ShowYourSustainability
Fi En

Vastuullisuusraportti

Raportointikausi:

Yritys AB

Sisällys

Raportilla pääsee liikkumaan klikkaamalla sisällysluettelon eri kohtia.

Yleiskatsaus

Yrityskuvaus


Olennaiset vaikutukset

•ESRS E1 Ilmastonmuutoksen hillintä, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS S4 Kuluttajat ja loppukäyttäjät tietoihin liittyvät vaikutukset, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS G1 Alueen muiden toimijoiden hukkalämmön hyödyntäminen, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS S2 Arvoketjun työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS E1 Energia: Energiatehokkaan teknologian käyttöönotto, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS S1 Oma työvoima, Muut työhön liittyvät oikeudet, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS S1 Oma työvoima, työolot, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS S4 Kuluttajien ja loppukäyttäjien yhdenvertaisuus, Olennaisuus: Erittäin suuri
•ESRS E2 Ilman pilaantuminen, Olennaisuus: Suuri
•ESRS S4 Kuluttajien ja loppukäyttäjien henkilökohtainen turvallisuus, Olennaisuus: Suuri
•ESRS S2 Arvoketjun työntekijöiden työolot, Olennaisuus: Suuri
•ESRS G1 Huoltovarmuus ja jatkuvuus, Olennaisuus: Suuri
•ESRS S2 Arvoketjun työntekijöiden muut työhön liittyvät oikeudet, Olennaisuus: Suuri
•ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Suhteet tavaran ja palvelun toimijoihin, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E1 Energia: Energian kulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden huomiointi , Olennaisuus: Suuri
•ESRS E1 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Olennaisuus: Suuri
•ESRS G1 Alueen muiden toimijoiden hukkalämmön hyödyntäminen, Olennaisuus: Suuri
•ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, korruptio ja lahjonta, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E4 Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, Olennaisuus: Suuri
•ESRS G1 Paikallinen työllistäminen ja työpaikat, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E5 Kiertotalouden edistäminen, Olennaisuus: Suuri
•ESRS S3 Vaikutus yhteisöön. Yhteisöjen taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, Olennaisuus: Suuri
•ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Väärinkäytösten ilmituojien suojelu, yrityskulttuuri, Olennaisuus: Suuri
•ESRS S1 Oma työvoima, Yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E4 Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E4 Vaikutukset ekosysteemien laajuuteen ja tilaan sekä ekosysteemipalveluihin ja riippuvuudet niistä, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E4 Vaikutukset lajien tilaan, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E2 Veden pilaantuminen, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E4 Vaikutukset ekosysteemien laajuuteen ja tilaan sekä ekosysteemipalveluihin ja riippuvuudet niistä, Olennaisuus: Suuri
•ESRS E2 Ongelma-aineet: Tuotantolaitteissa, Olennaisuus: Kohtalainen
•ESRS E2 Erityistä huolta aiheuttavat aineet: vaaralliset kemikaalit, Olennaisuus: Kohtalainen
•ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/Merten luonnonvarojen hyödyntäminen ja käyttö, Olennaisuus: Kohtalainen
•ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Eläinten hyvinvointi, Olennaisuus: Kohtalainen
•ESRS E2 Elävien organismien pilaantuminen, Olennaisuus: Pieni
•ESRS E2 Maaperän pilaantuminen, Olennaisuus: Pieni
•ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/Jätevesipäästöt, Olennaisuus: Erittäin pieni
•ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/Veden otto, Olennaisuus: Erittäin pieni
•ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/ veden kulutus, Olennaisuus: Erittäin pieni
•ESRS S3 Vaikutus yhteisöön. Yhteisöjen kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, alkuperäiskansojen oikeudet, Olennaisuus: Erittäin pieni
•ESRS E2 Mikromuovit: omassa toiminnassa määrä erittäin pieni, Olennaisuus: Erittäin pieni
•ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Poliittinen sitoutumattomuus, Olennaisuus: Olematon
•ESRS E3 Vesi/Jätevesipäästöt valtameriin, Olennaisuus: Olematon

Toimintaperiaatteet

•Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu henkilöstö
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu Henkilöstön osaamisen kehittäminen
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma on tasapainotettu, eläköitymisiin on varauduttu ja varahenkilöjärjestelyt varmistettu
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu Syrjimättömyys ja ihmisarvot
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu-Sidosryhmät
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu- Asiakkaat ja alueen asukkaat
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu Kumppaneiden ja yhteistyötahojen osallistuminen
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu-Sidosryhmien valitusprosessi
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu - sidosryhmien sitouttamisohjelma
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen vastuu-Työterveys ja turvallisuustavoitteet, sekä riskien arviointi/vaarojen tunnistaminen Kumppanit ja urakoitsijat Oma henkilökunta
   • Tavoite: ESG Hallinto ja johtaminen
   • Tavoite: ESG Hallinto - Jatkuvuuden hallinta
   • Tavoite: ESG Sosiaalinen - vastuu: Asiakastyytyväisyyden mittaus ja palautekanavat käytössä
   • Tavoite: ESG Hallinto-toimittajahallinta Poikkeamien, havaintojen ja palautekanavien hallinta/raportointi ja seuranta
•Riskipolitiikka
   • Tavoite: ESG Hallinto - kyberturvallisuus, tietoturva ja tietosuoja
•Kestävän kehityksen strategia/politiikka
   • Tavoite: ESG Ympäristö-jätehuolto
   • Tavoite: ESG Ympäristö - Energiatehokkuus
   • Tavoite: ESG Ympäristö - Scope 1-2-3, CO2 nolla-tavoite
   • Tavoite: ESG Hallinto - Sähköverkkojen huoltovarmuus
   • Tavoite: ESG Hallinto - Sähköverkkojen siirtokyky
   • Tavoite: ESG Hallinto - Digitalisaatio
   • Tavoite: ESG Ympäristö-Liiketoiminta-ympäristö, ilmastonmuutos/Krooniset stressitekijät/ EU taksonomia
•Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

Vastuullisuusviestintä


Ympäristöaiheet

Yleiskatsaus

Loistava tulos kansainvälisessä vastuullisuusarvioinnissa – määrätietoisin harppauksin kohti hiilineutraalia yhtiötä.

Olemme jatkaneet työtämme Loisteen vastuullisuuden edistämiseksi ja saaneet viimevuonna erinomaiset tulokset kansainvälisessä infrastruktuurialan Global Real Estate Sustainability Benchmark -arvioinnissa (GRESB). Kokonaistuloksemme (98/100) on selvästi muiden arviointiin osallistuneiden yhtiöiden keskiarvon (88/100) yläpuolella. Saimme vertailussa viisi tähteä viidestä ja sijoituimme omassa vertailuryhmässämme toiselle sijalle.

GRESB-arviointi mittaa vuosittain yritysten toimintaa ja onnistumista usealla eri osa-alueella ympäristöasioissa, sosiaalisessa vastuussa sekä hyvässä hallintotavassa eli ns. ESG-asioissa (Environment (ympäristö) Social (ihmiset) ja Governance (johtaminen).

Vastuullisuus on keskiössä kaikessa toiminnassamme. Se tarkoittaa, että kaikki liiketoimintamme etsivät ja toteuttavat liiketoiminnallisesti ne ratkaisut ja investoinnit, jotka parhaalla tavalla edistävät kestävää kehitystä ja vastuullisuuttamme. Loiste konsernin hallitus on linjannut ja hyväksynyt kestävän kehityksen strategian vuonna 2022. Strategia määrittelee tavoitetilan ja yhteisön sitoutumisen menetelmät ESG- periaatteisiin. Sitoutumalla ESG- standardeihin ja periaatteisiin yhtiömme osoittaa julkisesti sitoutumisen ESG:hen ja päästöttömyyteen. Tässä työssä käytämme organisaation prosessien standardeja ja EU Direktiivien vaatimia viitekehyksiä, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä, ja jotka asettavat meille velvollisuuksia noudattaa asetuksia. Sitoumuksemme on kuvattu tässä vastuullisuusraportissa.

Työskentelemme määrätietoisesti päästöjen vähentämiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä lopettaa fossiilisen polttoaineiden käyttö.

Loiste on uudistamassa kaukolämmön tuotantokapasiteettinsa. Hanke tulee perustumaan maksimaalisesti Kajaaniin sijoittuvien konesalien hukkalämpöön ja sähkökattiloihin – tuotantolaitteistot ovat siis päästöttömään ja energiatehokkaaseen teknologiaan pohjautuvia. Business Finland myönsi siihen noin 5,4 miljoonaa euroa EU:n tukea. Siirrymme kaukolämmön tuotannossa niin sanottuun hybridimalliin, jossa hyödynnetään uusia teknologioita monipuolisesti. Tavoitteenamme on muuttaa kaukolämpötuotantomme täysin hiilineutraaliksi 2026 mennessä.
Kaukolämpöverkko kattaa tänä päivänä noin 70 prosenttia Kajaanin keskustataajaman alueesta.
Myös työmme sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi ja lisääntyvän paikallisen sähköntuotannon verkkoon liittämiseksi jatkui viime vuonna. Uutta tuulivoimaa kytkeytyi sähköverkkoomme 45,6 megawattia (MW). Verkkoon on tällä hetkellä liitettynä tai liittymässä viisi tuulivoimapuistoa, joiden kokonaisteho on noin 500 MW.

Pienten aurinkovoimaloiden rakentaminen jatkui niin ikään voimakkaana. Verkkoon kytkettiin 271 uutta pienvoimalaa. Sähköverkkohäviö on päästötöntä energiaa vuoden 2024 alusta.
Vastuullisena työnantajana edistämme avointa ja välittävää työkulttuuria. Jatkuvasta työstä työyhteisön parantamiseksi olemme saaneet Great Place to Work™ -sertifioinnissa 88 %. Loiste valittiin tänä vuonna 50 parhaan yhtiön joukkoon Suomessa. Tämä kertoo Loisteen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka – vastaava luku on suomalaisissa yrityksissä keskimäärin 39 prosenttia. Olemme teettäneet sertifioinnin vuodesta 2013 alkaen. Tunnustus tuli nyt neljännen kerran, ja tulos oli paras tähänastisista.

Lasse Aarnio, toimitusjohtaja, Loiste-yhtiöt

Yrityskuvaus

Toiminnan kuvaus
Kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma on laadittu koko konsernia koskevana. Konsolidoinnin laajuus on sama kuin tilinpäätöksissä ja sisältää kaikki tytäryhtiöt. Kestävyysselvitys kattaa yrityksen arvoketjun alku- ja loppupään seuraavasti (ESRS BP-1):
• alkupää: urakoitsijat, hankintaketjun työntekijät, toimittajat sekä energiatuotannon tuotantolaitokset
• loppupää: asiakkaat, asukkaat, yhteisö, omistajat, rahoittajat, yhteiskunta, omat työntekijät ja muut sidosryhmät, joihin vaikutamme

Uudistamme ja varmistamme Kainuun ja sen lähialueiden energiainfraa, ja olemme mukana tukemassa alueen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Yrityksemme toiminnan näkökulmasta toimenpiteet kohdistuvat oman toiminnan kehittämiseen, arvoketjumme vastuullisuuteen (alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden vastuullisuus) ja yrityksemme tuotteisiin ja palveluihin. Vastuulliseen toimintaamme kuuluu, että otamme huomioon yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Toteutamme huolellisuusvelvoitetta toimintaa mittaamalla, arvoketjuselvityksillä ja raportoinnilla. (GOV-4). Toimintapolitiikassa, tavoitteissa ja mittareissa, sekä hankinta- ja toimittajapolitiikassa on kuvattu tarkemmin toteutetuista ja tulevaisuudessa suunnitelluista keskeisistä toimista, niiden odotetuista tuloksista ja tarvittaessa siitä, miten niiden toteuttaminen edistää toimintaperiaatteiden päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista. Keskeisten toimien soveltamisala kattavat kaikki liiketoiminnot, arvoketjun alku- ja/tai loppupään vaiheet, Kainuun alueen. Kestävän kehityksen strategiassa on asetettu tarvittavien investointien laajuus ja määrä (MDR-A).

Arvoketjun arviointi tehdään vuosittain ennen toimittaja-arviointia. Tunnistetaan merkittävät toimittajat, joille tehdään joko sähköinen tai suullinen arviointi kestävän kehityksen aihealuista. Kyselyssä noudatetaan Hankinta- ja toimittajapolitiikan sisältöä. Epävarmuus arvoketjussa kohdistuu niihin toimijoihin, joille kyselyä ei toimiteta, ja vaikutus on olennaisuusanalyysin perusteella pieni tai erittäin pieni. Arvoketjun alkupään päästöjen osalta on epävarmuutta, kuinka luotettavasti on saatu todennukset tehtyä ja kuinka valmiita ovat toimijat toimittamaan päästötiedot siltä osin, kun se kohdistuu Loisteelle (BP-2)

Oma toimintamme on EU taksonomiakelpoista ja taksonomiamukaista 96 % / liikevaihtoon ja 100 % / CAPEX ja OPEX suhteutettuna. Tähän vaikuttaa Kainuun Voiman osuus, joka ei ole taksonomiakelpoista, eikä taksonomiamukaista (4 %). Lyhyellä aikavälillä (1–2 vuotta) liiketoiminnan osalta kokonaisuudessa ei ole muutoksia. Keskipitkällä aikavälillä (2–4 vuotta) liiketoimintaympäristössä ei ole oleellisia muutoksia, mutta kaukolämmön tuotanto muuttuu päästöttömäksi ja kokonaan EU taksonomiakelpoiseksi. Pitkällä aikavälillä (yli 4 vuotta) liiketoimintaan osallistuvan arvoketjun osalta edellytämme EU taksonomiakelpoisuutta 100 % ja kestävän kehityksen täysimääräistä noudattamista.

Vastuullisuusohjelmassa kuvaamme toimintamme peruslähtökohdat ja kerromme, millaisia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia toiminnastamme aiheutuu (ESG: Environmental, Social ja Governance) ja miten edistämme toimijoiden kestävän kehityksen vaikutusta omaan toimintaamme.
Vastuullisuusohjelmassa on kuvattu rajallisesti ESRS 1 7.7 mukaiset tiedot, jotka liittyvät henkiseen omaisuuteen, taitotietoon, innovoinnin tuloksiin, turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tai arkaluonteisiin tietoihin.

Loiste konserni
Organisaatiokuvaus
Rakenne, hallinto, liiketoiminnat ja tukiprosessit (GOV-1)

Konsernin rakenne, hallinto ja päätöksenteko, liiketoimintojen toimialaseuranta, vaikutus ja toimenpiteet strategian mukaisesti ylläpidetään, dokumentoidaan ja seurataan liiketoimintaprosessien ja aliprosessien kuvaamiseen käytetyissä järjestelmissä. Yhtiöjärjestys määrittelee yrityksen toiminimen, kotipaikkana olevan Suomen kunnan sekä toimialan ja allekirjoitusoikeudet. Virallinen versio on saatavilla kulloinkin yrityskohtaisesti Patentti- ja rekisteröintihallinnosta. Hallituksen työjärjestys sisältää linjaukset hallinnon eettisten sääntöjen noudattamisesta, yhtiöjärjestyksestä, omistajaohjauksesta ja hallinnon linjauksista sekä toimintatavasta ja päätöksentekojärjestyksestä.

ESRS 3 GOV mukaisesti hallintoprosessi, valvontatoimet ja menettelyt, joita käytetään vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien seurannassa, hallinnassa ja valvonnassa, on kuvattu politiikoissa. Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien hallinta (IRO-1) on kuvattu vaikutusten arvioinnissa sekä riskienhallintaprosessissa. Mittarit ja tavoitteet (MT) on kuvattu kytkettynä politiikkoihin ja riskeihin.
Konsernille on nimetty vastuullinen ESG Controller, joka osallistuu hallituksen kokouksiin ja aihealuittain tuo osaamista hallituksen kokoonpanolle (GOV-1)

Strategia (SBM): Se, miten yrityksen strategia ja liiketoimintamalli ovat vuorovaikutuksessa sen olennaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kanssa on kuvattu strategiassa ja politiikoissa.

Yhtiön hallitus huolehtii, että:
• Yhtiön kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat ovat ajan tasalla ja täydellisiä sekä Suomen lain mukaisia;
• Yhtiön tilintarkastus tehdään riippumattoman ja tunnetun tilintarkastusyhteisön toimesta;
• Yhtiön tilinpäätökset laaditaan Suomessa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti (generally accepted accounting principles, GAAP) sekä EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaisesti; sekä
• Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, riskit vakuutettu ja vakuutukset ovat riittävän kattavat. Yhtiön hallitus ja johto johtavat Yhtiötä kulloinkin voimassa olevan päivitetyn Yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Yhtiön osakkeenomistajat ja osakkeet:
• Kajaanin kaupunki: 50,1 %, lukumäärä 5010
• Sotkamon kunta: 16,0 %, lukumäärä 1600
• Kanerva Energia Oy: 33,9 %, lukumäärä 3390
• Yhteensä: 100,00 %, lukumäärä 10000
*Yhtiön kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Hallituksen kokoonpano 2023
• Paavo Niemelä (puheenjohtaja), Kajaanin kaupunki
• Teemu Niva (varapuheenjohtaja), Kajaanin kaupunki
• Raili Myllylä, Kajaanin kaupunki
• Pentti Huttunen, Sotkamo
• Ari Koponen, Kanerva Energia Oy
• Aleksi Graan, Kanerva Energia Oy 1.9.2023 asti
• Jussi Kärnä, Kanerva Energia Oy 1.9.2023 alkaen
• Anna-Stiina Boström, asiantuntija
• Markku Ryymin, asiantuntija
• Esittelijä: Lasse Aarnio, Loiste-yhtiöt, toimitusjohtaja
• Sihteeri: Tarja Juntunen, Loiste-yhtiöt, ESG Controller

Varajäsenet:
• Johanna Saarivaara, Kajaanin kaupunki
• Antti Kela, Sotkamo
• Samuli Kivipelto, Kanerva Energia Oy

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lasse Aarnio.
Yhtiön tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Antti Kääriäinen.

Hallituksessa on 8 varsinaista jäsentä, 25 % on naisia. Hallituksen jäsenet eivät ole työsuhteessa yhtiöön. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja ja talousjohtaja, sekä hallituksen sihteerinä toimii Loiste konsernin ESG Controller.

Roolit ja vastuut

Yhtiöt
Loiste yhtiöihin kuuluvat: Loiste Oy, Loiste Holding Oy, Loiste Energia Oy, Loiste Lämpö Oy, Kajave Oy, ja Otanmäen lämpö Oy. Jokaisella yhtiöllä on hallitus ja toimitusjohtaja, jotka vastaavat yhtiöstä osakkuussopimusten, Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen muun sopimuksen mukaisesti.

Liiketoiminnat
Konsernissa on kolme tulosvastuullista liiketoimintayksikköä: Sähköverkko, Lämpö ja Sähköntuotanto.

Yhteiset tukiprosessit
Konsernin yhteiset prosessit, jotka tukevat liiketoimintoja ovat: talous, HR, viestintä, tietohallinto, ESG-vastuullisuusasiat ja laatu (HSEQ).

Tulosvastuut
Konsernin johtamisesta vastaa toimitusjohtaja ja liiketoimintojen johtamisesta liiketoimintajohtajat, jotka raportoivat toimitusjohtajalle. Yhteisten palveluprosessien johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Liiketoimintajohtajan vastuu on ensisijainen ja mahdollinen tytäryhtiön toimitusjohtajuus toissijainen vastuu, joka palvelee liiketoimintavastuuta.

Johtoryhmä
Päätöksenteon työkaluna toimii konsernin johtoryhmä, jonka jäsenet valitsee toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä tekee päätöksiä toimitusjohtajan mandaatilla.

Johtotiimit
Liiketoimintojen johtotiimit tekevät päätöksiä liiketoimintajohtajan mandaatilla.

Ohjeiden noudattamisen valvonta

Ohjeiden valvontaa tehdään osana operatiivista valvontaa ja auditointien yhteydessä prosessivastaavien kuvausten mukaiselle toiminnalle. Lisäksi toimikunnat kokoontuvat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja raportoivat tavoitteiden ja mittareiden tuloksia työryhmän kautta johdolle ja hallitukselle.

Dokumentaation ajantasaisuus tarkastetaan sisäisten auditointien yhteydessä. Lisäksi ohjeistoa tarkistetaan tarpeen mukaan sisäisissä kehityspalavereissa, johtoryhmässä sekä auditointien yhteydessä.


Muut yrityksen johtamisjärjestelmät ja soveltamisala
Sertifiointiin sisältyvä toiminta: Lämpöenergian myynti, sähkön tuotanto ja sähkön siirto sisältäen seuraavien yhtiöiden toiminnot: Loiste Lämpö Oy:n, Loiste Energia Oy:n ja Kajave Oy:n. Toimintamme laatua kehitetään, seurataan ja raportoidaan sertifiointijärjestelmien avulla. Olemme Suomessa energia-alan edelläkävijä toiminnan kehittämisessä sertifioitujen järjestelmien avulla. Vuonna 2000 sertifioimme samanaikaisesti sekä laatu-, ympäristö- että työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme. Johtamisjärjestelmässä ja prosesseissa huomioidaan kestävän kehityksen laaja-alaisen arvoketjun ja oman toiminnan huomioinnin edellyttämällä tavalla:
• Ihmisten täysipainoinen osallistuminen
• Prosessimainen toimintamalli
• Jatkuva parantaminen
• Näyttöön perustuva päätöksenteko
• Sidosryhmäyhteistyö

Toimintajärjestelmässämme olevat vaatimukset, politiikat, päämäärät, tavoitteet sekä toimintaohjeet perustuvat standardeihin ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ETJ+. Lisäksi käytämme raportoinnissamme ESRS standardin viitekehyksen mukaista raportointia. Ne kattavat Loiste konsernin kaikki yhtiöt. Toimintamme seurannassa toteutamme Loisteen sisäistä teknistä toteutusmallia, jossa ovat prosessit, mittarit ja dokumentointiohjeet.

Kaikissa johtamisjärjestelmämme standardeissa on yhtenevä rakenne:
• Toimintaympäristön ja sidosryhmien tunnistaminen: vaatimusten arviointi, riskien tunnistaminen, korjaavat toimenpiteet, seuranta
• Prosessien kuvaaminen ja prosessimaisen toimintamallin noudattaminen
• Havainnot liittyen mm. poikkeamiin, asiakaspalautteeseen tai -reklamaatioihin, kehitysehdotuksiin ja läheltä piti -tilanteisiin sekä niiden kirjaaminen, seuranta ja mittaaminen.
• Sisäiset auditoinnit, toimittaja-auditoinnit ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden läpinäkyvä ohjaus ja dokumentointi.
• Tarkastukset, kontrollit ja niiden dokumentointi, kuten laitetarkastukset, palvelun tai tuotannon aikana tehtävät tarkastukset, tulosten koostaminen ja raportointi sekä tulosten viestintä.
• Laatu- ja tehokkuustavoitteiden asettaminen, mittaaminen sekä viestintä suunnitelmallisesti eteenpäin.
• Asiakastyytyväisyyden mittaaminen, sidosryhmäpalautteiden käsittely ja tulosten viestintä.
• Prosessien ja toiminnan kehitysprojektien seuranta ja mittaus (mm. lean-projektit, ympäristövaikutusten pienentäminen, työterveyden ja turvallisuuden parantaminen)
• Oikean tiedon toimittaminen johdon katselmuksia varten.


Sidosryhmät ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset
Sidosryhmät ovat Loiste-yhtiöiden toimintaan vaikuttavia tahoja ja niihin myös itse vaikutetaan. Sidosryhmiä on sekä sisäisiä, että ulkoisia. Sidosryhmien näkökulmat, roolit, palautehallinta ja suhteiden hallinta on osa liiketoiminnan suunnittelua. Sidosryhmiin liittyvät riskit ja niiden hallintamallit otetaan huomioon eri prosesseissa. Riskejä tulee tunnistaa ja hallita koko sidosryhmäverkoston näkökulmasta. Yritysten toimintaympäristöt ja työn tekemisen tavat muuttuvat toimintaympäristömuutosten myötä. Muutoksen hallintaan kuuluu osana huomioida erilaisten yhteistyömallien hallinta. Toimintaa ja vuorovaikutusta seurataan ja mitataan eri menetelmin. Analysoimme ja mittaamme toimintamme vaikutusta palautteiden, kehitysideoiden ja riskienhallintakartoitusten avulla. Seuraamme sidosryhmien toiminnan laatua, ihmisoikeuksien noudattamista, riskejä, TTT asioita ja osallistamme sidosryhmiä omaan toimintaamme. Sidosryhmien osalta vaaditaan avoimuutta ja raportointia yhtiölle väärinkäytöksistä, rangaistuksista, vaaratilanteista tai onnettomuuksista. Tiedon keräämiseen hyödynnämme julkisten nettisivujemme kautta saatavan sähköisen palautelomakkeen tietoja. Tiedot ovat anonyymisti annettuja, mikäli henkilö ei halua antaa yhteystietojaan. Raportit käydään läpi sovittujen aikataulujen mukaisesti palveluhallintakokouksissa.
Sidosryhmäyhteistyön kautta saatua tietoa käytetään toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen sekä korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Loiste-yhtiöiden merkittävimpiä sidosryhmiä ovat:

Asiakkaat:
Asiakkaamme odottavat yhtiöltämme toimitusvarmuutta, kohtuullista hinnoittelua ja vastuullista toimintaa. Asiakkaat ovat tuotteemme kuluttajia ja palvelumme kohteita. Seuraamme asiakkaidemme kokemusta ja annamme heille palautemahdollisuuden sähköisesti, jotta voimme hallita paremmin asiakasvaatimusten täyttämisvelvollisuuttamme. Huolehdimme asiakastietojen käsittelystä henkilötietolain ja GDPR mukaisesti. Seuranta tapahtuu Tietosuojatoimikunnan kokouksissa. Keräämme asiakaspalautteita ja parannamme toimintaamme palautteiden perusteella. Huolehdimme alueen asiakkaiden turvallisuudesta rakennustöiden aikana. Palvelemme asiakkaita myös mahdollistamalla uusiutuvan tuotannon kytkennän ja siirron verkkoon. Yhtiömme odotetaan ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden ja ympäristönsuojelun. Seuraamme kaukolämpö- ja siirtoasiakkaidemme tarpeiden ja odotusten muuttumista ottamalla vastaan sidosryhmien ja yleisön antamaa palautetta, kuulemistilaisuuksien kommentteja, poikkeamia ja ympäristökyselyjä sekä tekemällä asiakastyytyväisyysseurantaa. Turvaamme toimitusvarmuutta kaikissa liiketoiminnoissa ja minimoimme keskeytysten aiheuttamat häiriöt asiakkaille lakien ja asetusten mukaisesti. Huolehdimme asiakkaistamme tasapuolisesti ja inhimillisesti myös kriisiaikoina. Liiketoiminnan riskienhallinta, jossa turvataan kriisitilanteet energian toimitusten osalta asiakkaille, on kuvattu yhtiön Riskipolitiikassa.

Sähköverkkoliiketoiminnalta edellytetään myös syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin sekä erillisen syrjimättömyyden varmentamisohjelman laatimista. Syrjimättömyys on varmistettu Energiateollisuuden laatiman tarkastustaulukon ja sisäisten auditointien avulla sekä niiden pohjalta kootun syrjimättömyysohjelman toimenpiteillä. Syrjimättömyysohjelma sekä sen pohjalta laaditut vuosittaiset toimenpideohjelmat ja vuosiraportit toimitetaan Energiavirastolle, ja ne julkaistaan myös internetsivuilla www.kajave.fi.

Kaikkien palveluidemme laatutason on täytettävä vähintään toimintaan liittyvien toimitusehtojen vaatimukset.

Henkilöstö:
Henkilöstö odottaa toimintamme noudattavan arvojemme ja eettisten ohjeiden mukaista johtamista ja lainsäädännön noudattamista. Henkilöstö on yrityksen tärkeä voimavara ja asiantuntevan henkilön hyvinvointi ja työturvallisuus on oltava vaatimusten mukainen. Henkilöstön odotuksia kartoitetaan osana Loisteen strategiatyötä (henkilöstöstrategian päivitys 1–3 vuoden välein). Henkilöstötyytyväisyyttä seurataan TrustIndex kyselyllä vuosittain ja Fiiliskyselyillä vuosikellon mukaisesti. Henkilöstölle mahdollistetaan palautteiden antaminen, työssä kehittyminen ja turvataan tasa-arvoinen kohtelu. Työterveyshuolto tekee säännöllisesti työpaikkatarkastukset, jossa kartoitetaan fyysinen ja henkinen hyvinvointi, sekä annetaan kehitysehdotukset. Noudatamme Yhteistoimintalakia, tasa-arvo ohjelmaa ja YK ihmisoikeussääntöjä. Lisäksi Loistella on käytössä strategiaohjaukseen ja henkilöstön käyttöön ohjeistus hyvän työpaikan säännöistä, joka sisältää yleistietoa seuraavilta alueilta: varhainen välittäminen, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työsyrjintä, tasa-arvosuunnitelma, työpaikkakiusaaminen, jaksaminen, varhainen puuttuminen päihteiden käyttöön, työpaikan käyttäytymissäännöt ja arvojen mukainen käyttäytyminen.

Henkilöstöllä on mahdollisuus saada tietoa yrityksen tilanteesta säännöllisesti johdolta kuukausittain henkilöstöinfoissa. Henkilöstön odotuksia ja palautetta seurataan säännöllisesti ja todennetaan henkilöstön havainnot läpinäkyvyydestä, kehitysehdotuksista, toiminnan läpimenneet parannukset (mittari), kunnioituksesta, oikeudenmukaisuudesta ja yhteistyöstä.

Henkilöstö odottaa saavansa työskennellä sopivissa tehtävissä ja sellaisessa työyhteisössä, jonka ilmapiiri on avoin, tiedottava, kuunteleva ja kannustava. Lisäksi työympäristön on oltava terveellinen ja turvallinen. Henkilöstö odottaa mahdollisuutta ammatillisten ja sosiaalisten taitojensa kehittämiseen ja taitojensa kehittyessä uralla etenemiseen. Henkilöstöä tuetaan kouluttautumisessa. Koulutustarpeet käydään läpi henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. Henkilöstöstrategiamme päämäärä on varmistaa oikeanlainen osaaminen yrityksen muutoksissa, sitouttaa ja motivoida ihmiset sekä luoda puitteet, joissa asiantuntijamme voivat jatkuvasti kehittää osaamistaan toimialan ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.

Jokaista työyhteisömme jäsentä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, työkykyyn, maailmankatsomukseen tai mihinkään muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. Toimintamme on oikeudenmukaista ja palkitsemispolitiikkamme on kannustava. Henkilöstö odottaa, että yksityiselämän ja työn yhteensovittaminen otetaan huomioon toiminnassa esim. työaikajärjestelyin ja etätyömahdollisuuksin.

Kannustamme Loiste-yhtiöiden jokaista työntekijää vaikuttamaan siihen, että toimintamme on ympäristöystävällistä ja vastuullista. Loiste Yhtiöillä on Työterveys ja turvallisuus toimikunta (TTT) ja ohjelmat, joilla seurataan omia ja sidosryhmien TTT sidonnaisia osa-alueita säännöllisesti raportoiden ISO 45001 standardin mukaisesti riskien hallinnoimiseksi ja laadun mittaamiseksi.

Eettiset säännöt ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Työskentelymahdollisuuksista ja työympäristöstä sekä työvälineistä pidetään huolta siten, että ne tukevat henkilöstöä onnistumaan ja kehittymään ammatillisesti. Työn teko on paljolti ajasta ja paikasta riippumatonta ja sitä arvioidaan tulosten kautta.

Loiste yhtiöissä on käytössä ”Loisteen Hyvän työpaikan sateenvarjo”. Siinä käsitellään seuraavia osa-alueita:

-    Varhainen välittäminen työyhteisössä
-    Tasa-arvo ja Syrjintä
-    Tasa-arvo suunnitelma
-    Työpaikkakiusaaminen
-    Jaksaminen
-    Päihteet
-    Työpaikan käyttäytymissäännöt
-    Käyttäydymme arvojemme mukaisesti
-    Yhdenvertaisuus työpaikalla

Omistajat:

Omistajamme odottavat yrityksen toteuttavan yhtiöjärjestyksessä sille määriteltyä toiminta-ajatusta eli energialiiketoiminnan harjoittamista ja pitkäjänteistä kehittämistä vastuullisesti ja ympäristövaatimukset huomioiden lainsäädäntöä noudattaen kaikilla osa-alueilla sekä liiketoimintasuunnitelmissamme asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamista. Omistajien kanssa on säännölliset kokoukset ja hallintotapa on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.

Yrityksemme hallitus ja johto vastaavat, että omistajien tahto yrityksen toiminnan ja taloudellisen vastuun suhteen toteutuu. Operatiivisen johdon vastuulla on myös huolehtia, että hallitus ja omistajat saavat oikean kuvan yrityksen liiketoimintaympäristöstämme, toiminnan haasteistamme sekä toimintamme kannalta oleellisista asioista, kuten taloudellisesta tilanteestamme, asiakkaidemme odotuksista, henkilöstömme hyvinvoinnista, toimintamme sisältämistä riskeistä sekä vaikutuksistamme ympäröivään yhteiskuntaan.

Rahoittajat:
Rahoittajat odottavat, että liiketoiminta ja kannattavuus kehittyy rahoitussopimuksissa ennakoidun mukaisesti ja pysymme lainasopimusten kovenanttien (lainasopimukseen asetettu eritysehto) rajoissa. Rahoittajat odottavat vakaata ja pitkäaikaista suunnitelmallisuutta yhtiön kannattavuuden ja lainojen hoidon osalta. Erityisinä painopistealueina Loiste­-yhtiöissä omistajat ovat ilmaisseet hyvän tuoton sekä hyvän toimitusvarmuuden tavoitteiden lisäksi vastuullisen toiminnan. Liiketoiminnan kannattavuus mahdollistaa yrityksen toiminnan kehittämisen. Rahoittajien vaatimuksena on täyttää toiminnassaan SFDR-vaatimukset ja olemme huomioineet sen vastuullisuusohjelmassamme, joita myös raportoimme rahoittajien ja omistajien tarpeiden mukaisesti. Toimimme EU-taksonomian ja -ESG periaatteiden mukaisesti liiketoimintaa kehittäen, jotta mahdollistamme rahoituksen uusimisen vihreiden lainojen viitekehyksessä.

Olemme sitoutuneet johtamaan yrityksiämme laadukkaasti, vakavaraisesti ja kilpailukykyisesti. Yhteiskuntavastuu on meillä osa arkea, ja vastuullisesti toimimalla tuotamme myös lisäarvoa omistajille. Vastuulliseen toimintaan kuuluu paitsi kannattavuudesta huolehtiminen myös elinvoimaisuuden rakentaminen ja ylläpito. Yhtiö on vastuussa suorituskyvystään sekä omistajille, rahoittajille että muille sidosryhmille.

Kumppanit ja palvelutuottajat:
Kumppanit odottavat yhtiöltämme pitkäjänteistä kehittämistä ja avointa toimintaa. Odotamme kumppaneilta laadukasta, kustannustehokasta ja läpinäkyvää toimintaa. Loiste-yhtiön toimintaympäristö sisältää useita eri palvelutuotantoja. Toimimme laajassa kumppanuusverkostossa. Kumppanit noudattavat antamiamme periaatteita ja sääntöjä. Toimintaa seurataan ja mitataan säännöllisesti ja tulokset sekä kehitykset käydään yhdessä läpi. Toimittaja-arvioinnit tehdään vuosittain.

Kumppaneidemme palautteita, kehitystarpeita, riskienhallintaa, toiminnan laatua ja odotuksia seuraamme systemaattisissa palvelunhallintakokouksissa sekä kilpailutusten yhteydessä toteutettavilla markkinavuoropuheluilla. Kumppaneiden sitouttaminen osaksi toimintaa on toiminnan joustavuuden osalta tärkeää. Kumppanimme odottavat meiltä selkeitä toimintatapoja, yhteistyön pitkäjänteistä kehittämistä sekä vastuullisuutta ja avoimuutta, jotka luovat kaikille osapuolille tuloksellista yhteistyötä. Liiketoimintamallimme perustuu verkostoituneeseen toimintamalliin ja pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen on nähty yrityksellemme menestystekijäksi. Kumppaneilta edellytämme vastuullisuutta ja yhteistä arvomaailmaa sekä eettisten sääntöjen noudattamista toimiessaan kanssamme. Loisteen eettiset säännöt ovat osa kumppaniemme perehdyttämistä. Kumppani- ja palvelutuotantoa hallitaan ja seurataan säännöllisesti yhteisissä ohjaus- ja palvelunhallintakokouksissa.

Sosiaalinen vastuu toimintamme vaikutuksista kohdistuu myös yhteistyökumppaneihin, alihankkijoihin ja muihin sidosryhmiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisen vastuunkannon kautta meillä on mahdollisuus edistää osaltamme yhteiskunnan hyvinvointia ja turvata sitä. Työntekijöihin, sidosryhmiin sekä yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttavat teot tuottavat tekijälleen taloudellista lisäarvoa ja kilpailuetua. Sosiaalinen vastuumme koskee oman henkilöstömme lisäksi myös yhteistyökumppaneidemme, urakoitsijoidemme ja alihankkijoidemme henkilöstöä silloin, kun he työskentelevät toimeksiannostamme.

Kumppaneiden on noudatettava vaatimuksia lakien ja asetusten mukaisesti ja toimintaa seurataan palveluhallintakokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa säännöllisesti. Kumppaneiden kanssa käydään vuoropuhelua palautteista ja riskien hallinnasta.

Yhteiskunta:
Ympäristösuorituskykymme ja sosiaalinen vastuumme ovat keskiössä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Toiminnassamme noudatamme lainsäädäntöä ja EU säädöksiä. Toimintaamme mitataan ja seurataan viranomaisten taholta. Ympäristöasioissa huomioimme erityisesti tulevaisuuteen varautumiset ilmaston lämpenemisen, ESG ja EU-taksonomia osalta, siltä osin, kun ne kuuluvat toimialaamme.

Odotukset kohdistuvat lisäksi ympäristöasioiden hyvälle hoidolle ja sosiaalisen vastuun kantamiselle niin työnantajana, töiden tilaajana kuin myös energian toimittajana kuluttajille, yrityksille ja kunnille. Yhteiskunta odottaa meiltä proaktiivista tiedottamista ja informatiivista viestintää, joka tekee avoimeksi olemassaolomme tarkoituksen. Yhteiskunta ja viranomaiset odottavat säädösten ja lakien noudattamista ja seuraavat toimintaa säännöllisesti raportoitavien tietojen avulla. Hyvään yrityskansalaisuuteen kuuluu myös vastuu hyvästä taloudenpidosta.

Sähköverkkoliiketoimintaamme harjoittava Kajave Oy tukee alueellista nuorisotoimintaa kerran vuodessa erikseen haettavalla ”Taustavoimaa”-apurahalla. Apurahoilla tuetaan verkkovastuualueen lasten ja nuorten vapaa-aikatoimintaa monipuolisesti eikä harrastustoiminnan luonnetta ole rajattu. Taustavoimaa -apuraha on arvoltaan rajallinen tuki, jota voivat hakea yhdistykset, kerhot, harrastuspiirit ja muu lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestävät tahot, jotka toimivat Kajave Oy:n verkkovastuualueella. Lisätietoa julkaistaan kajave.fi nettisivuilla hakukauden alussa.

Yhteiskunta odottaa, että otamme huomioon sähkö- ja kaukolämpöverkkomme sekä tuotantolaitteistomme suunnittelussa ja ylläpidossa ympäristön kokonaisvaltaisesti. Olemme sitoutuneita suojelemaan ympäristöä, kasveja ja eläimiä. Ympäristösertifikaattimme ISO 14001 varmistaa ympäristöasioiden systemaattisen seurannan ja kehittämisen. Olemme mukana toimialueemme aurinko- ja tuulivoimahankkeissa mahdollistamassa osaltamme niiden toteutumisen.

Liiketoimintojen johtajat yhdessä asiantuntijoidemme ja kumppaneidemme kanssa huolehtivat, että toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon myös yhteiskunnan asettamat toimitus- ja huoltovarmuusnäkökohdat. Ylläpidämme yhteistyössä viranomaisten kanssa laadittuja poikkeusolojen valmiussuunnitelmia sekä lakien vaatimia erityissuunnitelmia, joilla pyritään varmistamaan energian tuotanto ja jakelu myös yhteiskunnan eri poikkeustilanteissa. Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua ja sitoudumme toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Pidämme yllä varautumis- ja valmiussuunnitelmaa ja kriisienhallinta on ohjeistettu. Toimitamme kolmen vuoden välein Energiavirastolle sähköverkon varautumis- ja valmiussuunnitelmat, sekä -vuosittain syrjimättömyysohjelman ja -raportin. Osana varautumista harjoittelemme säännöllisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa sähkönjakelun häiriötilanteisiin.

Koko henkilöstöllämme on käytössään palvelu, josta löytyy ajan tasalla oleva ympäristö­ - ja työturvallisuuslainsäädäntö.

Olemme sitoutuneet johtamaan yrityksiämme laadukkaasti, vakavaraisesti ja kilpailukykyisesti. Yhteiskuntavastuu on osa arkeamme ja tuotamme vastuullisilla teoilla omistajillemme lisäarvoa. Vastuullisuuteemme kuuluu taloudellisen kannattavuuden lisäksi elinvoimaisuuden rakentaminen ja ylläpito. Yhtiöillä on vastuu kestävästä suorituskyvystämme omistajille, rahoittajille ja myös muille sidosryhmille.

Media:
Media odottaa avointa ja ajantasaista viestintää yhtiömme tapahtumista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Viestimme medialle proaktiivisesti ympäristönäkökohdistamme erityisesti sähkö- ja kaukolämpöverkon suunnittelussa ja -rakentamisessa sekä energian tuotannossa. Ulkoinen viestintä vastaa ajantasaisesta viestinnästä eri viestintävälineissä, jotta sidosryhmämme ovat tietoisia eri tapahtumista.

Viranomaiset:
Sähköverkkoliiketoiminta on luvanvaraista liiketoimintaa ja ns. luonnollinen monopoli, jonka toimintaa valvoo Energiavirasto. Valvonnalla ja lainsäädännöllä turvataan sähköasiakkaiden asema. Lämpö- ja tuotantoliiketoiminnassa toimintaa valvova viranomainen odottaa energiatehokkuutta ja tuotantomuodon päästöjen sekä raaka-ainevarastoinnin osalta lainsäädännön mukaista toimintaa ympäristölupien mukaisesti.

Viranomaiset ovat lainsäädännön noudattamista valvova taho. Yhteistyötä tehdään ympäristöviranomaisten, energiatoimialaviranomaisten, alueen kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden energiatoimialan viranomaisten kanssa. Energiavirastolle raportoidaan kalenterivuosittain verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Toimintaa säätelee Sähkömarkkinalaki. Sähkönasiakkaiden syrjimättömyys ja yhdenmukaisuus on turvattu lainvalvonnalla ja lakien kautta. Myös toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinnoittelu on säädetty lailla.

Sähkö- ja kaukolämpöliiketoiminta on huoltovarmuuskriittistä liiketoimintaa ja sen vuoksi tiivisyhteistyö eri huoltovarmuudesta vastaavien viranomaistahojen kanssa on säännöllistä ja suunnitelmallista.

Lämpö- ja tuotantoliiketoiminnassa toimintaa valvova viranomainen odottaa energiatehokkuutta ja tuotantomuodon päästöjen sekä raaka-ainevarastoinnin osalta lainsäädännön mukaista toimintaa ympäristölupien mukaisesti.


Vastuullisuusohjelman soveltamisala ja kattavuus
Huomioimme toiminnassamme Euroopan Unionin CSRD direktiivin vaatimukset (Corporate Sustainability Reporting Directive = yritysten kestävyysraportointidirektiivi) ja edellytämme direktiivin vaatimusten täyttämistä myös toimittajiltamme. Vastuullisuusohjelma kattaa myös ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001 mukaiset vaatimukset ja toimintajärjestelmän. Vastuullisuusohjelmassamme kuvataan yhtiömme kestävän kehityksen standardien (ESRS=European Sustainability Reporting Standards), laadunhallinnan ja johtamisen periaatteet. Liiketoimintojen toiminta- ja työohjeet eivät kuulu varsinaiseen toimintajärjestelmän dokumentaatioon, vaan ne ovat osa prosessien hallintaa.

Vastuullisuuden osa-alueet:

Sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu sisältää suhteen ihmisiin, sidosryhmiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Huomioimme työntekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista, tasa-arvosta, ihmisoikeuksista, työturvallisuudesta. Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme samojen periaatteiden noudattamista. Huolehdimme asiakkaistamme ja vaikutuksestamme alueen ihmisiin ja yhteiskuntaan. Pidämme huolta siitä, että pystymme toteuttamaan arvojamme aina, kun olemme tekemisissä asiakkaidemme, omien työntekijöidemme tai yhteistyökumppaneidemme kanssa. Jokainen ansaitsee tuntea olonsa huomioiduksi ja turvalliseksi. Meitä arvioidaan työnantajana, asiakkaana, kumppanina, sijoituskohteena. Tuemme alueen hyvinvointia ja työllisyyttä ja tuemme alueemme liiketoimintaa mahdollistamalla uusien energiatuotantomuotojen liittymistä verkkoomme. Noudatamme sosiaalisessa yhteiskuntavastuualueella YK:n kestävän kehityksen artikloita 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt) ja 17 (Yhteistyö ja kumppanuus).

Kehitämme henkilöstömme osaamista. Olemme hyvä yhteistyökumppani. Edellytämme syrjimättömyyttä kaikessa arvoketjussamme. Fyysinen ja henkinen turvallisuus on kulttuurimme ja meillä on hyvinvointia luova ja ylläpitävä työympäristö.

Ympäristövastuu
Toimimme lähellä ihmistä ja tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön. Huomioimme ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden kaikissa hankinnoissamme. Luomme ja tarjoamme asiakkaillemme energiatehokkaita ratkaisuja ja palveluita huomioiden vastuullisen maankäytön ja luonnon monimuotoisuuden, biodiversiteetin. Loiste yhtiöiden tavoite on olla hiilineutraali 2026, ja tuemme Suomen muuttumista hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Olemme mukana suunnittelemassa, rakentamassa ja ylläpitämässä säävarmaa sähköverkkoa, joka antaa mahdollisuuden uusiutuvan energiatuotannon kasvuun. Siirrymme kaukolämmön ja sähkön tuotannossa CO2-neutraaleihin tuotantomuotoihin. Ympäristöriskien ennaltaehkäiseminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Odotamme myös kumppaneiltamme konkreettisia tekoja, joiden avulla CO2 tavoitteet Suomessa toteutuvat.

Taloudellinen vastuu
Johdamme yritystä vastuullisesti, vakavaraisesti ja kilpailukykyisesti. Yhteiskuntavastuu on osa arkeamme ja tuotamme vastuullisilla teoilla kaikille sidosryhmillemme lisäarvoa ja alueelle taloudellista vaikutusta. Toimitamme sähköä ja lämpöä kustannustehokkaasti ja kannamme vastuumme taloudellisesta kannattavuudesta. Hallinnollinen vastuullisuus tarkoittaa meille taloudellisen kannattavuuden lisäksi elinvoimaisuuden rakentamista ja sen ylläpitoa. Jokapäiväistä toimintaamme koko arvoketjussamme ohjaavat eettiset säännöt.

EU-taksonomian mukaisuus
Loiste yhtiöiden toiminnan linjaus on olla EU-taksonomian mukainen kaikilla osa-alueilla. Varmistamme prosesseissamme, että taksonomiavaatimukset tunnistetaan, mikäli ne liittyvät toimintaan. Toimintaamme arvioidaan vuosittain ulkopuolisen tahon puolesta. Toimintamme ja kaikkien yhtiöidemme taksonomiakelpoisuus on todennettu. Taksonomiakelpoisuuden täyttymistä ja pysyvyyttä seurataan omassa ja merkittävien toimittajien toiminnassa.


Toimintaympäristö
Toimintaympäristömme on alueellisesti Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata. Vastaamme sähkönjakelusta koko Kainuun alueella ja osassa Pohjois-Pohjanmaata, kaukolämmön tuotannosta, jakelusta ja myynnistä Kajaanin, Otanmäen ja Vuolijoen taajamissa sekä omistamiemme tai operoinnissamme olevien vesivoimalaitosten tuotannosta. Kokonaistulomme muodostuvat kyseisistä liiketoiminnoista 100 %. Vastuullamme on myös sähkön ja kaukolämmön palvelujen ohjaus sekä niissä käytettävien kumppanien hallinta.

Sähköverkkoliiketoiminnan tehtävänä on toimittaa sähköä tasapuolisesti ja turvallisesti kaikille alueemme asiakkaille ja huolehtia uusien asiakkaiden liittämisestä sähköverkkoon. Huomioimme sähköverkon kehittämisessä energiamurroksen sille asettamat kapasiteetti- ja toimitusvarmuusvaatimukset. Verkkoyhtiön vastuulla on ylläpitää ja kehittää sähköntoimitusvarmuutta sille asetettujen toimitusvarmuustavoitteiden mukaisesti. Varaudumme sääilmiöiden aiheuttamiin sähkökatkoksiin ylläpitämällä jatkuvaa sähköverkon valvontaa ja viankorjausvalmiutta, jotta keskeytyksistä asiakkaille aiheutunut haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Kuuntelemme asiakkaita ja muita sidosryhmiä järjestämällä kahden vuoden välein sähköverkon kehittämissuunnitelman asiakaskuulemisen.

Kaukolämpöliiketoimintamme toimii Kajaanin ja Otanmäen ja Vuolijoen alueella. Lämpöliiketoiminnan kilpailu kiristyy, kun maalämpö- ja ilmalämpöpumput yleistyvät ja niiden tekniikka kehittyy. Tehtävämme on toimia kilpailukykyisesti ja asiakkaidemme etujen mukaisesti.

Sähköntuotantoliiketoiminnassa tuotamme sähköä omassa vesivoimalassamme ja Kainuun Voiman vesivoimaloissa. Lisäksi tavoittelemme olemaan mukana rakentamassa ja investoimassa aurinko- ja tuulivoimatuotannon kasvuun. Tuotamme päästötöntä energiaa ja olemme osaltamme mahdollistamassa hiilineutraalin uusiutuvan energiatuotannon kasvua.

Osallistumme aktiivisesti toimialajärjestön valmisteleviin työryhmiin ja saamme sitä kautta tietoa lainsäädännön uudistuksista ja toimialan kehityksestä. Tätä tietoa välittämme eteenpäin organisaation sisällä ja kumppaneillemme. Toteutamme hallinnollisia, sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia muuttuvien määräysten edellyttämällä tavalla.

Energiamurros ja digitalisaatio vaikuttavat siihen, että energia-ala on koko ajan muutoksessa ja alalle kehittyy uusia toimintamalleja. Meillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja yhteiskunnan sähköistämisessä. Ihmiset odottavat vastuullista toimintaa.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa alueemme toimijoiden kanssa huomioiden alueen kehitystarpeet ja uusiutuvan energian tuotannon kasvumahdollisuudet. Käymme omistajiemme kanssa keskusteluja aluekehityksestä ja koulutustarpeista, jotta saamme uusia työntekijöitä yrityksemme käyttöön. Mahdollistamme henkilöstöllemme koulutuksen ja työtehtävien kehittymisen myötä erilaisia urapolkuja. Keräämme asiakkailtamme tietoa asiakasnäkökulmista, palautteita ja kehityskohteita, jotta voimme palvella alueen asukkaita paremmin.

Seuraamme riskikartoituksissa laajasti erilaisia yritykseen, toimialaan, kehitykseen, henkilöstöön, asiakkaisiin, talouteen ja liiketoimintoihin liittyviä riskejä.

EU-taksonomia asettaa vaatimuksia kestävään kehitykseen ja siten edistää EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää konkreettisia tekoja, joihin me energiayhtiönä olemme sitoutuneet.

Toimimme lakien, asetusten ja yrityksellemme kohdistuvien standardien mukaisesti. Meiltä odotetaan ympäristöasioiden hyvää hoitoa ja sosiaalisen vastuun kantamista sekä työnantajana, työn tilaajana, että energian toimittajana. Hallintomme on oltava huolellista ja sen on noudatettava hyvää hallintotapaa. Olemme mukana edistämässä YK kestävän kehityksen tavoitteiden mahdollistamista. Liiketoiminnassa seuraamme alan lainsäädännön kehitystä ja vastaamme siitä, että lakeja noudatetaan.

Pitkäjänteinen toiminta edellyttää, että omaksumme kestävän kehityksen periaatteet ja että sidosryhmämme ovat sitoutuneet samaan. Henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien henkilötietojen käsittelyn osalta noudatamme toiminnassamme GDPR-lainsäädäntöä. Tyytyväiset asiakkaat ovat keskeinen osa yrityksemme arvoja.

Huomioimme teknologiakehityksen ja innovaatiot hankkeissamme ja pyrimme hankkimaan hankintapolitiikkamme mukaisesti kestävää ja EU taksonomia- sekä energiatehokkuuskriteerit täyttävää teknologiaa. Olemme mukana kasvihuonepäästöjen vähentämiseen sitoutuneissa ohjelmissa ja pyrimme tuottamaan kilpailukykyistä energiaa asiakkaillemme ympäristö huomioiden.Missio

Olemme vastuullisena energiainfrayhtiönä läsnä kainuulaisten arjessa ja mahdollistamme alueen kehittymisen.

Visio

Olemme energiainfran vastuullinen uudistaja. Keskitymme energiainfran ylläpitoon ja kehittämiseen Kainuussa ja lähialueilla. Turvamme hiilineutraalin kaukolämmön kehittämisen ja jakelun toimialueemme asiakkaille. Olemme mukana rakentamassa uusiutuvan energian tuotantoa alueellamme. Olemme sitoutuneet tukemaan Suomen muuttumista hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja pyrimme hiilineutraalisuuteen vuoteen 2026 omassa toiminnassamme.

Olemme mukana kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa edistämällä uusiutuvien ja innovatiivisten energiantuotanto- ja varastointimuotojen käyttöönottoa.

Tuotamme päästötöntä sähköä hallinnassamme olevissa vesivoimaloissa. Ylläpidämme ja kehitämme sähköverkkoamme tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeet ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

Mahdollistamme asiakkaillemme hiilineutraalin kaukolämmön saatavuuden panostamalla uusiutuviin energialähteisiin. Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja osallistumme, sekä tuemme tukemassa siirtymää kohti ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa energiatuotantoa.

Ylläpidämme ja kehitämme sähköverkkoamme tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeet ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Kehitämme sähköverkon toimitusvarmuutta ja kapasiteettia vastaamaan yhä sähköriippuvaisemman yhteiskunnan sille asettamiin vaatimuksiin. Mahdollistamme asiakkaidemme vihreän siirtymän kehittämällä sähköverkkoa muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys
• Kuuntelemme asiakasta ja etsimme hänelle sopivia ratkaisuja. Ymmärrämme ja tunnistamme ihmisten elämäntilanteet. Kohtaamme heidät yksilöinä̈.

Elämäniloisuus
• Olemme positiivisia ja osaamme nauraa jopa itsellemme, vaikka olemme alan ammattilaisia. Uskallamme iloita.

Vastuullisuus
• Toimimme eettisesti ja vastuullisesti, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Osallistumme elinvoimaisuuden rakentamiseen.

Yhdessä olemme enemmän
• Lähestymme muutoksia uteliaasti ja kunnianhimoisesti yhdessä kollegoiden ja kumppanien kanssa. Otamme ihmiset mukaan prosesseihin emmekä pelkää keskeneräisyyttä.

Olennaiset vaikutukset

Tässä osiossa on kuvattu sellaiset toimintamme vaikutukset, joista seuraa olennaista hyötyä tai haittaa ympäristölle tai yhteiskunnalle sekä sellaiset ulkoiset vaikutukset, jotka aiheuttavat meille olennaisia taloudellisia riskejä tai mahdollisuuksia.

Olennaisuusanalyysi

ESRS standardien mukainen raportointi kattaa yrityksen strategian ja hallinnon liittyen olennaiseen kestävyysaiheeseen, toteutettujen toimenpiteiden yksityiskohdat sekä tavoitteet ja avainsuorituskyvyn pääkohdat, luoden avoimuutta ja vastuullisuutta kestävyysraportoinnin osalta. Tarkemmat tiedot saatavilla L_202302772FI.000101.fmx.xml (europa.eu) Loiste on omalta osaltaan valmistautumassa ESRS / CSRD mukaiseen raportointiin toimintansa ja arvoketjunsa laajuudessa. noudattaen tarkasti direktiivissä ja standardissa määriteltyjä ympäristö-, sosiaali- ja hallintostandardeja.
Olennaisuus, Kaksoisolennaisuus, riskit, mahdollisuudet koko arvoketjun osalta on kuvattu Loisteen kestävän kehityksen ohjelmassa. Loiste yhtiöiden olennaisuusanalyysiä on toteutettu seuraavilla tasoilla huomioiden ESG näkökohdat ja ESRS standardit:

- toimintaympäristö: EU, Suomi ja Kainuu
- konsernin strateginen taso
- liiketoimintojen prosessitaso

Annettava tietoja:
- strategiasta,
- tavoitteista,
- hallituksen ja johdon roolista,
- yritykseen ja sen arvoketjuun liittyvistä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista.

Yrityksen ESG-vaikutuksia arvioidaan sisältä ulospäin:
- Miten yrityksen toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön?

Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan ulkoa sisään
- Miten yhteiskunta tai ihmiset vaikuttavat yrityksen toimintaan?
- Millaisia taloudellisia vaikutuksia muuttuvalla maailmalla voi olla liiketoimintaan?

Loisteen olennaisuusanalyysissä tarkastellaan koko yrityksen ja arvoketjun toimintaa ja sen ESG-vaikutuksia (Environment, Social ja Governance). Millainen vaikutus yrityksellä ja sen eri toiminnoilla on ympäristöön ja yritystä ympäröiviin yhteisöihin sekä ihmisiin. Tarkasteluun otetaan monia asioita kuten päästöt ja energiankulutus, koko toimitusketjun turvallisuus ja ihmisoikeudet, liiketoiminnan eettisyys ja henkilöstön hyvinvointi.
SBM-3: Olennaiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet sekä niiden vuorovaikutus strategian ja liiketoimintamallin kanssa on kuvattu Vaikutusten arviointi osuudessa netissä julkaistulla Vastuullisuusraportilla. Arviointi tehdään vuosittain yhdessä liiketoimintojen ja merkittävien sidosryhmien kanssa samassa yhteydessä riskiarviointien ja mahdollisuusarviointien kanssa. Arviointi on osa strategista työtä. Alkupään osalta osapuolet, kuten toimittajat, osallistuvat arviointiin sekä palveluhallintakokouksissa, että toimittaja-arvioinnin suorittamisvaiheessa. Loppupään osalta vuorovaikutusta tehdään asukkaiden, asiakkaiden ja viranomaisten, sekä muiden sidosryhmien kanssa käytävien vuoropuheluiden yhteydessä.
ESRS E1 Ilmastonmuutoksen hillintä
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Ilmastonmuutoksen hillintä aiheuttaa liiketoiminnoissa muutoksia, joilla sopeudumme ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Olemme sitoutuneet OECD ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Tämä tukee valittua strategiaa, jonka mukaan olemme mahdollisimman hiilineutraaleita 2026. Valittu strategia mahdollistaa yhtiölle uusien teknologioiden käyttöönoton ja hiilineutraalin tuotannon käyttöönoton lämpöliiketoiminnassa ja sähköntuotantoliiketoiminnassa. Oman ja arvoketjun osalta on tehty strateginen linjaus, että Scope 1-2 hiilineutraalisuus on tavoitettava 2026 ja Scope 3 edistäminen mahdollisimman nopeasti vuoteen 2030 mennessä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: 1-5 vuoden kuluttua  Mittakaava: Erittäin suuri  Laajuus: Kohtalainen  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S4 Kuluttajat ja loppukäyttäjät tietoihin liittyvät vaikutukset
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Liiketoiminnassamme käytämme ihmisten tietoja, vaikutamme tiedon salassa pidettävyyteen. Huolehdimme asiakkaidemme yksityisyydestä GDPR mukaisesti. Tietoihin liittyvät kuluttajiin ja/tai loppukäyttäjiin kohdistuvat vaikutukset: • Yksityisyys • Sananvapaus • (Laadukkaiden) tietojen saatavuus

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS G1 Alueen muiden toimijoiden hukkalämmön hyödyntäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpötuotannossa edistää alueen vihreää siirtymää ja vähentää oleellisesti päästöjä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Riskipolitiikka

ESRS S2 Arvoketjun työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Tilaajavastuunmukaisesti yhdenvertainen kohtelun mukaisesti vaikutamme toimittajiemme työntekijöiden työolosuhteisiin. Edellytämme vastuullisuusohjelmassamme, hankintapolitiikassamme ja toimittajayhteistyössä, että arvoketjussamme huolehditaan työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta, kuten omistamme.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E1 Energia: Energiatehokkaan teknologian käyttöönotto
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Tavoite käyttää viimeisintä energiatehokasta teknologiaa nostaa investointien kustannuksia. Loiste ostaa enemmän palveluita, joiden avulla voimme todentaa ja laskea päästöjä arvoketjusta ja investointien elinkaariajalta. Myös tämä aiheuttaa kustannuksia.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tällä hetkellä  
Luonne: Positiivinen  
Taloudellinen vaikutus: Erittäin suuri  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Riskipolitiikka

ESRS S1 Oma työvoima, Muut työhön liittyvät oikeudet
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
• Lapsityövoima ja pakkotyö: emme käytä lapsityövoimaa, vaadimme saman säännön noudattamista myös sidosryhmiltämme • Asianmukaiset asuinolot: ei olennainen yhtiömme osalta, emme vaikuta asuinoloihin • Yksityisyys: Turvaamme yksityisyyden oikeuden ja noudatamme GDPR sääntöjä.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S1 Oma työvoima, työolot
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Huolehdimme työntekijöidemme työoloista. Kaikessa toiminnassamme otetaan lait ja määräykset huomioon ja noudatamme niitä. Työllisuusturva: Työntekijöiden työllistäminen ja osaavien henkilöiden pitäminen on huomioitu yrityksessämme. Työntekijän osallistuminen, sitoutuminen ja tyytyväisyys kokonaisuuteen on henkilöstön pitovoimana tärkeä. Riittävä palkka: Konsernin yrityksissä noudatetaan Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta sekä Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu: Yhteistoimintalain mukaiset luottamusmiehen ja johdon välinen vuoropuhelu käydään säännöllisesti. Yhdistymisvapaus, yritysneuvostojen olemassaolo sekä työntekijöiden tiedonsaanti- kuulemis- ja osallistumisoikeudet: Työntekijöillä on yhdistymisvapaus. Työntekijöille kerrotaan yhtiön tilannekatsaukset säännöllisissä henkilöstöinfoissa tai useammin. Myös sähköpostitse kaikille voidaan lähettää tilanneviestejä. Työehtosopimusneuvottelut, mukaan lukien työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus: Työehtosopimusneuvottelujen tulokset otetaan huomioon ja kaikki työntekijät kuuluvat työehtosopimusten piiriin. Työ- ja yksityiselämän tasapaino: Korostamme työntekijöitä huolehtimaan työ- ja yksityiselämän tasapainosta. Terveys ja turvallisuus: Yrityksellä on laaja työterveyshuolto ja vakuutukset

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S4 Kuluttajien ja loppukäyttäjien yhdenvertaisuus
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin suuri


Kuvaus
Yhdenvertaisuuteen vaikutamme alueellamme, emmekä syrji asiakkaita. Kohtelemme yhdenvertaisesti kaikkia kuluttajia ja asukkaita alueellamme huomioiden: • Syrjimättömyys • Tuotteiden ja palvelujen saanti • Vastuulliset tuotteet

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E2 Ilman pilaantuminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Ilman pilaantuminen tällä hetkellä on negatiivinen toimintamme osalta. Tavoite on, että liiketoiminnassamme siirrymme 2026 täysin hiilineutraaliin ja päästöttömään lämmön tuotantoon. Samalla mahdollinen tuotantolaitokseen liittyvä meluhaitta poistuu. Urakoitsijoiltamme ja toimittajiltamme edellytämme hiilineutraalisuutta ja fossiilisen polttoainekäytön minimointia.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: 1-5 vuoden kuluttua  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S4 Kuluttajien ja loppukäyttäjien henkilökohtainen turvallisuus
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Vaikutamme alueen asukkaiden turvallisuuteen. Huolehdimme alueemme asukkaiden turvallisuudesta rakentamisen ja kunnossapitotöiden aikana. Vastaamme turvallisista sähkö- ja lämpöjohdoista. • Terveys ja turvallisuus • Henkilönsuoja • Lasten suojeleminen

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S2 Arvoketjun työntekijöiden työolot
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Loiste edellyttää toimittajia huolehtimaan arvoketjun työntekijöiden hyvistä työolosta, tätä myös arvioimme toimittaja-arvioinneissa. Työntekijöiden osalta huomioimme: • Työllisyysturva • Työaika • Riittävä palkka • Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu • Yhdistymisvapaus, mukaan lukien yritysneuvostojen olemassaolo • Työehtosopimusneuvottelut • Työ- ja yksityiselämän tasapaino • Työterveys ja turvallisuus

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS G1 Huoltovarmuus ja jatkuvuus
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Yhteiskunnan voimakkaan sähköriippuvuuden, digitalisaation ja kasvaneen yleisen epävarmuuden myötä huoltovarmuuden ylläpito ja jatkuvuuden hallinta on meillä yhä keskeisemmässä roolissa.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tällä hetkellä  
Luonne: Negatiivinen  
Taloudellinen vaikutus: Erittäin suuri  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S2 Arvoketjun työntekijöiden muut työhön liittyvät oikeudet
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Tilaajavastuun mukaisesti vaikutamme toimittajiemme työntekijöiden huolehtimiseen. Lapsityövoima, pakkotyö, asianmukaiset asuinolot ja yksityisyys: vaadimme näiden osalta YK ihmisoikeuden julistuksen noudattamista myös sidosryhmiltämme.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Suhteet tavaran ja palvelun toimijoihin
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Vakaat toimittajasuhteet turvaavat liiketoimintamme jatkuvuuden. Huolehdimme toimittajiemme vastuullisesta toiminnasta hankintapolitiikan ja toiminta-ohjeiden avulla. Teemme vuosittain toimittaja-arvioinnit, jotta voimme mitata niiden vaatimustemme mukaista toimintaa.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E1 Energia: Energian kulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden huomiointi
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Energian kulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden huomiointi vaikuttaa yrityksen kautta ympäristöön, kun teemme energiansäästöratkaisuja. Sähkön ja lämmön tuotannossa luovumme fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä. Edellytämme seuraavaa: - Edellytämme, että Loisteen asettamat ja lainsäädännön vaatimukset tuotteiden, komponenttien ja palveluiden osalta täyttyvät. - Tuotteiden, komponenttien ja palveluiden vaatimustenmukaisuus tulee varmistaa ja dokumentoida. - Käytännön toteutus vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja dokumentoinnista sovitaan projekti / prosessitasolla. - Tuotteiden osalta vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa valmistajan laatiman teknisen dokumentaation avulla (lainsäädännönmukaisuus) - Tuotteiden osalta pitää pyrkiä käyttämään BAT tuotteita (Best Available Technology). - Loisteen asettama vaatimustenmukaisuus osoitetaan testein, mittaustodistusten tai muiden dokumenttien avulla. - Palveluiden osalta toimittajan tulee täyttää Loisteen kuvauksen mukainen palvelun laatu, jota mitataan SLA määrittelyn mukaisesti.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: 1-5 vuoden kuluttua  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E1 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Ilmaston muutos vaikuttaa sääolosuhteisiin: muutos aiheuttaa myrskyjä, tuulivahinkoja, tulvia, lumikuorman lisääntymistä, hyönteisvahinkoja metsätuhojen kautta. Kuivuus ja lämpö voivat aiheuttaa kasvavaa paloriskiä luonnossa. Sopeutuminen vaikuttaa liiketoimintojen investointeihin ja tulevaisuuden ratkaisuihin. Loisteella on oltava riittävät resurssit myrskytilanteiden hoitamiseen niiden sattuessa. Verkon rakentamisessa tehdään maakaapelointeja ja verkkoa siirretään teiden varsille. Vesivoimatuotannossa on huomioitava voimalaitosten säätökyky, jotta vesien sääntelyrajoja ei rikota. Lämpötilamuutokset vaikuttavat polttoainehankintaan, että olemme varastoineet raaka-ainetta riittävästi. Nämä huomioitava liiketoiminnoittain strategisella ja operatiivisella tasolla. Itse emme aiheuta ilmastonmuutosta, tällä on taloudellinen vaikutus, kun tavoite on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tällä hetkellä  
Luonne: Positiivinen  
Taloudellinen vaikutus: Suuri  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS G1 Alueen muiden toimijoiden hukkalämmön hyödyntäminen
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Osallistutaan hukkalämpöä tuottavien laitosten prosesseihin ostamalla lämpö hyötykäyttöön kaukolämpöliiketoiminnassa. Hukkalämpö pienentää polttamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tällä hetkellä  
Luonne: Positiivinen  
Taloudellinen vaikutus: Erittäin suuri  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, korruptio ja lahjonta
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Meillä on Loisteen hallintosääntö, Code of Conduct ja ilmoituskanavat. Siitä huolimatta omaan toimintaan tai arvoketjun toimintaan voi liittyä lahjontaa tai korruptiota.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti   Todennäköisyys esiintymiselle Erittäin pieni:   Olemassaolo: Potentiaalinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin suuri  Laajuus: Pieni   Korjattavuus: Erittäin vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E4 Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Mikäli kalojen istutusvelvollisuudesta tulee lainsäädäntöä, että pitää rakentaa kalaportaita, tämä vaikuttaa taloudellisesti ja edellyttää uusia investointeja.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tulevaisuudessa  
Taloudellinen vaikutus: Erittäin suuri  
Tyyppi: Riski  Milloin: 1-5 vuoden kuluttua   Todennäköisyys: Kohtalainen  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka

ESRS G1 Paikallinen työllistäminen ja työpaikat
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Loiste työllistää paikallisesti ja se tukee yrityksen kasvua, alueen koulutusta ja elinkelpoisuutta.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E5 Kiertotalouden edistäminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Käytämme mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja. Meillä on toimintasuunnitelma jätteiden kierrätykselle ja purkautuvan materiaalin jae kohtaiselle lajittelulle. Saneerausten ja korjaustöiden yhteydessä purkautuvan materiaalin käsittely tehdään urakoitsijan toimesta osana kokonaisurakkaa sisältäen jätelajittelun raportoinnin. Varmistamme komponenttien toimivuuden ja käytettävyyden koko teknisen elinkaaren suunnitelmallisella kunnossapidolla.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S3 Vaikutus yhteisöön. Yhteisöjen taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Yhtiömme ei vaikuta, eikä yhtiöön vaikuta: Yhteisöjen taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet: • Asianmukaiset asuinolot • Riittävä ruoka • Puhdas vesi ja sanitaatio • Maahan liittyvät vaikutukset Yhtiömme tulee turvata alueen asukkaiden kohtuuhintaisen ja luotettava sähkön ja lämmön saanti. • Turvallisuuteen liittyvät vaikutukset

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Väärinkäytösten ilmituojien suojelu, yrityskulttuuri
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Harjoitamme liiketoimintaa avoimesti, tietoa jakaen ja yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmillämme on mahdollisuus turvallisesti ilmoittaa väärinkäytöksistä. Käytössämme on ilmiantokanavat (whistleblow), se on täysin suojattu eikä tietoa jaeta yrityksen sisällä. Mahdolliset ilmoitukset menevät ilman yksilöintitietoja tilintarkastuksemme käyttöön.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S1 Oma työvoima, Yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Huolehdimme työntekijöidemme yhtenäisestä kohtelusta. Yhtiössämme on tasa-arvopolitiikka, eettiset ohjeet ja vastuullisuusohjelma. Nämä sisältävät yhdenvertaisuuden kohtelun vaatimukset.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E4 Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen suorat vaikutustekijät: Ilmastonmuutos, maankäytön muutokset, makean veden ja merten käytön muutokset, suora hyödyntäminen, haitalliset vieraslajit, pilaantuminen ja muut. Rakennamme sähköverkkoa alueellamme erilaisiin maastokohteisiin. Huomioimme kaikki ympäristövaikutukset suunnitteluvaiheessa, emmekä rakenna luontotyypeiltään arvokkaiden kohteiden läheisyydessä. Vesivoima ei vaikuta luonnon monimuotoisuuteen, se on pitkäikäistä, eivätkä joet ole olleet pitkään aikaan luonnontilaisia. Istutamme kaloja velvoitteiden mukaisesti.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E4 Vaikutukset ekosysteemien laajuuteen ja tilaan sekä ekosysteemipalveluihin ja riippuvuudet niistä
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Huomioimme kaikki ympäristövaikutukset suunnitteluvaiheessa, emmekä rakenna luontotyypeiltään arvokkaiden kohteiden läheisyydessä.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E4 Vaikutukset lajien tilaan
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Huomioimme rakentamisen ympäristövaikutukset suunnitteluvaiheessa ja toteutamme hankkeen koosta ja vaikutuksista riippuen tarvittavat ympäristövaikutusten selvitykset.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Melko vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E2 Veden pilaantuminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Vesistöt ovat verkon rakentamisalueilla huomioitavia ja turvattavia alueita. Emme pilaa vesistöjä ja vältämme pohjavesialueita. Vesivoimaloista ei muodostu isoa päästöriskiä ympäristöön. Vesivoimalaitoksien käytössä pyrimme estämään öljypäästöt vesistöihin.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E4 Vaikutukset ekosysteemien laajuuteen ja tilaan sekä ekosysteemipalveluihin ja riippuvuudet niistä
Ulkoinen vaikutus, joka vaikuttaa talouteemme
Olennaisuus :
Suuri


Kuvaus
Ekosysteemin laajuus voi rajoittaa aurinko- ja tuulivoimalarakentamisen sijaintiin, sekä sähköverkon rakentamisen alueisiin. Emme voi rakentaa alueille, joissa ympäristö ja ekosysteemi on otettava huomioon.

Ominaisuudet
Toteutuu: Tällä hetkellä  
Luonne: Negatiivinen  
Taloudellinen vaikutus: Suuri  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Riskipolitiikka

ESRS E2 Ongelma-aineet: Tuotantolaitteissa
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Yhtiön toiminnassa voi ongelma-aineita päätyä luontoon. Ne on pyritty estämään varoaltain ja imeytyskenttien avulla.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Melko vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E2 Erityistä huolta aiheuttavat aineet: vaaralliset kemikaalit
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
(EY) N:o 1907/2006 (REACH) 57 artiklassa mainitut kemikaalit ja niiden käyttö on huomioitu yrityksessämme. Yhtiössämme ei ole toimintaa, jossa kemikaaleja käytettäisiin valmistukseen, mutta vaarallisia kemikaaleja sisältäviä materiaaleja käytetään muutoin prosessilaitteissa (mm. mittalaitteet, muuntajat ja pylväät). Olemme huomioineet altistuksen mahdollisuuden ohjeistuksella riittävästä suojautumisesta ja terveystietojen seurannalla.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Riskipolitiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/Merten luonnonvarojen hyödyntäminen ja käyttö
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Vesivoimatuotantomme vaikuttaa järviin ja kalakantoihin. Yhtiöllä on säännöstelyluvat, joiden mukaan meidän tulee toimia. Tällä ei ole vaikutusta meriin. Niiden sijainti on kaukana.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:

ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Eläinten hyvinvointi
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Kohtalainen


Kuvaus
Liiketoimintamme voi vaikuttaa haitallisesti eläinten hyvinvointiin vesivoimaloiden läheisyydessä ja sähköverkon rakentamisen aikaan. Olemme ohjeistaneet sidosryhmämme ottamaan huomioon rakentamisen aikaan vaikutukset elinympäristöihin, jotta vaikutus olisi mahdollisimman pieni.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E2 Elävien organismien pilaantuminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Pieni


Kuvaus
Epäpuhtauksien päästäminen yhtiön toimesta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään siten, että seuraukset voivat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle tai että se vahingoittaa aineellista omaisuutta tai heikentää tai estää ympäristön virkistyskäyttöä tai ympäristön muuta oikeutettua käyttöä.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E2 Maaperän pilaantuminen
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Pieni


Kuvaus
Sähköverkon muuntamoiden suunnitteluvaiheessa huomioidaan vesistöt ja pohjavesialueet muuntamoiden sijaintia ja rakennetta määritettäessä. Tarvittaessa muuntajille asennetaan öljyn keräysaltaan. Mikäli muuntajaöljyä pääsee vikatilanteen yhteydessä maaperään, poistetaan pilaantunut maaperä sekä otetaan tarvittavat maaperänäytteet, millä varmistetaan ettei maaperään jää muuntajaöljyä.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Suuri  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Vaikeaa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/Jätevesipäästöt
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin pieni


Kuvaus
Toiminnastamme ei aiheudu päästöjä vesistöön. Kaukolämpöputkiston vuodot aiheutuvat höyryyntymisestä. Jätevettä aiheutuu toimistovesistä ja ne on liitetty kunnan jätevesiverkostoon. Toiminnallamme ei ole vaikutusta meriin, sillä niiden sijainti on kaukana.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/Veden otto
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin pieni


Kuvaus
Liiketoiminnassamme vettä käytetään kaukolämpöverkon suljetussa kierrossa. Tällä on vain paikallinen vaikutus, ei vaikutusta meriin, joiden sijainti on kaukana

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E3 Vesi ja merten luonnonvarat/ veden kulutus
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin pieni


Kuvaus
Liiketoiminnassamme vettä käytetään kaukolämpöverkon suljetussa kierrossa. Tällä on vain paikallinen vaikutus, ei vaikutusta meriin, joiden sijainti on kaukana.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS S3 Vaikutus yhteisöön. Yhteisöjen kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, alkuperäiskansojen oikeudet
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin pieni


Kuvaus
Tällä ei ole yhtiöön vaikutusta, eikä yhtiömme vaikuta tähän. Yhteisöjen kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, sekä Alkuperäiskansojen oikeudet: • Sananvapaus • Kokoontumisvapaus • Vaikutukset ihmisoikeuksien puolustajiin • Vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus • Itsemääräämisoikeus • Sivistykselliset oikeudet

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E2 Mikromuovit: omassa toiminnassa määrä erittäin pieni
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Erittäin pieni


Kuvaus
Mikromuovien vaikutus omasta toiminnastamme ympäristöön ja terveyteen on tunnistettu ja sen vaikutus on olematon.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti   Todennäköisyys esiintymiselle Erittäin pieni:   Olemassaolo: Potentiaalinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS G1 Liiketoiminnan harjoittaminen, Poliittinen sitoutumattomuus
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Olematon


Kuvaus
Poliittinen vuorovaikutus ei vaikuta yhtiömme, emme osallistu poliittiseen vaikutukseen liiketoiminnassamme vastuullisuusohjelmamme mukaisesti.

Ominaisuudet
Luonne: Positiivinen   Vaikuttaa: Suorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Kohtalainen  Laajuus: Erittäin pieni  

Vaikutusta edistävät politiikat:
#Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä #Riskipolitiikka #Kestävän kehityksen strategia/politiikka #Hankintapolitiikka ja hankintakäsikirja

ESRS E3 Vesi/Jätevesipäästöt valtameriin
Vaikutus, joka on seurausta toiminnastamme
Olennaisuus :
Olematon


Kuvaus
Vain paikallinen vaikutus, ei vaikutusta meriin. Niiden sijainti on kaukana.

Ominaisuudet
Luonne: Negatiivinen   Vaikuttaa: Epäsuorasti     Olemassaolo: Todellinen   Milloin: Tällä hetkellä  Mittakaava: Erittäin pieni  Laajuus: Erittäin pieni   Korjattavuus: Erittäin helppoa

Vaikutusta edistävät politiikat:

Palaa alkuun

Toimintaperiaatteet

Vastuullisuusohjelman toimintajärjestelmä

Vastuutaho: Lasse Aarnio

Edistettävät vaikutukset:

Vastuullisuusohjelmaan kuuluva toimintajärjestelmä kattaa (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ETJ+) Loiste yhtiöiden kaikki liiketoiminnat sekä tukiprosessit ja se tukee yrityksen päämäärien, arvojen ja strategian toteuttamista. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on ottaa huomioon kaikessa toiminnassamme vastuullisuus, ihmiset ja ympäristö. Toimintapolitiikka on osa vastuullisuusohjelmaa, eikä se ole erillinen politiikka.

Yhtiön hallitus on asettanut ja hyväksynyt toimintaa ohjaavat eettisen säännöt, politiikat sekä hallituksen työjärjestyksen. Toimintapolitiikka on osa vastuullisuusohjelmaa, eikä se ole erillinen politiikka. Nämä politiikat ja ohjeet täydentävät yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä, yhtiön osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä sekä Kajaanin kaupungin konserniohjetta ja omistajapoliittisia linjauksia. Yhtiön hallitus sitoutuu noudattamaan Loisteen eettisiä sääntöjä. Strategiamme määrittelee, että olemme sitoutuneita systemaattiseen ja jatkuvaan kehitykseen. Loisteen johtamisjärjestelmän tavoitteena on turvallinen, kestävä, luotettava ja kustannustehokas toiminnan, tuotteiden ja palveluiden hallinta huomioiden niiden koko niiden elinkaari sekä sen omien, kumppaneiden ja asiakkaiden eri toimintaprosessien toimivuus. Tavoitteena on myös varmistaa, että Loisteen omat ja sen kumppaneihin ja asiakkaisiin liittyvät prosessit ovat aina toimivia.

Politiikat katselmoidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa vastaamaan toimintatapoja ja voimassa olevia standardeja. Politiikat ovat suunnatut koko konsernille. Toimintatapoja seurataan eri kokouksissa tarvittavilta osin. Politiikkojen toteutumista ja järjestelmän hallintaa auditoidaan säännöllisesti.

Loiste-yhtiöillä on
• Vastuullisuusohjelman toimintapolitiikka sisältö
• Riskipolitiikka
• Hankintapolitiikka (sisältää toimittajahallinnan)
• Hallinto ja ohjausjärjestelmä, Corporate Governance

Nämä kattavat vastuullisuusohjelmaan liittyvät vaatimukset. Toimimme huomioiden sidosryhmien tarpeet, odotukset ja yhteistyön merkityksen. Toimintamme on kuvattu prosesseissa, joissa mitataan ja seurataan toimintamme vastuullisuuden toteutumista kattaen laatujärjestelmän, ESG:n ja EU-taksonomian vaatimukset.

Aihealueet:

• Loiste-yhtiöt toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi kaikessa toiminnassaan.
• Arvioimme ja katselmoimme kaksoisolennaisuuden vaatimukset ESRS standardien mukaisesti säännöllisesti osana riskien hallintaa (ShowYourSustainability)
• Tunnistamme sidosryhmien tarpeet ja odotukset toiminnallemme ja jalkautamme ne toimintaan prosessiemme kautta. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, henkilöstö, toimittajat ja kumppanit, viranomaiset sekä omistajat.
• Arvostamme monimuotoisuutta
• Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön kehitystä. Täytämme lain meiltä vaatimat asiat sekä muut toimintaamme koskevat normit.
• Noudatamme toimintaamme koskevia kansallista lainsäädäntöä, ESG- ja EU taksonomian vaatimuksia sekä YK:n ihmisoikeuksia. Huomioimme eri näkökulmat ja pyrimme kehittämään niitä siltä osin, kuin se kutakin liiketoimintaa koskettaa:

Ympäristö
• Ilmastonmuutoksen hillintä: pyrimme kehittämään toimintaamme siten, että sen vaikutukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat mahdollisimman suuret.
• Edistämme sopeutumista ilmastonmuutokseen.
• Edistämme vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja suojelua.
• Edistämme siirtymää kiertotalouteen.
• Ehkäisemme ympäristön pilaantumista.
• Suojelemme biologista monimuotoisuutta ja erilaisia ekosysteemejä ja pyrimme saattamaan niitä ennalleen.
• Huomioimme metsän säästämisen mahdollisimman tehokkaasti rakentamisessa ja vapautamme maapinta-alaa metsän kasvulle purkamalla sähköjohtolinjoja metsäalueilta siirtämällä linjat maanteiden varteen.

Sosiaalinen kestävyys
• Kehitämme ja vaalimme yrityskulttuuria, joka huomioin näkökulmat liittyen ihmisten liittyvät sukupuoleen, monimuotoisuuteen, työoloihin, ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Hyvä hallintotapa

Hyvään hallintotapaan kuuluu, että osapuolia kohdellaan tasapuolisesti ja lakisääteiset oikeudet tunnustetaan, omistajien oikeuksia suojellaan, heitä kohdellaan tasapuolisesti ja heidän lakisääteiset oikeutensa tunnustetaan. Omistajia rohkaistaan osallistumaan yhtiön toimintaan ja heille raportoidaan organisaation taloudellisesta tilanteesta säännöllisesti ja tarkasti. Lisäksi hyvään hallintotapaan kuuluu organisaation johtoelinten ohjaus ja valvonta sekä tilivelvollisuus.

Valvontatehtävämme kattavat taloudellisten tietojen oikea aikaisen ja tarkan raportoinnin sekä että tilintarkastus, sisäinen valvonta, riskienhallinta, lakien ja määräysten noudattaminen ja johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty asianmukaisesti.

• Hallinnon on huolehdittava riippumattomuudesta, kyberturvallisuudesta, tiedon suojauksesta, valtuutuksista, palkitsemismenetelmistä, eturistiriitojen tunnistamisesta ja ehkäisystä.
• Liiketoimintaamme liittyviä merkittäviä eturistiriitoja tarkastellaan riittävän tarkasti ja tarvittaessa niihin reagoidaan.
• Edellytämme hyvää hallintotapaa myös kumppaneiltamme ja edistämme hyvän hallinnon toteutumista koko arvoketjussamme
• Varaamme tarpeeksi resursseja ja työkaluja, että pystymme toteuttamaan toimintaamme haluamallamme tavalla sekä kehittämään toimintaamme ja osaamistamme.
• Osallistamme, kannustamme ja sitoutamme omia ja kumppaneidemme työntekijöitä tehokkuuden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin, ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden parantamiseen.
• Uusissa investoinneissa otamme käyttöön teknis-taloudellisesti parhaimmat ja luotettavimmat saatavissa olevat tekniikat.
• Ohjaamme asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti turvallisuuteen, ympäristöön ja energiatehokkuuteen vaikuttavissa päätöksissään.
• Edellytämme kumppaneilta sitoutumista toimintatapaamme ja -politiikkaamme. Tuemme kumppaneiden toiminnan ja johtamisen kehittämistä sekä parannamme koko verkoston suorituskykyä laadun, tehokkuuden, turvallisuuden, ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden näkökulmista.
• Toimintajärjestelmämme täyttää ISO 9001 laadunhallintajärjestelmät, ISO 14001 ympäristöjärjestelmät, ISO 45001 työterveys ja -turvallisuusjärjestelmät sekä ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä standardien vaatimukset.

Vastuullisuusohjelma sisältää seuraavia käytäntöjä hallintoon liittyvissä asioissa
• Tarkastusvaliokunnan rakenne/riippumattomuus: Tilintarkastajat ovat riippumattomia yrityksestä.
• Hallituksen kokoonpano: Hallituksen valitsee yhtiökokous ja hallituksen jäsenet eivät ole yhtiöön työsuhteessa
• Hallituksen ESG-valvonta: Hallitus hyväksyy politiikat ja hallitukselle raportoidaan strategian toteutumista
• Lahjonta ja korruptio: Lahjonta on kielletty ja eettisiä ohjeita on noudatettava
• Palkitsemiskomitean rakenne/riippumattomuus: Palkitsemiskomiteassa on eri tahoja edustettuina
• Eturistiriidat: Eturistiriidat ovat kielletyt ja ohjeistettu myös hankintapolitiikassa
• Kyberturvallisuus: Nimetty henkilö vastaa koko konsernin tietosuojasta ja tietoturvasta NIS2 sääntöjen mukaisesti
• Tietosuoja ja yksityisyys: Noudatamme lainsäädäntöä
• Valtuutuksen delegointi: Valtuuksien osalta noudatamme moniportaista hyväksymismenetelmää
• Johdon palkkio: johdon palkkiosta päättää konsernin hallitus
• Petos: Petos on kielletty ja kriminalisoitu
• Hallituksen puheenjohtajan riippumattomuus: Hallituksen valitsee yhtiökokous ja hallituksen jäsenet eivät ole yhtiöön työsuhteessa
• Lobbaustoiminta: Lobbaus on kielletty ja eettisiä ohjeita on noudatettava
• Poliittiset panokset: Poliittinen toiminta ja sidonnaisuudet ovat kielletyt
• Osakkeenomistajan oikeudet: Omistajan oikeudet on määritelty sopimuksin
• Whistleblower-suojaus: Ilmiantajien suojaus on olemassa ja ilmoituskanava käytössä

Laadunhallinta osana toimintapolitiikkaa

Loisteen vastuullisuusohjelman osana laadunhallinta luo yhteisen perustan laatutyölle eri liiketoiminnoissamme. Laadunhallintaan kuuluvia osa-alueita käsittelemme osana kaikkia liiketoimintaan liittyviä prosesseja hankinnasta seurantaan.

Laadunhallinnassa on 6 peruselementtiä:

1. Lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on Loisteen menestymisen edellytys.
2. Pidämme Loisteen omaisuuden luotettavana ja käyttövarmana.
3. Noudatamme toiminnassamme Loisteen eettisiä periaatteita, voimassa olevia sääntöjä sekä arvoja.
4. Toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta, haluamme olla alan kiinnostavin työpaikka.
5. Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua ja sitoudumme toimintamme jatkuvaan kehittämiseen.
6. Ulotamme laadunhallinnan mukaisen työskentelyn myös kumppaniemme ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Laadunhallinnan toteutumista mitataan eri ajankohtina mittaristossa määriteltyjen alueiden perusteella.

Henkilöstö osana toimintapolitiikkaa

Noudatamme Loiste yhtiöiden arvoja. Loisteella on käytössä Eettiset ohjeet, joita tulee toiminnassa noudattaa. Sosiaalisen vastuunkannon kautta edistämme osaltamme yhteiskunnan hyvinvointia. Vastuunkantoon sisältyy lakisääteisiä, kuten työntekijöiden sosiaaliturvaa ja työterveyshuoltoa koskevia asioita, mutta myös omaehtoisia panostuksia. Työntekijöihin, sidosryhmiin sekä yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttavat teot tuottavat tekijälleen taloudellista lisäarvoa ja kilpailuetua.

Loiste-yhtiöiden sosiaalinen vastuu koskee oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilöstöä silloin, kun he työskentelevät toimeksiannostamme.
Vastuunottoa on myös valita alihankkijoita, jotka kantavat vastuunsa omasta henkilöstöstään. Henkilöstömme hyvinvointia on seurattu vuodesta 2003 lähtien vuosittain tehtävällä henkilöstöbarometrikyselyllä. Vuodesta 2016 henkilöstökysely on tehty Great Place To Work -tutkimuksella, jonka avulla voimme puuttua varhaisessa vaiheessa mahdollisiin työssä ja työolosuhteissa ilmeneviin haasteisiin. Lisäksi teemme säännöllisesti anonyymin Fiiliskyselyn, jossa voi esittää myös avoimen palautteen tai kysymyksen johdolle. Nämä käydään läpi henkilöstöinfossa. Tilaisuus esimiehen kanssa käytävään rakentavaan kehityskeskusteluun sekä luottamuksellisen palautteen antamiseen on tärkeää. Tuemme vahvasti henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista.

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara ja resurssi, jota kannustamme ja tuemme
- osallistumaan aktiivisesti toimintamme suunnitteluun ja kehittämiseen
- oppimaan jatkuvan muutoksen hallitsemista
- kehittymään ammatissaan
- hakeutumaan mielekkäiksi ja haastaviksi kokemiinsa työtehtäviin
- pitämään yllä fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan.

Tavoitteenamme on olla yhtenäinen joukkue, jonka jäsenet kykenevät joustavaan yhteistyöhön ja haluavat ratkaista työyhteisön ongelmat rohkeasti ja rakentavasti. Toimintaamme ohjaavat omatoimisuus ja ennakkoluulottomuus.

Tasa-arvo ja yhdenmukaisuusohjelma

Loiste on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on olla innovatiivinen ja kehittyvä työyhteisö, jossa jokainen työntekijä hyväksytään sellaisena kuin hän on. Yhdenvertaisuutta edistetään koko henkilöstöä osallistavalla toimintatavalla. Loiste yhtiöillä on tasa-arvo ja yhdenmukaisuusohjelma, jonka mukaan toimimme. Tasa-arvoa on edistettävä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti luomalla olosuhteet sellaisiksi, että ne eivät estä tasa-arvon toteutumista. Suunnittelussa pitää löytää ratkaisuja, jotka lisäävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteiden ja toimenpiteiden tavoitteena on, että työpaikkojen menettelytavat mm. työhönotossa, tehtäväjaossa, koulutuksessa, palkkauksessa ja työsuhde-etuuksista päätettäessä sekä työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määritettäessä ovat aidosti syrjimättömiä Tämä merkitsee käytännönläheistä toimintaa tasa-arvon edistämiseksi. Arvostamme yksilön vapautta ja vakaumusta. Kunnioitamme toisiamme tasavertaisesti iästä, sukupuolesta, organisaatioasemasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta. Annamme aktiivisesti palautetta ja kehitämme erilaisia palkitsemistapoja. Muistamme ja palkitsemme erikseen yksittäisiä henkilöstön jäseniä merkittävistä työsaavutuksista. Yhtiöllämme on olemassa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma.

Sosiaaliset näkökohdat osana henkilöstöä ja sidosryhmiä

Vastuullisuusohjelman osana sosiaalisissa asioissa huomioimme seuraavat näkökohdat, joita käytäntö tai käytännöt kattavat:
• Lapsityövoima: Lapsityövoima on kielletty omassa ja toimittajiemme toiminnassa.
• Yhteisön kehittäminen: Kehitämme yhteisöämme yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
• Asiakastyytyväisyys: Kehitämme ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti
• Monimuotoisuus, tasapuolisuus ja osallisuus: Turvaamme ja edellytämme monipuolisuuden/ tasapuolisuuden ja osallisuuden mahdollistamista ja noudattamista omassa ja toimittajiemme toiminnassa.
• Työntekijöiden sitoutuminen: Sitoutamme henkilökuntaa mahdollistamalla osallistumisen tiivisti yhtiön kehittämiseen, kouluttautumiseen ja erilaisilla henkilöstöeduilla
• Pakkotyö tai pakollinen työ: Pakkotyö on kielletty omassa ja toimittajiemme toiminnassa.
• Yhdistymisvapaus: Kaikilla on yhdistymisvapaus ja se tulee myös sidosryhmiemme huomioida
• Terveys ja turvallisuus: yhteisö: Varmistamme turvallisen ympäristö yhteisömme asukkaille
• Terveys ja turvallisuus: urakoitsijat: Edellytämme työterveys- ja turvallisuusohjeiden noudattamista
• Terveys ja turvallisuus: työntekijät: Edellytämme työterveys- ja turvallisuusohjeiden noudattamista
• Terveys ja turvallisuus: toimitusketju: Edellytämme työterveys- ja turvallisuusohjeiden noudattamista
• Terveys ja turvallisuus: käyttäjät: Varmistamme turvallisen ympäristö yhteisömme asukkaille
• Työnormit ja työolosuhteet: Edellytämme turvallista työympäristöä, työnormeja ja ohjeistusta
• Paikallinen työllisyys: Työllistämme paikallisia henkilöitä ja mahdollisuuksien mukaan yrityksiä
• Yhteiskunnallinen yrityskumppanuus: Teemme mahdollisuuksien mukaan tiivistä yhteistyötä muiden yritysten kanssa.
• Sidosryhmäsuhteet: Huolehdimme sidosryhmistämme jatkuvalla vuoropuhelulla.

Toimikunnat

Eri toimikunnat varmistavat ja valmistelevat standardien vaatimuksenmukaisuuden, joka näkyy kaikkien liiketoimintojemme arjessa. Toimikuntien rooli on huolehtia strategian ja politiikojen huomiointi prosesseissa ja seurata asetettuja toiminnan laatumittareita. Toimikunnat välittävät tiedon organisaatiossa sovitulla menettelytavalla. Toimikuntien ja johdon työtä arvioidaan myös sisäisen auditoinnin avulla. Prosessien seurantaa käsitellään eri toimikunnissa:

• Ympäristö ja energiatehokkuus ja TTT- toimikunta sekä jatkuvuuden hallinta
• Tietosuojatyöryhmä
• Palvelunhallinta- ja ohjausryhmät

Tavoiteohjelmat ja toimenpiteet

Tavoiteohjelmat asetetaan liiketoiminnoissa, jotka liiketoiminnat ja konsernin johto hyväksyvät. Tavoiteohjelmien seurantaa toteutetaan eri toimikunnissa mittareiden avulla. Toimikunnat jakavat tietoa edelleen eri liiketoimintojen organisaatioiden käyttöön ja todentavat mittarit sovitulla tavalla.

Ympäristö ja energiatehokkuus

Yhtiön tavoite energiakäytön tehostaminen ja ympäristöystävällisten valintojen tekeminen eri liiketoimintojen osalta. Kiinnitämme huomioita jätehuoltoon ja loppusijoitukseen. Erityisesti kiinnitämme huomioita vaarallisiin jätteisiin, niiden muodostumisen minimointiin. Mittaamme ja seuraamme jätteiden asianmukaista käsittelyä.

Ympäristö- ja energiapolitiikkamme perusperiaatteena on turvata vastuullinen liiketoiminta ympäristön osalta. Politiikan tavoitteena on myös huolenpito ympäristöstä ja ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen minimointi. Ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät lait ja määräykset ovat toiminnan vähimmäisvaatimuksia, joita täydennämme EU-taksonomia ja EU tason direktiivivaatimuksen mukaisesti.

Käytämme lämmön- ja sähköntuotannossa mahdollisimman paljon uusiutuvia energialähteitä. Pyrimme energiantuotannossa ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tukevat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Liiketoiminnoissa huomioimme myös energiansäästötoimenpiteet.

Energiansäästön ohella hyödynnämme mahdollisimman paljon uusiutuvia energialähteitä lämpö- ja sähköenergian tuotannossa. Pyrimme energiantuotannossa ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä. Edistämme energian tehokasta käyttöä sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa. Pidämme yllä henkilöstömme osaamista ympäristö- ja energiatehokkuusasioissa. Huomioimme ympäristö- ja energiatehokkuuden uusia hankintoja suunniteltaessa. Asiakkaiden käytössä on julkisella nettisivustolla ohjeita energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kiinnitämme huomiota jatkuvaan riskienhallintaan. Tiedotamme säännöllisesti ympäristö- ja energiatehokkuustoimenpiteistämme.

Liiketoimintaprosessissa vesien osalta otamme huomioon ympäristövaikutukset ja tehostamme vesien energiatehokkuutta ja minimoimme vesihäviöitä. Vastuumme liittyy vesien käyttöön ja sen saatavuuteen sekä laatuun. Pyrimme minimoimaan kiinteistöjen vedenkulutusta ja jäteveden muodostumista.

Ympäristöriskeihin liittyen teemme ennalta ehkäisevää työtä. Jos kuitenkin kaikista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta ilmenee ympäristötapahtuma, pyrimme mahdollisimman nopeasti lieventämään sen vaikutuksia, olemme yhteydessä asiaan liittyviin viranomaisiin ja tiedotamme avoimesti tilanteen kehittymisestä.

Ympäristöasioiden hoidon organisointi

Ympäristöasioiden vastuullisen hoidon varmistamiseksi on konsernissa toimielimenä Ympäristö- ja energiatehokkuusryhmä. Johtoryhmässä ovat edustajat jokaisesta liiketoiminnasta, konserniohjauksesta ja yritysjohdosta.

Ympäristönäkökohtien ja merkittävien vaikutusten tunnistaminen (Vastuu : ympäristövastaava ja ESG Controller)

Ympäristön vaikutuksen, tavoitteet ja mittaaminen seurataan Ympäristö- ja energiatehokkuusryhmässä, joka raportoi liiketoiminnoille ja johtoryhmälle. Tiedot tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kokouksissa neljä kertaa vuodessa ja raportoidaan johtoryhmälle. Ympäristönäkökohdissa on pyritty tunnistamaan merkittävimmät rajapinnat, joissa yhtiön toiminta vaikuttaa ympäristöön. Näkökohtien tarkistaminen suoritetaan myös tilanteissa, kun toiminnassa tai ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Vuoropuhelu vaikutusten arvioinnin osalta käydään myös sidosryhmien kanssa.

Merkittävät ympäristövaikutukset

Johtoryhmä arvioi ympäristönäkökohtien perusteella merkittäviä ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä liiketoimintaan ja ympäristöön. Näiden perusteella valmistellaan päämäärät ja tavoitteet hyväksyttäväksi.

Ympäristövastuut

Ympäristövastuut ja ympäristöluvat käsitellään tarvittavilta osin liiketoimintojen toimintaohjeissa lakiohje-portaalissa ja muilla sisäisillä kanavilla liiketoiminnoittain.

ETJ eli energiatehokkuusjärjestelmä

ETJ+ eli energiatehokkuusasioita ylläpitää ja seuraa Ympäristö- ja energiatehokkuustoimikunta. Loiste-yhtiöt kuuluvat energiatehokkuussopimuksen piiriin.

Työterveys ja -turvallisuus

Toimintamme ei saa aiheuttaa terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä riskejä työntekijöillemme tai ulkopuolisille henkilöille. Tätä vaadimme myös palvelutarjoajiltamme, että henkilöstön turvallisuus ja hyvinvoinnista on pidetty huolta.

Tavoitteena on turvata henkilöstön ja samoin kumppaneiden työterveys ja turvallisuusnäkökulmat. Näitä seurataan säännöllisesti eri toimikuntien ja palveluhallinnan kokouksissa. Eri toimikunnilla on erilaiset, kokouksissa käsitellyt vuosittaiset tavoitteet. Tarkemmat kuvaukset on tallennettu prosessikuvauksissa määriteltyihin sijainteihin. Loiste-yhtiöissä noudatetaan asianmukaista lainsäädäntöä, standardeja sekä muita asetuksia. Työsuojelutoiminta ja luottamusmiestoiminta järjestetty lakien mukaisesti.

Työterveydellä tarkoitetaan fyysistä ja psyykkistä työkykyä ja työterveyttä. TTT-toiminnan tavoitteena on ylläpitää työterveyttä ja ennaltaehkäistä työstä ja työoloista aiheutuvia vaaroja ja haittoja.

Työturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että työpaikan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työntekijällä on turvallinen ympäristö, toimiva työyhteisö ja sopivasti kuormittava työ, ammatissa toimiminen on mielekästä ja se tuottaa tulosta.

Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa, jonka avulla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä.

Työterveys- ja työturvallisuusvaarojen tunnistaminen, lainsäädännön seuraaminen ja sosiaalisten riskien arviointi (Vastuu : HR päällikkö, Työsuojelupäällikkö)

Lainsäädäntöä seurataan käytössä olevan lakijärjestelmän kautta prosessin ja vuosikellon mukaisesti neljä kertaa vuodessa. TTT-toimikunta ja henkilöstöpäällikkö tunnistavat merkittävimmät sosiaaliset ja työterveys- ja työturvallisuusriskit sekä vaarat saatujen tietojen perusteella. Tietoja saadaan mm. erilaisista mittauksista ja kartoituksista. Lisäksi tietoja saadaan henkilökohtaisten keskustelujen ja koulutusten kautta. Toimittajien osalta tietoa saadaan palveluhallintakokouksissa ja käytössä olevien sähköisten ilmoituskanavien kautta. Asiakkaiden ilmoitukset käytössä olevien sähköisten ilmoituskanavien kautta tai asiakkaan yhteydenotosta asiakaspalveluun.

Sosiaalisten näkökulmien kehittäminen

Sosiaalisten näkökulmien huomioimisella voidaan luoda laajasti palvelua, työtä ja hyvinvointia. Nämä käsitellään osana henkilöstöhallintoa, henkilöstöjohtamista, henkilöstöstrategiaa ja kumppanihallintaa. Loisteella noudatetaan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa ja yhtiö raportoi viranomaisille seurantaa vuosittain. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma on laadittu konsernin omista lähtökohdista siten, että se täyttää lain sille asettamat vaatimukset. Tasa-arvon toimivuutta mitataan erilaisten henkilöstökyselyiden ja tilastojen avulla. Toimittajien sosiaalisia näkökulmia kuvataan toimittajavaatimuksissa. Toimittajille on asetettu myös seurattavat kysymyksen ja mittarit, joihin saadaan tietoa palveluhallintakokouksissa ja sähköisesti toimitettavan vuosittaisen kyselylomakkeen kautta. Kyselylomake on ESRS standardin mukainen. Asiakkaiden ja asukkaiden käytössä on julkisilla sivuilla nettilomakkeet, joiden kautta voidaan saada tietoa suorien asiakaskontaktien lisäksi.

Hallinnon kehittäminen

Hallintopalvelujen tehtävänä on tukea asiakasyhtiöidensä hallituksia ja liiketoimintajohtoa rahoituksessa, talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnossa sekä mahdollisissa yritysjärjestelyissä. Sen tehtävänä on myös tuottaa asiakkailleen erikseen sovitussa laajuudessa henkilöstö- ja viestintäpalveluja sekä koordinoida osaamisen kehittämisen ja projektien hallintaa.

Lisäksi sen tehtävänä on yhdessä eri yhtiöiden hallitusten, johtoryhmien, liiketoimintajohdon ja asiantuntijoiden kanssa koordinoida Loiste-yhtiöiden yritysekosysteemin toiminnan kehittämistä ja ylläpitoa. Se vastaa myös erikseen sovitussa laajuudessa johtamis- ja laatujärjestelmiin liittyvän kehitystyön sekä konsernin tietohallinnon koordinoinnista (laatu-, ympäristö-, työterveys ja työturvallisuus-, tieto- ja kyberturva- sekä yhteiskuntavastuutoiminta).

Kehitämme hallinnollista tiedonsaantia myös toimittaja-arvoketjussamme. Toimittajavaatimusten mukaisen tiedonkeruun suoritamme sekä palveluhallintakokouksissa, että jaettavalla nettikyselyllä. Kyselylomake on ESRS standardin mukainen.

Lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset ja lupaehdot (Vastuu: Toimitusjohtaja ja ESG Controller)

Lakiseuranta ja muut viranomaisohjeiden noudattamisen vaatimukset seurataan operatiivisen toiminnan yhteydessä ja toimikunnissa. Toimikunnat raportoivat liiketoiminnoille ja johtoryhmälle.
Liiketoiminnot seuraavat oman liiketoiminta-alueeseensa liittyvän lainsäädännön kehittymistä ja vastaavat lainsäädännön noudattamisesta. Tämä tapahtuu olemalla aktiivisesti mukana toimialajärjestön valmistelevissa kokoonpanoissa ja välittämällä organisaation sisällä toimialajärjestöltä tullutta lainsäädännön muutoksiin liittyvää materiaalia. Lisäksi käytetään lainsäädännön seurantapalveluja ja käydään vähintään kerran vuodessa laajennetussa johtoryhmässä läpi lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä se, miten lainsäädännön muutokset tullaan huomioimaan toiminnassa.

Hätä-, häiriö- ja onnettomuustilanteet (Vastuu : jatkuvuudenhallinnasta vastaava johtaja)

Kriisitilanteissa noudatetaan erillistä Loiste Oy:n liiketoimintayhtiöiden kriisisuunnitelman mukaista toimintamallia, Loiste Oy:n liiketoimintayhtiöt kriisisuunnitelman ajantasaisuuden katselmoi jatkuvuudenhallintaryhmä

Liiketoimintaan liittyvät hätä-, häiriö- ja onnettomuustilanteet huomioidaan liiketoimintojen menettelyohjeissa. Näiden tunnistaminen ja ohjeistaminen kuuluu liiketoimintayksikön vastuulle.

Kiinteistöihin liittyvät hätä-, häiriö- ja onnettomuustilanteet on huomioitu pelastussuunnitelmassa. Pelastussuunnitelma on käyty läpi henkilöstön kanssa ulkopuolisen kouluttajan toimesta.

Lakisääteiset koulutukset seurataan liiketoiminnan toimesta ja järjestetään yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa.

Ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä tulee olla vähintään 5 % henkilöstöstä. Henkilöstöyksikkö huolehtii näiden henkilöiden koulutuksen järjestämisestä.

Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä mahdollisuuksien tunnistaminen

Korjaavat toimenpiteet

Korjaavia toimenpiteitä prosesseihin ja toimintoihin käynnistää asiasta vastaava henkilö toimivaltansa puitteissa saamiensa palautteiden, poikkeamien tai muiden indikaatioiden perusteella. Tarvittaessa toimenpidetarpeet siirretään kehitysryhmien tai johtoryhmien käsiteltäväksi.

Ehkäisevät toimenpiteet ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Ehkäiseviä toimenpiteitä prosesseihin ja toimintoihin käynnistetään tehtyjen riskiarviointien perusteella. Toimenpiteet käynnistää asiasta vastaava henkilö toimivaltansa puitteissa. Tarvittaessa toimenpidetarpeet siirretään kehitysryhmien tai johtoryhmien käsiteltäväksi. Kehitysryhmät, johtoryhmä ja prosessivastaavat arvioivat riskien osalta mahdollisuuksien löytämisen.

Toiminnan seuranta ja kehittäminen

Johtoryhmätyöskentely

Johtoryhmä

Kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Heinäkuussa ei pidetä kokousta. Johtoryhmässä käsitellään Loisteen operatiiviseen johtamiseen liittyviä asioita. Operatiivinen johto raportoi konsernin hallitukselle.

4 kertaa vuodessa kokouksessa käsitellään laatu-, ympäristö-, TTT-asioiden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiat HR painotteiset asiat. Edellä mainittujen asioiden lisäksi käydään läpi liiketoimintojen omistaja- ja asiakasnäkökulmiin sekä prosessien kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja seuranta sekä henkilöstöasiat.

Kokoonpano: Liiketoimintajohtajat, HR päällikkö ja talous kontrollerit. Vastuullisuusteemaan, IT ja henkilöstöasioihin kutsutaan erikseen vastuuhenkilöt kyseisistä alueista.

Ympäristö- ja energiatehokkuus sekä TTT-ryhmä ja Jatkuvuudenhallintaryhmä

Kokoontuu neljä kertaa vuodessa ennalta laaditun esityslistan mukaisesti. Ympäristöasioihin liittyvä valmistelutyö on vastuutettu ympäristö- ja energiatehokkuusryhmälle. Ryhmän tehtäviin kuuluvat:
• energiapolitiikan luominen ja ylläpito
• energiapäämäärien ja tavoitteiden määrittely
• energia- ja kohdekatselmusten kohteiden määrittely
• ETJ+ energiahallintajärjestelmän käyttö vaatimusten mukaisesti
• Päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen CO2 neutraalisuuteen pääsemisen seuranta
• jatkuvuudenhallinnan kontrollit ja seuranta liiketoiminnoista

Toimikunta yhdistettynä toimii myös johtoryhmää avustavana elimenä tehtävänään henkilöstö- ja TTT-asioiden suunnittelu ja seuranta ja kehittäminen. Toimikunnan kokousten materiaali löytyy Teams kanavalta. Kaikki kokoukset dokumentoidaan.

Jatkuvuudenhallintaan liittyvien asioiden seuranta, kehittäminen ja raportointi johtoryhmälle tulee liiketoiminnoista erikseen.

Liiketoimintojen kokoukset

Ohjaus ja kehitysryhmän kokous kuukausittain. Lisäksi eri kehittämis- tai projektiryhmien kokoukset.

Johdon katselmus

Tarkoitus
• Katselmusten tarkoituksena on saada olennaiset tiedot konsernin toiminnasta ja kehityksen suunnasta sekä toimintajärjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta konsernin toiminnan ohjaamisessa.
• Katselmusten tavoitteena on löytää olennaiset kehittämistarpeet, ja tehdä päätökset korjaavista toimenpiteistä.

Laajuus
• Johtoryhmässä käsitellään konsernitasolla koko konsernin toimintaa. Johdon katselmuksissa keskitytään vain toiminnan kannalta olennaisiin asioihin.

Katselmuksien ajoitus
• Katselmukset suoritetaan kerran vuodessa, noin syys-lokakuussa sisäisen auditoinnin yhteydessä.

Katselmuksen suoritus
• Katselmukset suoritetaan esityslistan ja vuosikellon mukaisesti.
• Katselmusten onnistuminen edellyttää, että asioihin on huolella valmistauduttu.
• Katselmointikokouksista tehdään pöytäkirjat, jotka ovat koko henkilöstön nähtävillä

Sidosryhmät

Yhteistyö vaikutusten kohteina olevien sidosryhmien kanssa on keskeistä yrityksen jatkuvan toimittaja-arvioinnit -prosessin ja kestävyyden olennaisuuden arvioinnin kannalta.

Resurssien hallinta

Henkilöstö (Vastuu: Toimitusjohtaja, Henkilöstöpäällikkö)

• Konsernin toistaiseksi työsuhteessa olevat henkilöresurssit kuuluvat henkilöstöhallintoon
• Lisäksi palveluksessamme voi olla määräaikaisia työntekijöitä, työharjoittelijoita ja opiskelijoita tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Konsultoivaa työvoimaa käytetään myös tarvittaessa.
• Henkilöresurssien tarve määritellään liiketoimintajohdon toimesta.

Henkilöstön osaamistarve ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät
• toimialalla tapahtuvat muutokset
• yleinen yhteiskunnan muuttuminen
• tekniikan kehittyminen
• ikärakenteen muutos
• yritysrakenteen muutos

Liiketoiminnan vaatimaa lisäkoulutustarvetta arvioidaan mm. seuraavilla tavoilla.
• lakisääteiset tarpeet
• kehityskeskusteluissa esiin tulleet osaamistarpeet
• liiketoimintastrategioiden ja tavoitteiden asettamat tarpeet
• auditoinneissa esiin tulleet tarpeet

Osaamisen kehittämisen vaikutuksia arvioidaan toiminnan eri mittareista.

Toimintatapojen ja työtehtävien suunnittelu
Toimintatapojen suunnittelua tehdään liiketoimintajohdon toimesta ja ne ohjeistetaan toimintajärjestelmässä. Työtehtävien suunnittelu tapahtuu liiketoimintajohtajien toimesta. Työtehtävien suunnittelussa huomioidaan liiketoiminnan tarpeiden lisäksi työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet.

Palkkaus-, palkkio- ja tunnustusmenettelyt

Palkkaus-, palkkio- ja tunnustusmenettelyt on kuvattu prosesseissa ja sisäisessä dokumentaatiossa Intranetissä.

Palkkapolitiikka

Konsernin yrityksissä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa työehtosopimusta. Palkankorotukset toteutetaan vähintään valtakunnallisten palkkaratkaisujen mukaisesti. Eri henkilöstöryhmien palkkatasot tarkistetaan vuosittain toimitusjohtajan, yksiköiden johtajien, henkilöstöpäällikön sekä ko. henkilöstöryhmän edustajan kanssa. Kannustepalkkio on käytössä.

Tarvittavat tiedot, saatavuus, ylläpito ja suojaus (Vastuu : Tietohallintopäällikkö)

Yleistä

Liiketoiminnan kannalta olennaista tietoa tuotetaan ja säilytetään erilaisissa tietojärjestelmissä. Lisäksi olennaista tietoa säilytetään mm. paperilla, nauhoitteissa, kuvissa jne. Tallenteiden ja asiakirjojen ohjauksessa noudatetaan menettelytapaohjeissa kuvattua asiakirjahallinnon ohjetta.

Asiakirjojen ja tallenteiden suojaus

Paperitiedostot tallennetaan erilliseen palovarmaan arkistotilaan, johon pääsyä kontrolloidaan kulunvalvonnan avulla.

Muilla tallenteilla oleva aineisto säilytetään palovarmassa paikassa ja pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään sähköiseen muotoon. Tällaisia tallenteita ovat mm. piirustukset, äänitteet, diat, valokuvat, videot jne.

Sähköisessä muodossa olevan aineiston suojaus

Fyysinen suojaus, kulunvalvonta, murtosuojaukset ja paloilmoitukset ovat kuvatut erillisissä toimintatapaohjeissa. Ulkoiset tietoon kohdistuvat uhat pyritään estämään tietoliikenneyhteyksien palomuurisuojauksella. Tämän toteuttamisesta vastaa tietohallinto.

Mittaaminen, analysointi ja parantaminen (Vastuu : Toimitusjohtaja)

Tarkkailu, mittaukset ja toiminnan tulokset

Päivittäistä toimintaa toteuttaa yrityksen henkilöstö omien esimiestensä kanssa. Esimiesten ja muiden vastuuhenkilöiden toimenkuvaan kuuluu päivittäistoiminnan tarkkailu ja seuranta oman vastuualueensa osalta. Tarkempi kuvaus päivittäistarkkailusta on esitetty vastuualueittain ja prosesseittain menettelytapaohjeissa ja prosesseissa.

Kuukausittain tai muutoin määritellyllä aikataululla käydään läpi eri vastuualueiden kriittisten menestystekijöiden mittaustulokset liiketoiminta- ja tukiyksiköiden kokouksissa sekä kootusti koko konsernin osalta Loiste Oy:n liiketoimintayhtiöiden johtoryhmässä.

Asiakaspalvelun toteuttamaa puhelinpalvelun laatua seurataan palvelutarjoajan toimesta. Tarkempi kuvaus prosessista on Asiakaspalvelun prosessikuvauksissa.

Laadun arvioinnin tulokset analysoidaan Asiakaspalvelusta vastaavan henkilön toimesta (toiminnan seuranta ja kehittäminen).

Esimiesten ja muiden vastuuhenkilöiden toimenkuvaan kuuluu henkilöstön opastaminen ja osaamisen kehittäminen oman vastuualueensa osalta. Esimiesten on tarkkailtava työtehtävien sujumisen lisäksi henkilöstönsä hyvinvointia sekä huolehdittava työterveys- ja turvallisuustavoitteiden toteutumisesta. Tässä työssä heitä omien esimiestensä lisäksi auttaa konsernin toimitusjohtaja, henkilöstöpäällikkö, konsernin työterveys- ja turvallisuusohjeet ja johtoryhmä. Henkilöstön hyvinvointia seurataan tekemällä säännöllisesti työilmapiirin mittausta mm. Henkilöstöbarometreilla ja ilmapiirikartoituksilla.

Tuotteiden ja palveluiden sekä prosessien kehittämiseen osallistuu koko henkilöstö oman vastuualueensa osalta. Eri liiketoiminta- ja tukiyksiköiden menettelytapa- ja työohjeissa on kuvattu tuotteille ja palveluille asetetut tavoitteet ja niiden toteutumista seuraavat mittarit.

Prosessien toimintaa seurataan päivittäin vastuuhenkilöiden toimesta. Kuukausittain he raportoivat esimiehelleen tai liiketoiminnan johtoryhmälle prosessille asetettujen tavoitteiden toteutumista prosessikorteissa kuvattujen mittareiden avulla.

Merkittävimpien yhteistyökumppaneiden ja toimittajien kanssa pidetään säännöllisesti palvelunhallinta- ja seurantapalavereita, joissa yhteistoimintaa arvioidaan ja kehitetään. Muiden toimittajien ja yhteistyökumppaneiden toiminnan seurannasta ja kehittämisestä vastaa heidän palvelujaan käyttävä vastuuhenkilö.

Vastuuhenkilöiden on esimiestensä avustuksella kunkin omalta osaltaan huolehdittava asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumisesta. Konsernitasolla ympäristötavoitteiden seuraamista ja ohjeistusta toteuttaa laatujohtoryhmä.

Tietojen analysointi, mahdollisuuksien tunnistaminen ja parantaminen

Kohdan tietojen analysoinnista ja korjaavista toimenpiteistä vastaavat liiketoiminnot omalta osaltaan ja tarvittaessa asiat käsitellään konsernin johtoryhmässä. Poikkeavan tuotteen tai palvelun ohjaus kuvataan menettelytapaohjeissa. Liiketoiminnat päättävät omista kehityshankkeistaan päämääriensä ja tavoitteidensa perusteella.

Yhteiset useita liiketoimintoja ja tukipalveluja koskevat kehityshankkeet käynnistetään konsernin johtoryhmässä tehdyn päätöksen perusteella.

Arvioinnit

Sisäiset arvioinnit/ auditoinnit
Toiminnan tasoa ja toimintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä seurataan sisäisillä arvioinneilla. Arviointiryhmän kokoonpanoon kuuluu ulkoinen arvioija, prosessivastaava ja ESG Controller. Tällöin varmistetaan henkilöille tarvittavat aikaresurssit arvioinnin asianmukaista suorittamista varten. Toiminnan tasoa ja toimintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä seurataan säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Sisäisen arvioinnin tarkoituksena on saattaa yritysjohdon tietoon toimintajärjestelmässä ja prosesseissa ilmeneviä kehittämistarpeita. Lisäksi arvioijan rooliin kuuluu konsultoiva osuus, jolla pyritään edesauttamaan kaikin tavoin tehokasta ja laadukasta toimintaa.

Sisäisen arvioinnin ohjelma on koko henkilökunnalle saatavilla sisäisesti.

Ulkoinen seuranta-arviointi / auditointi
Ulkoinen seuranta - arviointi tehdään kerran vuodessa ulkoisen arvioijan ilmoittaman suunnitelman mukaisesti. Seuranta-arvioinnin käytännön järjestelyt hoitaa ESG Controller. Ulkoisen seuranta-arvioinnin dokumentit tallennetaan sisäisesti koko henkilökunnan nähtäväksi. Auditointi suoritetaan kerran vuodessa ulkoisen auditoijan antaman aikataulun ja auditointiohjelman mukaisesti.

Riskien arvioinnit
Riskien arviointia suoritetaan päivittäisessä työssä osana esimiestyötä. Havaitut riskit tulee saattaa viipymättä liiketoimintajohdon tietoon. Riskien arviointia suoritetaan näiltä osin liiketoimintojen ja/tai konsernin johtoryhmässä. Näihin liittyvä dokumentointi liitetään johtoryhmien pöytäkirjan liitteeksi.

Tavoite:

ESG Sosiaalinen vastuu henkilöstö

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Jatkuvan vuoropuhelun ja avoimen yrityskulttuurin kautta osallistetaan henkilöstöä eri tiimien ja toimikuntien kautta yrityksen ja prosessien kehittämiseen. Tuloksena ovat:
- Henkilöstön sitoutuminen
- Henkilöstön tasapuolinen osallisuus- huolehtiminen
- Henkilöstön täysipainoinen osallistuminen
- Toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta
- Haluamme olla alan kiinnostavin työpaikka
- Läpinäkyvyys ja laatuRiskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Henkilöiden osallistaminen ja avoimen yhteistyön kehittäminen Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Suuri
Toimenpiteet:
Trust Index, GPTW tulosten perusteella kehitystoimenpiteet ja seuranta, vuoropuhelu ja varhainen välittäminen luovat luottamuksellisen ilmapiirin ja henkilöstön pysyvyys paranee.

Mittaaminen

Trust Index™ -tutkimustulos, GPTW sertifikaatti

[Sosiaalinen]Henkilöstön fiiliskysely

[Sosiaalinen]Tavoite:

ESG Sosiaalinen vastuu Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Henkilöstön jatkuvan kouluttamisen salliminen työn mielekkyyden ja urakehityksen mahdollistamiseksi.


Riskit ja mahdollisuudet

Mahdollisuus: Osaava ja motivoitunut henkilökunta mahdollistamalla kouluttautuminen Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Kohtalainen
Toimenpiteet:
Henkilöstö odottaa mahdollisuutta ammatillisten ja sosiaalisten taitojensa kehittämiseen ja taitojensa kehittyessä uralla etenemiseen. Henkilöstöä tuetaan kouluttautumisessa. Koulutustarpeet käydään läpi henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa.

Mittaaminen

Koulutuspäivät / henkilö / vuosi

[Sosiaalinen]Tavoite:

ESG Sosiaalinen vastuu Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma on tasapainotettu, eläköitymisiin on varauduttu ja varahenkilöjärjestelyt varmistettu

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Rekrytoinnit suunnitellaan ajoissa ja ovat osa johtoryhmien laatutyötä.


Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Sosiaalinen riski, ihmisoikeudet, syrjimättömyys/ Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakaumaa ei ole tasapainotettu, eläköitymisiin ei ole varauduttu ja varahenkilöjärjestelyitä ei ole varmistettu Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Pieni
Toimenpiteet:
Sukupuoli- ja ikäjakaumaa seurataan henkilöstöhallinnossa ja eläköitymisaikataulut ovat huomioidut uusien henkilöiden rekrytointisuunnitelmissa. Työtehtäviin on varattu kaksi osaajaa vähintään.

Mittaaminen

Henkilöstöpolitiikka ja suunnitelma

[Sosiaalinen]Tavoite:

ESG Sosiaalinen vastuu Syrjimättömyys ja ihmisarvot

Merkittävyys:
Suuri
Vaikutettavuus:
Suuri
Vaikutuksen olennaisuus (Impact materiality)Kohtalainen :  : 

Toimenpiteet

Oma toiminta: Huolehdimme, että kuvattu ja noudatettu:
- Oikeus elämään ja terveyteen
- Syrjimättömyys
- Työn ja perheen yhdistäminen
- Yksityisyydensuoja
- Ihmisoikeusriskien hallinta
- Ammattiyhdistystoiminnan mahdollistaminen
- Orjatyön ja pakkotyön kielto
- Ihmiskaupan kielto
- Kielletty lapsityö

Sosiaalisten ihmisoikeusrikkomusten torjuminen, esim. pidättäytymällä riskejä aiheuttavasta toiminnasta
- riskin syyn poistaminen
- riskin toteutumisen todennäköisyyden vähentäminen
- riskin toteutumisen seurauksiin varautuminen tai vaikuttaminen
- [riskin hyväksyminen]Riskit ja mahdollisuudet

Riski: Osallisuus ja monimuotoisuus: Hallintoelinten kokoonpano ja työntekijöiden jakautuminen työntekijäryhmittäin sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän jäsenyyden ja muiden monimuotoisuuden indikaattoreiden mukaan, mukaan lukien syrjintä. Sosiaalinen riski, hallintovastuu
Pahimmat seuraukset: Matala/laskeva monimuotoisuus ja osallisuus Hallitustyön taso voi johtaa huonompaan suorituskykyyn, heikentää yrityksen mainetta ja johtaa vuokra- ja rekrytointihaasteisiin.
Kriittisyys: Tilannetta seurattava
Todennäköinen toteutuminen: 5-20v
Merkittävyys: Erittäin pieni tai olematon Todennäköisyys: Erittäin pieni tai olematon
Toimenpiteet:
TTT mittarit, seuranta, koulutus ja opastus
Riski: Lapsityövoima/pakkotyö tai pakollinen työ. Sosiaalinen riski, hallintovastuu
Pahimmat seuraukset: Kaikki lapsityövoiman tai pakkotyön käyttäminen voi johtaa vakaviin mainevaikutuksiin. EU:n nykyinen politiikan kehitys pakottaa useimmat yritykset raportoimaan lähestymistavastaan näihin kysymyksiin tulevaisuudessa, myös toimitusketjussa. Riittämättömällä prosessilla ja paljastamisella voi olla sääntely- ja mainevaikutuksia.
Kriittisyys: Tilannetta seurattava
Todennäköinen toteutuminen: 5-20v
Merkittävyys: Erittäin pieni tai olematon Todennäköisyys: Erittäin pieni tai olematon
Toimenpiteet:
TTT mittarit, seuranta, koulutus ja opastus
Riski: Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys jää huomioimatta, YK ihmisoikeudet: oikeus elämään ja terveyteen, orjatyön ja pakkotyön kielto, ihmiskaupan kielto, kielletty lapsityö, ammattiyhdistystoiminnan mahdollistaminen, syrjimättömyys, työn ja perheen yhdistäminen, yksityisyydensuoja. Sosiaalinen riski
Pahimmat seuraukset: Lainsäädännön noudattamatta jättäminen, josta seuraa viranomaisseuraamukset: mainehaitta, sakko, lisämaksut
Kriittisyys: Tilannetta seurattava
Todennäköinen toteutuminen: 5-20v
Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Erittäin pieni tai olematon
Toimenpiteet:
Käytössä on hyvän työpaikan sateenvarjo ja puheeksi ottamisen menetelmät. Yhteistoimintakokoukset johdon ja henkilöstön kanssa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspolitiikka käytössä.
Riski: Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys: Tasa-arvon noudattaminen jää huomioimatta. Sosiaalinen riski
Pahimmat seuraukset: Lainsäädännön noudattamatta jättäminen, josta seuraa viranomaisseuraamukset: mainehaitta, sakko, lisämaksut
Kriittisyys: Tilannetta seurattava
Todennäköinen toteutuminen: 5-20v
Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Erittäin pieni tai olematon
Toimenpiteet:
Käytössä on hyvän työpaikan sateenvarjo ja puheeksiottamisen menetelmät. Yhteistoimintakokoukset johdon ja henkilöstön kanssa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspolitiikka käytössä.
Riski: Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys: Henkilöstön täysipainoinen osallistuminen. Sosiaalinen riski
Pahimmat seuraukset: Kehitysideoita ei saada käytäntöön ja ongelmahavainnot jäävät käsittelemättä ja ratakaisematta.
Kriittisyys: Tilannetta seurattava
Todennäköinen toteutuminen: 5-20v
Merkittävyys: Pieni Todennäköisyys: Erittäin pieni tai olematon
Toimenpiteet:
Henkilöstön havainnot, GPTW, palautelinkit lisäksi käytössä. Kehitysehdotukset, palautteet ja läpimenneet parannukset (mittari)
Riski: Urakoitsijat ja palvelutarjoajat: Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys jää huomioimatta. Sosiaalinen riski
Pahimmat seuraukset: Lainsäädännön noudattamatta jättäminen, josta seuraa viranomaisseuraamukset: mainehaitta, sakko, lisämaksut
Kriittisyys: Tilannetta seurattava
Todennäköinen toteutuminen: 5-20v
Merkittävyys: Suuri Todennäköisyys: Erittäin pieni tai olematon
Toimenpiteet:
Palveluhallintakokoukset johdon ja henkilöstön kanssa. Politiikan noudattaminen ja seuranta eri menetelmin
Riski: