntekijät ja kumppanit voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Käsittelemme ilmoitukset Whistleblowing -direktiivin ja kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hankintojen yleiset periaatteet
Hankintojemme tavoitteena on varmistaa tuotteidemme/palveluidemme korkea asiakastyytyväisyys ja saavuttaa omat strategiset liiketoiminnan tavoitteemme. Hankinnassa huomioimme siihen liittyvät merkittävät vastuullisuutemme näkökulmat ja pyrimme jatkuvasti parantamaan niiden tilannetta myös kumppaneidemme toiminnassa.
Parannamme jatkuvasti toimittajiemme hyväksyntä-, arviointi- ja seurantaprosesseja. Odotamme kumppaneidemme antavan seurantatietoja vastuullisuusohjelmamme toteuttamista sekä vastuullisuusraportointia varten.

Hankintojen vastuullisuus

Ympäristövastuu
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja ympäristövastuullisuudesta osana omaa vastuullisuusohjelmaamme.

Sosiaalinen vastuu
Kohtelemme toimittajiamme tasapuolisesti. Korostamme vastuullisia, rehellisiä, avoimia ja pitkäaikaisia toimittajasuhteita yhteisten prosessien kehittämiseksi.
Parannamme valmiuksiamme tunnistaa paremmin sosiaalisia riskejä omassa hankintaketjussamme.
Sitoudumme omassa toiminnassamme tasa-arvosuunnitelmassamme määriteltyihin asioihin. Arvostamme sitä, että myös pienemmät kumppanimme laativat oman yhdenvertaisuussuunnitelman.

Edellytämme, että kumppanimme ovat sitoutuneet seuraaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin toiminnassaan:
•    YK: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
•    YK: Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
•    ILO: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

Turvallisuus
Hankinnassa edellytämme niin tuotteiden kuin palveluiden turvallisuutta. Turvallisuus huomioidaan niin toimittajien kriteerien asettamisessa ja seurannassa kuin tuotteiden ja palveluiden vaatimusten täyttymisen arvioinnissa. Koko henkilöstömme kirjaa turvallisuushavaintoja, joiden avulla pääsemme kehittämään tuoteturvallisuutta ja työturvallisuutta. Voimme velvoittaa sopimuksen mukaisesti myös kumppaneitamme kirjaamaan turvallisuushavaintoja tuottaessaan meille tuotteita tai palveluita.

Tavoite:

Vastuulliset toimittajat ja alihankkijat ja testi2

Merkittävyys
Pieni tai ei vaikutusta
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni tai ei vaikutusta :  : 

Toimenpiteet

Toteutamme vuosittain toimittaja-arviointeja. Auditoimme toimittajiamme. testi


Riskit ja mahdollisuudet

Riski Lainsäädännöllisten velvollisuuksien laiminlyönti Vakavuus: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Varmistetaan toiminnan laillisuus vuosittain ja pyydetään siitä tarvittavat raportit
Riski Verorästejä maksamatta Vakavuus: Suuri
Toimenpiteet:
Tarkistetaan aina uuden kumppanin kohdalla verorekisteri sekä vuosittain jatkossa

Todentaminen:Ympäristöpolitiikka

Vastuutaho: Hallitus
Edistettävät vaikutukset:
  #Ilmaston lämpeneminen

Johdanto
Ympäristövastuu on tärkeä osa yritysvastuullisuuttamme. Ympäristönäkökohtien arviointi ja ympäristövaikutusten pienentäminen ovat strategisesti tärkeitä painopistealueita.
Kunnioitamme ympäristöä ja huolehdimme siitä. Haluamme kehittää toimintojamme kaikella tasolla siten, että ympäristörasituksemme on mahdollisimman pieni.

Soveltamisala
Tämä politiikka koskee koko yrityksemme toimintaa ja soveltuvin osin myös kumppaneitamme ja sidosryhmiä. Odotamme, että kumppanit ja sidosryhmät ovat tietoisia ohjeistamme ja noudattavat niitä.

Vaatimustenmukaisuus ja ympäristötyö
Olemme tietoisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Ympäristöjohtamisemme pohjautuu ympäristöjärjestelmään (ISO 14001:2015), missä ympäristönäkökohdat, ympäristöriskit ja -mahdollisuudet on tunnistettu.
Päivitämme vuosittain ympäristötavoitteemme ja viestimme ne henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme.
Ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltuvuus ja vaikuttavuus arvioidaan vuosittain sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Suunnitelmien mukaisesti toteutamme myös omien toimittajiemme auditointeja, joissa huomioimme ympäristönäkökohdat.

Toimittajat ja heidän velvollisuutensa
Huomioimme hankinnoissamme tuotteiden ja palveluiden elinkaarivaikutukset ja -kustannukset sekä energiatehokkuutta edistävät näkökulmat. Haluamme, että hankintakumppanimme panostavat oman toimintansa kehittämisessä ympäristövastuullisuuteen.
Keräämme kumppaneiltamme vuosittain seurantatietoja vastuullisuudesta. Velvoitamme kumppanimme vastaamaan seurantatietojen antamiseen sovelluksessa.

Tavoite:

Ilmastonmuutoksen hillintä

Merkittävyys
Pieni tai ei vaikutusta
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Pieni tai ei vaikutusta :  : 

Toimenpiteet

Pienennämme GHG-päästöjämme. Käytämme vain uusiutuvaa energiaa.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski Energiakustannusten kasvu Vakavuus: Erittäin suuri
Toimenpiteet:
Selvitämme oman energiantuoton mahdollisuuden ja säästämme energiaa.

Todentaminen:

Tavoite:

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

Merkittävyys
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Huolehdimme, ettei toiminnastamme seuraa maaperän tai vesistöjen saastumista.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus Maineen paraneminen Hyödyllisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Viestimme teoistamme ympäristön hyväksi.

Todentaminen:

Tavoite:

Kiertotalouden edistäminen

Merkittävyys
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Käytämme mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja. Meillä on tarkka toimintasuunnitelma jätteiden kierrätykselle.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus Pienentyneet jätehuoltokustannukset Hyödyllisyys: Erittäin suuri
Toimenpiteet:
Edistämme jätteiden kierrätystä.
Riski Työn lisääntyminen Vakavuus: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Kehitämme tehokkaan tavan lajitella jätteitä.

Todentaminen:

[Ympäristö]
Yhdenvertaisuuspolitiikka

Vastuutaho: Vastuullisuusryhmä
Edistettävät vaikutukset:
  #Tasa-arvon paraneminen

Soveltamisala
Politiikkaa sovelletaan kaikessa toiminnassamme. Tämä politiikka linjaa kuinka yhdenvertaisuus huomioidaan toiminnassamme ja ihmisten kanssakäymisessä.

Tavoitteet
Yhdenvertaisuuspolitiikassa nojaamme vahvasti arvoihimme.
Yhdenvertaisuuspolitiikka tukee yrityksemme strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Tiedostamme, että monimuotoisuus on työ- ja liikesuhteissa meille mahdollisuus.
Kunnioitamme toiminnassamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta omassa vaikutuspiirissämme.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kohtelemme kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä tasavertaisesti.
Luomme henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen organisaation kaikilla tasoilla riippumatta etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, vammasta tai uskonnollisesta taustasta.
Tuemme henkilöstöämme eri elämänvaiheissa työelämän ja perhe-elämän vaatimusten yhteensovittamisessa.

Tavoite:

Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu

Merkittävyys
Erittäin suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Erittäin suuri :  : 

Toimenpiteet

Koulutamme henkilöstöämme ja muita sidosryhmiämme tasa-arvokysymyksistä.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus Hyvinvoivat ja tuottoisat työntekijät Hyödyllisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Seuraamme työntekijöiden tyytyväisyyttä tasa-arvokysymyksiin.

Todentaminen:

Tavoite:

Hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö

Merkittävyys
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Suuri :  : 

Toimenpiteet

Seuraamme ja selvitämme aktiivisesti henkilöstön jaksamista sekä työssäoppimista. Henkilöstökyselyä tehdään viikoittain ja kaikilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä.


Riskit ja mahdollisuudet


Todentaminen:Yritys AB

Vastuullisuusviestintä

Vastuutaho: Toimitusjohtaja

Johdanto
Läpinäkyvä toiminta on osa arvojamme, ja toimintaamme ohjaavat arvot toteutuvat myös viestinnässämme.

Sidosryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen
Olemme tunnistaneet viestinnän kannalta tärkeimmät sidosryhmät ja eri sidosryhmiin kuuluvat toimijat ja niiden tarpeet. Olemme suunnitelleet viestintämme eri sidosryhmien tarpeille sopiviksi. Selvitämme viestintämme tarpeenmukaisuutta ja otamme vastaan palautetta, jonka pohjalta kehitämme viestintäämme.

Mistä viestimme
Viestimme sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme ajankohtaisista asioista, kuten toimintaa koskevista vaatimuksista, ohjeista ja muutoksista sekä vastuullisuuden kehityssuunnista ja vastuullisuustyömme tuloksista. Lisäksi kannustamme sidosryhmiämme vastuullisiin tekoihin käyttäen erilaisia viestinnän keinoja.

Sisäinen viestintä - milloin, miten ja kenelle viestimme
Panostamme uusien työntekijöiden laadukkaaseen perehdytykseen. Perehdytykseen osallistuvat esihenkilö sekä työkaverit. Työpisteissä on esillä ohjelappuja pisteellä suoritettavasta työtehtävästä. Esihenkilö pitää viikoittain palaverin, jossa käydään läpi viikon ajankohtaiset asiat. Käytössämme on myös tiimipalaverit tarpeen mukaan.

Ulkoinen viestintä - milloin, miten ja kenelle viestimme
Hankintatilanteissa viestimme uusille yhteistyökumppaneille toimintatavoistamme ja arvoistamme. Asiakaspalavereja järjestetään tarpeen mukaan ja niissä käydään läpi ajankohtaisia asioita. Lähetämme sidosryhmillemme uutiskirjeen neljä kertaa vuodessa. Verkkosivuiltamme ja somekanavistamme löytyy ajankohtaista tietoa reaaliaikaisesti.

Vastuulliset tahot ja muutokset
Sisäisestä vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja, johtoryhmä ja esihenkilöt. Ulkoisesta vastuullisuusviestinnästä ja sitä koskevista muutoksista vastaa toimitusjohtaja, johtoryhmä ja sidosryhmäyhteyshenkilöt.